Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Téma: Zmena územného plánu mesta

 

primator nova - kruh.JPG

 

Primátorský uhol pohľadu - Zmena územného plánu mesta

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí, konanom v posledný novembrový deň, prerokovalo a schválilo zmeny Územného plánu mesta. Posledná zmena územného plánu bola vykonaná ešte v roku 2013. Od tohto obdobia došlo k  zmenám mnohých predpisov, ktoré bolo potrebné zapracovať do nového znenia územného plánu. Búrlivú diskusiu však vyvolala zmena, schválená nad rámec legislatívnych požiadaviek na základe iniciatívy poslankyne Benyó ešte na marcovom zasadnutí pléna. Podstatou tejto zmeny je zákaz umiestnenia niektorých činností na celom území mesta s dôrazom na tie časti, ktoré sa označujú ako „plochy priemyselnej výroby“. Znenie zákazu bolo zadefinované poslancami nasledovne:

 

Nepovoliť vznik a umiestnenie akéhokoľvek zariadenia na tepelné spracovanie a zhodnocovanie odpadov a iných zariadení znehodnocujúcich životné prostredie a ohrozujúce zdravie a bezpečnosť obyvateľov.

 

Viacerí poslanci argumentovali tým, že takto chcú zabrániť výstavbe spaľovne. Prítomní zástupcovia priemyselných firiem vyjadrili pochopenie o snahu zabrániť prípadnej výstavbe spaľovne avšak poukazovali na skutočnosť, že text v horeuvedenej podobe ohrozuje takmer každú činnosť a existenciu aj už dlhé roky fungujúcich spoločností.

To však ani nie je to najhoršie. Je dôvodné podozrenie, že uvedeným krokom dôjde k porušeniu mnohých vlastníckych práv, čím mesto riskuje astronomické pokuty vo forme náhrady spôsobených škôd.

Nezostáva nič iné len pouvažovať nad rozhodnutím 9 poslancov, ktorí odsúhlasili túto nezmyselnú zmenu a dohnali mesto k takému nezodpovednému a rizikovému kroku.

Ing. Eugen Szabó

Primátor mesta

 


 

A polgármester szemszögéből - A város területrendezési tervének megváltoztatása

A városi képviselő-testület rendkívüli ülésén, november utolsó napján megvitatta és elfogadta a város területrendezési tervének változásait. Ezt megelőzően 2013-ban módosítottak rajta. Ezidő óta számos előírás változott, melyeket be kellett dolgozni a jelenlegi módosításba. Viharos vitát váltott ki ugyanakkor az a változás, amit Benyó képviselő asszony kezdeményezett még a plénum márciusi ülésén,s a jogszabályi előírások kereteit feszegetve került jóváhagyásra. A változás lényege bizonyos tevékenységek tiltása az egész város területén, különösen ott, ahol ipari tevékenységet végeznek. A tiltást a képviselők a következőképpen fogalmazták meg:

 

Nem engedélyezni bárminemű olyan berendezés elhelyezését, mely hulladékot hőkezeléssel dolgoz fel és más, a környezetet szennyező és a lakosok egészségét károsító vagy veszélyeztető berendezést.

 

Több képviselő azzal érvelt, hogy ezzel kívánják megakadályozni az égető megépülését. Az ipari park területén működő cégek képviselői bár megértésüket fejezték ki a képviselők ezirányú törekvése iránt, egyúttal rámutattak arra a tényre, hogy a megfogalmazás a fentebb említett formában majd minden ipari tevékenységet veszélyeztet, sőt a sok éve létező cégek működését is kérdésessé teszi.

De talán nem is ez a legrosszabb. Jogosan merül fel ugyanis annak gyanúja, hogy a fenti lépéssel tulajdonosi jogok sérülnek, s a város csillagászati bírságok megfizetésének kockázatát vállalja az esetleges okozott károk miatt.

Nem marad más hátra, mint elgondolkodni  a 9 képviselő döntéséről, akik megszavazták ezt az értelmetlen változtatást és a várost ebbe a felelőtlen és kockázatos lépésbe hajszolták.

Ing. Szabó Eugen, polgármester


 
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac
 • Správa o hodnotení navrhovanej činnosti - „Výroba biopalív a bioriedidiel o kapacite 50 000t/rok – Priemyselný park Štúrovo“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení navrhovanej činnosti podľa § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 07.02.2018 z v e r e j ň u j e    Správu o hodnotení navrhovanej činnosti vypracovanú podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živ

  6.2.2018 viac
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 24.2.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 25.2.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka