Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 7467


 

Ako je to s „OBEDMI ZADARMO“Vytlačiť
 

Dňom 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

     Dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

     Dotáciu na stravu možno od 01.01.2019 do 31.08.2019 poskytnúť: na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a na dieťa vo veku od 2 do 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima.

        Dotácia na stravu bude od 01.09.2019 poskytovaná aj na dieťa navštevujúce základnú školu.

      Jedná sa o príspevok štátu v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovacieho procesu na základnej škole a odobralo stravu.

     ZMENA V ODHLASOVANÍ  STRAVNÍKOV:  Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie je možné od 01.05.2019 odhlasovanie stravníkov už iba 24 hodín vopred, t. j do 14:00 h predchádzajúceho dňa. Po tomto čase nie je možné dieťa z prevádzkových dôvodov odhlásiť.

     Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa. V prípade, že  si nesplní povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy, zaplatí plnú výšku stravnej jednotky za každý neodhlásený obed.

Za neodhlásený deň štát dotáciu neposkytne !

          Podrobnejšie informácie obdržia rodičia od príslušných zariadení školského stravovania, prípadne sa môžu informovať aj na Mestskom úrade, na oddelení SBKZaŠ.

Mestský úrad Štúrovo

240_F_231791866_3Bf8AON7wGllkRJ84aRz2Z8RY21UFMw8.jpg


 
 
 • Verejná vyhláška

  23.5.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka