Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Ponuka pracovných miest - Železnice Slovenskej republiky

ŽSR voľné pozície_001.png

Pracujte v stabilnej firme s tradíciou. Staňte sa súčasťou Železníc Slovenskej republiky!
Aj vďaka vám môže byť železničná doprava plynulá, bezpečná a presná. 
Ponúkame stabilné zamestna ...viac...

Zverejnené 18.10.2019 -kz-Počet videní: 87


 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOCVytlačiť
 

Civilná ochrana

   V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Mestský úrad v Štúrove informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

   Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadujú neodkladné prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní ich následkov.

   Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou sa správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Našim cieľom je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

   Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:
v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte jednotné číslo tiesňového volania

 • 112 - Integrovaný záchranný systém
 • 150 - Hasičský a záchranný zbor

    volajte v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí

 • 155 - Zdravotnú záchrannú službu

    volajte v prípade ohrozenia života a zdravia

 • 158 - Políciu

    volajte v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámení

 • 036-2851-300 - Mestský úrad v Štúrove

    volajte v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti

 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

Téma: Zásady správania sa pri mimoriadnych udalostiach

   Na základe prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany, mimoriadne udalosti sú:
1) živelné pohromy (povodne a záplavy, krupobitia, následky víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy, zemetrasenia)
2) havárie (požiare a výbuchy, úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, ropných produktov s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd, poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov)
3) katastrofy (veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok, havárie jadrových zariadení, porušenie vodných stavieb)
4) teroristické útoky (sú to napadnutia objektov sústreďujúcich spravidla väčšie množstvo osôb s cieľom spôsobiť straty na životoch, zdraví a majetku, spôsobiť strach a paniku obyvateľstva, môžu byť použité konvenčné zbrane a prostriedky obsahujúce chemické, biologické a rádioaktívne látky a materiály).
Ad 1)Územie postihnuté účinkami živelnej pohromy je charakterizované:
- postihnutím veľkého počtu osôb, ktoré sú bez prístrešia a základných životných potrieb, šokované, zranené alebo usmrtené,
- zničením a poškodením budov, priemyselných objektov, mostov, narušením dopravy, zničením kultúrnych pamiatok a chránených prírodných útvarov,
- miestnymi a plošnými závalmi ulíc, poškodením pozemných komunikácií,
- poškodením rozvodných sietí a ich zariadení,
- vznikom požiarov,
- zatopením objektov a zaplavením rozsiahlych území,
- postihnutím veľkého počtu zvierat, zničením a narušením porastov, lesov a pôdy,
- zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
- celkovým narušením života, životného prostredia a obmedzením výroby.
Ad 2) Územie postihnuté účinkami havárie je charakterizované:
- postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín,
- zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení.
Ad 3) Územie postihnuté účinkami katastrofy je charakterizované:
- postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín,
- zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
- narušením života, výroby a životného prostredia.
Ad 4) Priestor postihnutý účinkami teroristického útoku je charakterizovaný:
- usmrtením, zranením a ohrozením veľkého počtu osôb,
- kontaminovaním ovzdušia, vody, potravín a terénu,
- vznikom paniky postihnutého i nepostihnutého obyvateľstva,
- vznikom značných materiálnych škôd a strát a pod.

V rámci všeobecných zásad činnosti pri ohrození treba:
► si uvedomiť, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku,
► pamätať na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,
► rešpektovať informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie,
► nerozširovať poplašné a neoverené správy,
► nepodceňovať vzniknutú situáciu a zachovať rozvahu
► netelefonovať zbytočne,
► pomáhať ostatným,
-2-
► dodržiavať pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a obce (mesta)

V rámci činnosti v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami
1) pred ohrozením je dôležité:
► vytypovať si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
► hodnotné veci z prízemných priestorov umiestniť do vyššieho poschodia,
► pripraviť si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
► pripraviť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
► ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripraviť ho na použitie,
► pripraviť sa na evakuáciu osôb, zvierat,
► upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda,
► pripraviť si evakuačnú batožinu

2) v období povodní a záplav je potrebné:
► opustiť ohrozený priestor,
► telefonovať len v prípade tiesňového volania,
► v prípade vyhlásenia evakuácie rešpektovať pokyny členov evakuačnej komisie,
► v prípade časovej tiesne sa okamžite presunúť na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
► nešíriť paniku, nerozširovať neoverené správy,
► pri akejkoľvek činnosti zachovávať kľud a rozvahu!


3) po povodniach a záplavách treba:
► nechať si skontrolovať stav obydlia (statickú narušenosť, obývateľnosť), rozvodov energií (plyn, elektrickú energiu), stav kanalizácie a rozvod vody,
► zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín – riadiť sa pokynmi hygienika,
► informovať sa o miestach humanitárnej pomoci,
► kontaktovať príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd


Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru.
V prípade, ak je potrebné rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzame v uzatvorených priestoroch, je potrebné vykonať nasledovné opatrenia:
► uzatvoriť prívod plynu, vody a elektriny,
► pripraviť si a zobrať so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.
► uzamknúť byt,
► presvedčiť sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
► v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomáhať im,
► sledovať rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozvieme informácie o možnom ohrození,
► dodržiavať pokyny osôb, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
► vždy zachovávať rozvahu!


-3-
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:  pre deti do 25 kg , pre dospelých do 50kg.
V batožine by nemali chýbať:
- osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
- osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
- základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
- predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
- náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
- prikrývka, spací vak,
- vrecková lampa, sviečka a zápalky,
- mobilný telefón,
- pre deti pribalená hračka

Zásady prvej pomoci:
Prvá pomoc je súbor opatrení, ktoré môžu zachrániť život, zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, a urýchliť zotavenie.

V rámci prvej pomoci je potrebné:
► bez ohrozenia vlastného života zistiť čo sa stalo,
► ako prvého vždy ošetriť najviac postihnutého,
► zabezpečiť privolanie lekára, sanitky alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

Pri poskytovaní prvej pomoci je nevyhnutné
► zastaviť život ohrozujúce krvácanie,
► pri bezvedomí – zaistiť voľnosť dýchacích ciest,
► pri zástave dýchania – poskytnúť umelé dýchanie,
► pri zástave srdca – poskytnúť nepriamu masáž srdca,
► pri šoku – zabezpečiť prikrytie, ležanie rovno, nohy trochu podložiť a zavolať lekára.

Pamätajme na to, že
► nepotrebujeme osobitné vybavenie, ale improvizujme,
► nepreceňujme svoje sily, neohrozme seba samého,
► nehýbme s postihnutým viac, ako je nevyhnutné !

Ďalšie informácie v prípade potreby o mimoriadnej udalosti a o pripravených opatreniach je možné získať:

- od svojho zamestnávateľa,
- od obecného úradu,
- od Obvodného úradu, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Štúrovo
      č. tel. : 036 / 7511 795

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania:
Integrovaný záchranný systém   112
Požiarnici a dopravné nehody  150
Cestná havarijná služba   154
Záchranná zdravotná služba   155
Polícia      158

COSK.png


 
 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka