Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo - 25.6.2019Vytlačiť
 

 

P r i m á t o r m e s t a Š t ú r o v o
Číslo: 15208/12856/2018
VII/2019/IV. Zas. 10.06.2019
P o z v á n k a


V zmysle § 12 ods.1 zákona číslo 369/90 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m VII. – zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Štúrove
na 25. júna 2019 o 15.00 hod.- utorok
do veľkej zasadačky Mestského úradu v Štúrove.
Návrh programu zasadnutia:
         1. Otvorenie zasadnutia
         2. Interpelácie poslancov
         3. Kontrola plnenia uznesení
         4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území
mesta Štúrovo
         5. Voľba člena dozornej rady Enerbyt s.r.o.
         6. Návrh na prijatie kontokorentného úveru
         7. Návrh na financovanie investičných akcií mesta z prijatého investičného a prekleňovacieho
úveru
        8. Aktualizácia plánu investičných akcií 2019
        9. Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností mesta Štúrovo
      10. Správa z vykonanej finančnej kontroly o správnych poplatkoch podľa zákona č. 145/1995
Z.z. v z.n.p. za rozkopávkové povolenie a stavebné povolenie v r. 2018
      11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019.
      12. Organizačné otázky:
      12.1 Priebežné hodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Štúrovo na roky 2015-2022
     12.2 Prehľad projektových a dotačných žiadostí mesta
     12.3 Žiadosť OZ Zlaté jablko -Aranyalma o prenájom nebytového priestoru
     12.4 Žiadosť Z. V. a manž. Z. o odkúpenie alebo o prenájom časti mestského
pozemku
    12.5 Žiadosť spol. ConfindenTrade, s.r.o., o prenájom častí mestských pozemkov pozemku
    12.6 Žiadosť „Predaj a servis bicyklov Adrián Mihálko“ o prenájom mestského
pozemku
    12.7 Žiadosť spol. Západoslovenská distribučná, a.s. o odkúpenie pozemkov
    12.8 Žiadosť spol. Convertis, s.r.o. o odkúpenie mestských nehnuteľností a žiadosť
spol. Maslen s.r.o o dlhodobý prenájom alebo odkúpenie mestských nehnuteľností
    12.9 Návrhy Komisie vzdelávania, kultúry, športu a mládeže na udelenie dotácií
    12.10 Správa osobitnej komisie
    12.11 Rôzne


Ing. Eugen Szabó, v.r.
primátor mesta


 
 
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka