Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Za čistejšie mesto

PSIA POVINNOSŤ

Viete, že…

...je protizákonné, neestetické a nehygienické ponechávať psie výkaly na verejných priestranstvách?  

V zmysle zákona „ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť“. Psí exkrement je zaradený v katalógu odpadov medzi ostatný odpad. V praxi to znamená, že občan môže takýto odpad odložiť do smetného koša, ktorý je určený na bežný komunálny odpad. Prosíme „psíčkarov“, aby pri prechádzke so psom vždy mali pri sebe plastové alebo papierové vrecia, pomocou ktorých môžu výkaly ľahko pozbierať a umiestniť do smetných košov.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta!

Mestský úrad Štúrovo

 

KUTYAKÖTELESSÉG

Tudja Ön…

…hogy jogszabályellenes, nem esztétikus és nem higiénikus a kutyaürüléket a közterületen hagyni?

A törvény értelmében „ha a kutya az ürülékével bepiszkítja a közterületet, akkor az a személy, aki a kutyát sétáltatta, köteles az ürüléket azonnal felszedni.” A kutyaürülék a hulladékok katalógusában az általános hulladék közé van sorolva. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a kutya után felszedett ürüléket bármelyik kommunális hulladék tárolására kijelölt edénybe be lehet dobni. Kérjük a gazdikat, hogy mindig legyen a zsebükben műanyag- vagy papírzacskó, melyek segítségével könnyen felszedhetik és eldobhatják az ürüléket.   

Köszönjük, hogy Önnek is szívügye városunk tisztasága!

Párkányi Városi Hivatal

 


KAM S DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM?

Viete, že…

...je zakázané ukladať drobný stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.) do/vedľa zberných nádob komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá?

Pôvodca - fyzická osoba - drobného stavebného odpadu je povinný z tohto druhu odpadu vytriediť kovy, sklo, plasty, drevo a pod. Takto vytriedený odpad pôvodca – fyzická osoba - musí odovzdať vo dvore Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva (KSOH) na adrese Komenského č. 18. počas bežných prevádzkových hodín.

V zmysle všeobecného záväzného nariadenia mesta Štúrovo je uskladnenie tohto druhu odpadu spoplatnené  sadzbou 0,058 eur/kg.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta!

Mestský úrad Štúrovo

 

MIT KEZDJEK AZ APRÓ ÉPÍTÉSI HULLADÉKKAL?

Tudja Ön…

…hogy tilos az apró építési hulladékot (betontörmelék, tégla, falicsempe, talajcsempe stb.)  közterületre, illetve a kommunális hulladék gyűjtőedényeibe vagy azok mellé kihelyezni?

A hulladék termelője – fizikai személy – köteles az apró építési hulladékból kiosztályozni az újrahasznosíthatókat, úgymint fémek, üveg, műanyagok, fa stb. Az így kiosztályozott törmeléket a Kommunális szolgáltatások és Hulladékgazdálkodás részvénytársaság (KSOH) Comenius utca 18. szám alatti telephelyén kell leadnia.

Párkány város általános érvényű rendeletének értelmében az ilyen jellegű hulladék tárolásáért kiszabott illeték összege 0,058 euro/kg.

Köszönjük, hogy Önnek is szívügye városunk tisztasága!

Párkányi Városi Hivatal

 


 

KAM S OBJEMNÝM ODPADOM?

Viete, že…

...je zakázané ukladať objemný odpad (starý nábytok, okná, dvere, koberce, matrace a pod.) vedľa zberných nádob komunálneho a triedeného odpadu?

Mesto Štúrovo zabezpečuje minimálne dvakrát ročne, v mesiacoch apríl a október,  organizovaný zber a prepravu tohto druhu odpadu od rodinných domov aj od bytových domov. Ak sa vo Vašej domácnosti vyskytuje tento typ odpadu a chcete sa ho zbaviť mimo termínu organizovaného zberu, prosíme, aby ste objemný odpad odovzdali vo dvore Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva (KSOH) na adrese Komenského č. 18.  počas bežných prevádzkových hodín.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta!

Mestský úrad Štúrovo

 

MIT KEZDJEK A NAGYDARABOS HULLADÉKKAL?

Tudja Ön…

…hogy tilos a nagydarabos hulladékot (öreg bútorok, ablakok, ajtók, szőnyegek, matracok stb.) a kommunális, illetve az osztályozott hulladék gyűjtőedényei mellé kihelyezni?

Párkány városa évente kétszer, áprilisban és októberben, végzi a családi házaknál és a lakótelepi lakásoknál keletkező nagydarabos hulladék szervezett begyűjtését. Amennyiben az Ön háztartásában előfordul ilyen jellegű hulladék és mindenképpen szeretne tőle a szervezett begyűjtés terminusain kívüli időszakban megszabadulni, kérjük, szállítsa be és adja le a normál nyitvatartási rendben a Kommunális szolgáltatások és Hulladékgazdálkodás részvénytársaság (KSOH) Comenius utca 18. szám alatti telephelyén.  

Köszönjük, hogy Önnek is szívügye városunk tisztasága!

Párkányi Városi Hivatal

 


 

KAM S OPOTREBOVANÝMI PNEUMATIKAMI?

Viete, že…

opotrebované pneumatiky nepatria do zberných nádob, ani vedľa nich, ani na verejné priestranstvá mesta?

Ak sa vo Vašej domácnosti nachádzajú opotrebované pneumatiky, ktorých sa chcete zbaviť, môžete ich odovzdať v akomkoľvek servise alebo pneuservise zdarma.

Prevádzka pneuservisu je povinná pneumatiky od Vás prevziať aj v prípade, že neboli zakúpené v predmetnej prevádzke. Ide o takzvaný spätný zber, čo je bezplatný a nemôže byť podmienený kúpou novej pneumatiky alebo iného tovaru.  

MsÚ

 

HOL ADHATOM LE AZ ELHASZNÁLÓDOTT GUMIABRONCSOT?

Tudja Ön…

hogy az elhasználódott gumiabroncsot nem való a kukába dobni, sem mellé rakni, sem pedig közterületen elhelyezni?

Amennyiben az Ön háztartásában előfordulnak elhasználódott kidobásra szánt gumiabroncsok, amelyektől szívesen megszabadulna, akkor ezeket térítésmentesen leadhatja bármelyik szervízben vagy gumijavító szervizben (pneuszerviz). 

A pneuszerviz köteles Öntől a gumiabroncsokat átvenni abban az esetben is, ha azokat nem náluk vásárolta. Egy úgynevezett visszaszolgáltatásról van szó, amely ingyenes és nem lehet új autógumi, illetve más árucikk vásárlásának feltételéhez kötni.  

VH

 

 

 

 


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka