Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Záverečný účet mesta

Úvodné slovo primátora mesta k záverečnému účtu za rok 2014


 

NÁVRH - Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2014

Schválený záverečný účet mesta + výročná správa mesta na rok 2014

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2014

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2014

Mestské kultúrne stredisko

 MsKs - príjmy.pdf (132.8 kB) MsKs - príjmy.pdf (132.8 kB)

 

 

Mestská knižnica


 

 

Kino Danubius Štúrovo

 Kino - príjmy.pdf (122.4 kB) Kino - príjmy.pdf (122.4 kB)

 

 

Mestská športová organizácia

 MŠO - príjmy.pdf (217.1 kB) MŠO - príjmy.pdf (217.1 kB)

 

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORIGINÁLNE KOMPETENCIE ZA ROK 2014

Základná škola Adyho

 ZŠ - príjmy.pdf (123.7 kB) ZŠ - príjmy.pdf (123.7 kB)

 
 ZŠ - výdavky.pdf (218.4 kB) ZŠ - výdavky.pdf (218.4 kB)

 

Školský klub detí pri ZŠ

 ŠKD - príjmy.pdf (114.5 kB) ŠKD - príjmy.pdf (114.5 kB)

 

 

Základná škola Endre Adyho s vmj


 

Školský klub detí s vjm


 

ŠJ s vjm


 

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

 ZUŠ - príjmy.pdf (116.7 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (116.7 kB)

 

 

Centrum voľného času

 CVČ - príjmy.pdf (125.9 kB) CVČ - príjmy.pdf (125.9 kB)

 

 

Materská škola Bartókova


 

 

Školská jedáleň

 ŠJ - príjmy.pdf (118.2 kB) ŠJ - príjmy.pdf (118.2 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (179.3 kB) ŠJ - výdavky.pdf (179.3 kB)

 

PRÍLOHY


 
 Príloha č. 3.pdf (533.7 kB) Príloha č. 3.pdf (533.7 kB)

 
 Príloha č. 4.pdf (219.6 kB) Príloha č. 4.pdf (219.6 kB)

 
 Príloha č. 5.pdf (377.1 kB) Príloha č. 5.pdf (377.1 kB)

 
 Príloha č. 6.pdf (124.7 kB) Príloha č. 6.pdf (124.7 kB)

 
 Príloha č. 7.pdf (763.4 kB) Príloha č. 7.pdf (763.4 kB)

 

 

 

 
 Príloha č. 9.pdf (328.7 kB) Príloha č. 9.pdf (328.7 kB)

 

 

 

 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka