Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Udelenie ceny mesta PRO URBE

Prof. Dr.Ing. Zoltán  A g ó c s , PhD.

Július  B a r t a >>>

Ing. Július  B a r t u s z >>>

Imrich  B o ó c z

Ladislav  B u r i á n

Ing. Karol  F r ü h a u f >>>

PhDr. Štefana G e r s t n e r a, CSc.

Marianna  H é g l i o v á

Marta  H o l o v á č o v á

Juraj  J u n g

DFS KISBOJTÁR

Jozef  K u ž e l

Rastislav  K u ž e l

Ján  L á b i k

Mikuláš  L e n g y e l f a l u s y

József  S a r l ó s

Ľudovít S i m o n y i

Ing. Jozef  S l a b á k, CSc.

Mikuláš  V é r c s e

Ernest  Z a h o v a y

Vojtech  Z a h r a d n í č e k

Miloš  Z e l i n k a


 

Zasadnutím MZ zo dňa 07.10.1993 č. XXIV/071093/VII-Z bod 20

schvaľuje udelenie ceny PRO URBE pre:


Ernest Z a h o v a y

Ľudovít S i m o n y i

Miloš Z e l i n k a

Rastislav a Jozef K u ž e l

Mikuláš V é r c s e


 

 


 Zasadnutím MZ zo dňa 28. januára 1997 č. XXV/28011997/I-Z bod 16

udeľuje cenu PRO URBE in memoriam pre:

p. Józsefa S a r l ó s a

 

 

rodákovi mesta, za zásluhy ktorými sa vo veľkej miere pričinil o rozvoj športu v našom meste.

 


 Zasadnutím MZ zo dňa 16. marca 1999 č. III/160399/III.-Zas. bod 61/99 schvaľuje cenu PRO URBE pre:


Marianna H é g l i o v á

DFS KISBOJTÁR

Ing. Jozef S l a b á k, CSc.

Ján L á b i k

 

 


 Zasadnutím MZ zo dňa 20. marca 2001 č. X/20032001/III.-Zas. bod 86/01

schvaľuje cenu PRO URBE in memoriam pre:


p. Juraja J u n g a

 


 
Zasadnutím MZ zo dňa 11. septembra 2001 č. XIV/11092001/VII-Zas. bod 240/01

schvaľuje udelenie ceny PRO URBE pre:


p. Mikuláša L e n g y e l f a l u s y h o


a bod 239/01 pre:


p. Prof. Dr.Ing. Zoltána A g ó c s a, PhD.

 


 Zasadnutím MZ zo dňa 19. novembra 2002 č. XXV/19112002/VII-Zas. bod 207/02 schvaľuje udelenie ceny PRO URBE pre:


P . Júliusa B a r tu

 

 za jeho celoživotnú prácu
 

 


 Zasadnutím MZ zo dňa 07. septembra 2004 č. XV/07092004/VI.-Zas. bod 198/04 schvaľuje udelenie ceny PRO URBE pre:

P . Ing. Júliusa B a r t u s z a

 

In memoriam

 

 


 

Zasadnutím MZ zo dňa 20. apríla 2010 č. XXXI/20042004/II.Zas.  bod 67/2010 schvaľuje udelenie ceny PRO URBE pre:

 

Vojtech Zahradníček

Imrich Boócz

 

 


 

 

Zasadnutím MZ zo dňa 28. júna 2011 č. IV/28062011/III.Zas.. bod 126/2011 schvaľuje udelenie ceny PRO URBE pre

 

Ladislava Buriána

 

 

______________________________________________________________________________

 

Zasadnutím MZ zo dňa 20.mája 2014 č. XXIII/20052014/II.Zas.. bod č. 74/2014 schvaľuje udelenie ceny PRO URBE pre

 

Martu HOLOVÁČOVÚ

PhDr. Štefana GERSTNERA, CSc.

 


 

Zasadnutím MZ zo dňa 25. apríla 2017 č. XXIII/2017/IV.Zas. bod č. 62/2017 schvaľuje udelenie ceny PRO URBE pre

 

Ing. Karola FRÜHAUFA

 

 

 

 

 


 
 • Výzva na doplnenie žiadosti a rozhodnutie o prerušení konania vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  19.9.2017 viac
 • Rozhodnutie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.2/2017 Územného plánu mesta Štúrovo"

  11.9.2017 viac
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo

036-752 2283

ďalšie dni

Nedeľa 24.9.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Sobota 30.9.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka