Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Verejnosť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Štúrovo na roky 2015-2022 - verzia 1.3
 PHSR_1_3 FR.pdf (1.9 MB) PHSR_1_3 FR.pdf (1.9 MB)

 

Priebežné hodnotenie PHSR - rok 2015

Priebežné hodnotenie PHSR - rok 2015

 

Rozhodnutie OÚ NZ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Rozhodnutie OÚ NZ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 

PHSR 2015-2022

Schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Štúrovo na roky 2015-2022
 PHSR_1_2_FR.pdf (1.9 MB) PHSR_1_2_FR.pdf (1.9 MB)

 

Verejné prerokovanie Strategickej časti PHSR

Dňa 10. septembra 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konalo verejné prerokovanie strategickej časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Štúrovo na roky 2015-2022. V rámci programu verejného prerokovania sa vyhodnotili dotazníky a bola prestavená Vízia a ciele mesta do roku 2022. Pripomienky k Vízii a cieľom môžu byť doručené na Mestský úradu poštou, osobne alebo e-mailom na sekretariat@sturovo.sk s označením „Pripomienka k Strategickej časti PHSR 2015-2022 mesta Štúrovo“ do 23. septembra 2015. Pripomienka nech obsahuje nasledovné body: Pripomienka sa týka:, Text pripomienky:, Zdôvodnenie:, Zaslal(meno, dňa, kontakt):. Formulár pripomienky nájdete aj v prílohe.

2015. szeptember 10-én, csütörtökön a Városi Művelődési Központban megrendezésre került Párkány város 2015-2022-re szóló Gazdasági és Szociális Városfejlesztési Programjának Stratégiai részének nyilvános megvitatása. Kiértékelésre a kérdőívek, be lett mutatva a város 2022-re szóló Jövőképe és céljai. A Jövőképhez és célokhoz kérjük esetleges hozzászólásaikat, javaslataikat a Városi Hivatal címére postai úton, személyesen vagy akár e-mailen a sekretariat@sturovo.sk címre az alábbi címkézéssel: „Hozzászólás a Párkányi GSZVP 2015-2022 Stratégiai részéhez” 2015. szeptember 23-ig. Kérjük, hogy hozzászólása tartalmazza a következő pontokat: Erre vonatkozik:, Hozzászólás szövege:, Indoklás:, Írta (név, kelt, kapcsolat):. Formanyomtatványt talál mellékletben is.


 

Vízia a ciele PHSR 2015-2022

Vízia a Ciele PHSR 2015-2022

 
Jövőkép és célok 2015-2022

 
Formulár na pripomienku Hozzászólás formanyomtatványa

 

Dotazník pre prípravu novej stratégie rozvoja mesta

Za Vaše odpovede ďakujeme!

 

Válaszaikat köszönjük!

 


 

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

Vyhodnotenie dotaznkíkov

 
Kérdőívek kiértékelése

 

Tvorba PHSR 2015-2022

Pracovná skupina - VSTUP

Mesto Štúrovo pripravuje nový Program rozvoja do roku 2022.

   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR), spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR má charakter strategického strednodobého rozvojového dokumentu.

   Platný PHSR je do roku 2015. Bol spracovaný v zmysle zákona č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Bol schválený uznesením č. 356/2008 Mestského zastupiteľstva zo dňa 27.05.2008.

   Mesto Štúrovo v súlade zo zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja spracuje do 31.12.2015 nový PHSR.

   Spracovanie dokumentu bude rešpektovať princíp partnerstva a bude vykonané participatívnym spôsobom so zapojením samosprávy, zamestnancov mestského úradu, externých odborníkov a širokej verejnosti.

   Vyjadrite svoj názor, zúčastnite sa procesu programovania a pomôžte naprogramovať rozvoj nášho mesta tak, aby sme do roku 2022 správne smerovali svoje ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našom meste. Prvým krokom bude vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu vašich názorov a potrieb v letných mesiacoch 2015.

 

Párkányban új fejlesztési program készül 2022 jövőképpel

  

    A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Program a területrendezési tervvel alap és kulcsfontosságú dokumentumok a városok és falvak irányításában. Ezek a dokumentumok a település helyzetéből, a lakosok, vállalkozók és érdekcsoportok konkrét igényeiből indulnak ki és jövőképet és az ehhez szükséges lépeseket fogalmazzák meg.

   Jelenleg érvényben lévő Gazdasági és Szociális Fejlesztési Programunk érvényessége 2015-ben lejár.

   Fontos, hogy Ön is részt vegyen véleményével városunk jövőképének megalkotásában. Az első lépés egy kérdőív kitöltése lesz a nyári hónapokban, ahol begyűjtjük az Önök véleményét és igényeit.


 

Dotazník/Kérdőív PHSR

SK Dotazník
 DOTAZNIK_SK.pdf (72.2 kB) DOTAZNIK_SK.pdf (72.2 kB)

 
HU Kérdőív
 DOTAZNIK_HU.pdf (69.7 kB) DOTAZNIK_HU.pdf (69.7 kB)

 
Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2022 schválený mestským zastupiteľstvom mesta Štúrovo dňa 28.4.2015

 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2008-2015 (predchádzajúce PHSR)
 PHSR.pdf (1.1 MB) PHSR.pdf (1.1 MB)

 
 • Oznámenie o začatí územného konania - Kanalizácia v obci Mužla

  12.4.2017 viac
 • Rozhodnutie - zastavenie konania - "stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami" - HC LOGISTIK

  26.4.2017 viac
 • Upovedomenie o podanom odvolaní "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č. p. 1552/26" - Kasárenská 26, Štúrovo

  18.4.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo

036-321 4403

ďalšie dni

Sobota 29.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 30.4.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Pondelok 1.5.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Sobota 6.5.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka