Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Téma: Organizácia dopravy v Adyho ulici

20150612szabo - kruh3.png

 

Primátorský uhol pohľadu: Organizácia dopravy v Adyho ulici

 

V súvislosti s dopravou v Adyho ulici – alebo ako ju voláme my, domáci: školskej ulici – nás sprevádzajú mnohoročné dilemy. Dôvodom je, že ráno, pred začiatkom vyučovania, sa zrazu cesta zaplní nesmiernym množstvom áut. Počas rokov sa vyskúšali snáď všetky možné varianty organizácie dopravy a svojim spôsobom aj fungovali, ale ani jeden nebol dokonalý.

Do detailov sme zvažovali klady a zápory jednotlivých možností. Preštudovali sme si aktuálne dopravné predpisy, vyhodnocovali sme doteraz získané skúsenosti a v spolupráci s odborníkmi na dopravu sme zvažovali aj možnú prestavbu komunikácií. Každé jedno riešenie si však vyžadovalo silný jednostranný kompromis niektorej zo zainteresovaných strán. Nakoniec padlo rozhodnutie, že ponecháme v platnosti jestvujúce dopravné značenie, s dôrazom na jeho striktné dodržiavanie.

V priebehu septembra sme vyzvali rodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy, hlavne, aby nezastavovali v zákaze a mali na zreteli ustanovenia, ktoré predpisuje zákon pre jazdu v školskej zóne. Školy sme vyzvali, aby v kritickej dobe neplánovali z ulice odchody autobusov na školské akcie. Dopravu pri vjazdoch do školskej ulice riadia policajti a na priechodoch pomáhajú deťom dobrovoľníci z radov dôchodcov.

Na moju veľkú radosť, mnohí rodičia odstavujú autá vo vzdialenejších uliciach a odprevádzajú deti do školy pešo. Odmenou sú im nespočetné priania „dobrého rána“ a „ pekného dňa“, ktoré za sklá kabín automobilov nepreniknú.

Prosím každého, aby bol aj naďalej solidárny, trpezlivý a plný porozumenia. Výsledok, dosiahnutý spoločnými silami, je trvácnejší.

Ing. Szabó Eugen, primátor

 


 

A polgármester szemszögéből

Forgalmi rend az Ady utcában

Évek óta tartó dilemma kísér bennünket az Ady utca, vagy akinek úgy jobban tetszik az iskolák utcája forgalma kapcsán. Reggel az iskolakezdés előtt iszonyatos mennyiségű autó jelenik meg az utcában. Az idők folyamán a legkülönbözőbb forgalmi szabályok voltak kipróbálva. A maguk módján mind működtek viszont egyikük sem volt tökéletes.

Tüzetesen mérlegeltük a különböző változások bevezetésének lehetőségét. Megvizsgáltuk az érvényes forgalmi előírásokat, értékeltük eddigi tapasztalatainkat, illetve közlekedési szakemberek bevonásával kerestük a kivitelezhető átépítések lehetőségeit. Nem találtunk olyan megoldást, ami nem igényelt volna erős kompromisszumot valamelyik fél felé. Ezért úgy döntöttünk, hogy meghagyjuk a jelenleg érvényes forgalmi rendet, hangsúlyt fektetve a közúti szabályok betartására.

Szeptember folyamán felszólítottuk az arra közlekedő szülőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, főleg, hogy ne álljanak meg a tilosban és vegyék figyelembe az „iskolai övezetet” jelölő táblát. Az iskolákat felszólítottuk, hogy ne szervezzenek buszra való felszállást a kritikus időpontban. Az utca elején és végén rendőrök irányítják a forgalmat, a gyerekek zebrán történő átkelését pedig nyugdíjas segítők felügyelik.

Nagy örömömre sok szülő a távolabbi utcákban állítja le autóját, ahonnan gyalog kíséri az iskolába gyermekét. Ők valóban részesei annak a sok „jó reggelt” köszönésnek és „szép napot” kívánságnak, amelyek az autóablak mögött nem hallhatóak.

Kérek mindenkit, továbbra is legyen közreműködő, türelmes és megértő. A közös erővel elért eredmény időállóbb.

 Ing. Szabó Eugen, polgármester


 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka