Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Zoznam civilných organizácií


Balassi Közművelődési Klub 

 

Adyho 1
Tel: 00421(0)36 7511672

mailto:pvkt@stonline.sk


Klub dôchodcov ROZMARÍN pri Mestskom úrade Štúrovo >>>

Hlavná ul. 42
Predseda: Eva BitterováKlub dôchodcov NOVÉ STOROČIE >>> 

Hlavná ul. 42
Tel: 00421(0)36 7522322

Predseda: Magda Klemászová

Tel: 00421(0)367523426


Miestny odbor Matice slovenskej


Komenského 63
Tel: 00421(0)903 249866

Predseda: Ing.Jaroslav Janok

Tel: 00421(0)903 269613


Párkány-Esztergom Baráti Egyesület


Török Ignác u. 17
2500 Ostrihom
Tel: 003633 542050


 mailto:barbara.berta@esztergom.hu


Párkány és Vidéke Kulturális Társulás 

Adyho 1 Tel: 00421(0)36 7511672 

 mailto:pvkt@stonline.sk


Slovenský zväz telesne postihnutých základná organizácia - špecifická  č.99 

Hlavná ul. 42
Tel: +421(0)908 308 744

Predseda: Katarína Tácsiková

E-mail: katarina.tacsikova@centrum.sk


Spoločnosť slovensko maďarského priateľstva v Štúrove

Párkányi Szlovák - Magyar Baráti Társaság


PaedDr. Kornélia Slabáková
Tel: 00421(0)907 187 716


mailto:kornelia.slabakova@sturovo.sk


Juraj Gajdošík
Tel: 00421(0)905 200178 


Základná organizácia CSEMADOK


Želiarsky svah 12
V korešpodenčnom styku používajte adresu:
Zrínskeho 12
Tel: 00421(0)908 598 495 

mailto:maria.boocz@mail.t-com.sk 


ZO – Zväzu telesne postihnutých a zväzu postihnutých civil. chorobami >>>


Hlavná ul. 42

Tel: 00421(0)36 7522322
Predseda: Mária S o k o l o v á
Tel: 00421(0)36 7511515, 00421(0)908135035


Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

 

Na výhliadke 33
Tel: 00421(0)36 7512255 

mailto: szucst@stonline.sk 
Predseda: Terézia S z ű c s o v á


Kultúrne združenie Štúrovo a okolie 


Adyho 1
Tel: 00421(0)36 7511672 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka