Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Výberové konanie MŠ AdyhoVytlačiť
 

M e s t o     Š t ú r o v o

v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

bez právnej subjektivity na Adyho 2 v Štúrove.

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §34 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie I. atestácie  
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutomvzdelaní,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 10.mája 2019 do 10:00 hod. (piatok) na adresu: Mestský úrad - sekretariát primátora mesta, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo v uzatvorenej obálke s označením Výberové konanie: „MŠ, Adyho 2 -  neotvárať.“

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania najmenej sedem dní pred jeho začatím.

 

 

V Štúrove, dňa 09.04.2019                                              Ing. Eugen Szabó v.r.

                                                                                                 primátor mesta


 
 

Aktuálne oznamy

ÚPLNÁ VÝLUKA DOPRAVY NA NÁNANSKEJ CESTE

uzávierka clipart.jpg

ÚPLNÁ VÝLUKA DOPRAVY NA NÁNANSKEJ CESTE
Vážená cestujúca verejnosť, milí obyvatelia!
Oznamujeme Vám, že z dôvodu realizácie vodorovných dopravných značení pozemnej komunikácie bude na št ...viac...

Zverejnené 12.2.2019 -kz-Počet videní: 3359


 

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 30.4.2019

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2019
viac...

Zverejnené 16.4.2019 -org- Vyprší o 6 dní.Počet videní: 101


 

Primátorský uhol pohľadu - Neočakávaná reakcia

erb_Štúrovo_150.png

Primátorský uhol pohľadu - Neočakávaná reakcia
V marcovom čísle som sa zaoberal odpadovým hospodárstvom a preto som nemal v pláne znova načínať túto tému. Avšak potom, ako sa mi dostal do rúk a ...viac...

Zverejnené 11.4.2019 -kz-Počet videní: 482


 

„STROM PRE MOJE DIEŤA 2018“ – VÝSLEDOK LOSOVANIA

strom.jpg

V tomto roku sa uskutoční už 3. ročník výsadby drevín pre novorodencov pod názvom „Strom pre moje dieťa“. Základnou myšlienkou je, že 3 deti narodené v roku 2018 dostanú skvelý dar, živý strom, ktorý ...viac...

Zverejnené 10.4.2019 -kz-Počet videní: 312


 

Oznámenie-Plán udržatelnej mobility Nitrianského samosprávneho kraja

plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samosprávneho-kraja.jpg

O Z N Á M E N I E
 
o oznámení strategického dokumentu
„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“  
Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom  9.4.2019
...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh-Počet videní: 497


 

ZMENA TERMÍNU ODVOZU ODPADOV Z LOKALITY NÁNANSKÁ CESTA

afa63861707991066cba53e63b9f2940.jpg

Vážení spoluobčania!
Touto cestou Vám oznamujeme, že zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) od rodinných domov a komunálneho odpadu od podnikateľov z ulíc Agátová, Javorová, Kasárenská, N ...viac...

Zverejnené 8.4.2019 -kz-Počet videní: 393


 

POZVÁNKA Deň Zeme 2019

deň zeme SK.png

Vážení spoluobčania! Milé deti!
Srdečne Vás pozývam na 5. ročník osláv Dňa Zeme, ktoré sa uskutoční v piatok 26. apríla 2019 (piatok) s nasledovným programom:
10:00 - 11:30 hod., pešia z ...viac...

Zverejnené 4.4.2019 -kz- Vyprší o 2 dni.Počet videní: 792


 

Poďakovanie primátora mesta Hurbanovo za podporu v projekte Žihadielko

List primátora mesta Hurbanovo-Poďakovanie_001.png

Primátor mesta Hurbanovo zo srdca ďakuje obyvateľom mesta Štúrovo ako aj obyvateľom regiónu za podporu v hlasovaní o detské ihrisko Žihadielko pre Hurbanovo.
Ógyalla város polgármestere szívből ...viac...

Zverejnené 3.4.2019 -kz-Počet videní: 688


 

Pamätný deň Mons. Lászlóa Buriána

Lacibacsi_001.png

Kultúrne združenie Štúrovo a okolie
Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove
Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej
Vás srdečne pozývajú
na Pamätný ...viac...

Zverejnené 3.4.2019 -kz- Vyprší dnes.Počet videní: 1229


 

OCENILI SME PRÁCU NAŠICH PEDAGÓGOV

DSCN1835 OK - zmenšené.JPG

OCENILI SME PRÁCU NAŠICH PEDAGÓGOV
V piatok 29. marca sa pri príležitosti Dňa učiteľov konalo v Mestskom kultúrnom stredisku slávnostné podujatie. Pri tejto príležitosti primátor mesta, Ing. Eu ...viac...

Zverejnené 1.4.2019 -kz-Počet videní: 528


 

DO PRÁCE NA BICYKLI 2019

DPNB 2019 SK.png

Mesto Štúrovo sa opäť zaregistrovalo do celoslovenskej súťaže vyhlásenej pod názvom „Do práce na bicykli“. Primátor mesta Ing. Eugen Szabó poveril koordináciou projektu na lokálnej úrovni riaditeľa MŠ ...viac...

Zverejnené 1.4.2019 -kz- Vyprší o 37 dní.Počet videní: 678


 

TERMÍNY PREVZATIA ROZHODNUTÍ

afa63861707991066cba53e63b9f2940.jpg

Milí obyvatelia!
Oznamujeme Vám, že v termíne od 24. apríla do 3. mája 2019 (aj počas nestránkových dní) si môžete osobne prevziať rozhodnutia o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti, daň za p ...viac...

Zverejnené 1.4.2019 -kz- Vyprší o 9 dní.Počet videní: 654


 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

68-685175_children-playing-with-toys-playing-toys-clipart.png.jpg

Zápis  Detí do materských škôl
6. a 7. mája 2019 od 8.00 - 16.00 hod.
pre školský rok 2019/2020 v každej materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti mesta Štúrovo.
Dieťa sa do maters ...viac...

Zverejnené 28.3.2019 -kz- Vyprší o 13 dní.Počet videní: 450


 

APRÍL – MESIAC MATKY ZEME FOTOSÚŤAŽ

Untitled 1.png

Už niekoľko desaťročí si ľudia vo viacerých štátoch sveta pripomínajú sviatok “našej matky” Zeme, a to vždy 22. apríla. V tomto roku sa v našom meste uskutoční už piaty ročník podujatia, čo nás inšpir ...viac...

Zverejnené 6.3.2019 -kz-Počet videní: 811


 

Zmena cestovného poriadku MHD Štúrovo linka č. 1

zmena CP MHD 9.png

Vážení obyvatelia, Vážená cestujúca verejnosť!
Touto cestou Vám oznamujeme, že z dôvodu vstúpenia do platnosti 1. zmeny Cestovného poriadku vlakov ZSSK dôjde s účinnosťou od 9. marca 2019 k nas ...viac...

Zverejnené 6.3.2019 -kz-Počet videní: 660


 

APRÍL – MESIAC MATKY ZEME V ŠTÚROVE

earth Sturovo.png

Už niekoľko desaťročia si ľudia vo viacerých štátoch sveta pripomínajú sviatok “našej matky” Zeme, a to vždy 22. apríla. V tomto roku sa v našom meste uskutoční už piaty ročník podujatia, čo nás inšpi ...viac...

Zverejnené 4.3.2019 -kz-Počet videní: 690


 

Primátorský uhol pohľadu - Nakladanie s odpadmi, znova a znova

V uplynulých 2 -3 rokoch sme sa pomerne veľa venovali odpadovému hospodárstvu. Konali sme tak, pretože sme mali v tejto oblasti mnoho nedostatkov. Okrem iného, umiestnili sme v meste nové nádoby na tr ...viac...

Zverejnené 4.3.2019 -kz-Počet videní: 537


 

Mestská hromadná doprava Štúrovo – ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV od 1. marca 2019

zmena CP MHD 1.3.png

Vážení obyvatelia, milí cestujúci!
Touto cestou Vám oznamujeme, že z dôvodu obsluhovania autobusovej zastávky „Papiereň“ v ranných a večerných hodinách, dôjde s účinnosťou od 1. marca 2019 na s ...viac...

Zverejnené 26.2.2019 -kz-Počet videní: 1322


 

Deň Zeme v Štúrove – Strom pre moje dieťa

strom.jpg

„STROM PRE MOJE DIEŤA 2018“
Projekt mesta Štúrovo zameraný na upevnenie vzťahov s verejnosťou v oblasti skrášľovania verejného priestranstva
 
Vážení rodičia,
v roku 2017 m ...viac...

Zverejnené 20.2.2019 -kz-Počet videní: 1375


 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ús ...viac...

Zverejnené 14.2.2019 -kz-Počet videní: 756


 

Zber a ekologické zhodnotenie nebezpečného odpadu v roku 2018

Certifikát DETOX_001.png

Nebezpečný odpad ako sú pesticídy, insekticídy a lieky po záručnej dobe, farby a riedidlá, obaly od farieb, akumulátory, mazacie oleje, filtračné materiály, elektroodpad, žiarovky atď. sa vyskytujú v  ...viac...

Zverejnené 12.2.2019 -kz-Počet videní: 777


 

Usmernenie postupu pri registrácii chovov hospodárskych zvierat

Usmernenie postupu pri registrácii chovov hospodárskych zvierat
viac...

Zverejnené 12.2.2019 -lh-Počet videní: 764


 

Oznam - Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Zisťovanie SILC_001.png

Oznamujeme váženým obyvateľom, že Štatistický úrad SR zrealizuje od 4. februára 2019 do 28. júna 2019 štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Zisťovanie sa uskutoční v rá ...viac...

Zverejnené 8.2.2019 -kz- Vyprší o 65 dní.Počet videní: 1048


 

Primátorský uhol pohľadu - Robíme si svoju prácu

erb_Štúrovo_150.png


Dá sa povedať, že ku koncu januára sa záležitosti samosprávy po novembrových voľbách dostali do normálu. Poslanci zriadili jednotlivé komisie a pozaraďovali sa do orgánov inštitúcií a firiem m ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -kz-Počet videní: 955


 

Nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2019

Čím viac plastov, papiera, skla a kovov z komunálneho odpadu obec vytriedi, tým menej bude platiť v zmysle nariadenia vlády č. 330 z roku 2018 za uloženie komunálneho odpadu na riadenej skládke.
...viac...

Zverejnené 16.1.2019 -kz-Počet videní: 1499


 

Oznam - štatistické zisťovanie RÚ

Štatistické zisťovanie RÚ.png

Oznamujeme obyvateľom Mesta Štúrovo, že do 31. decembra 2019 sa uskutoční štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník pove ...viac...

Zverejnené 7.12.2018 -kz- Vyprší o 251 dní.Počet videní: 3208


 

Poradenstvo pre fyzické a právnické osoby v oblasti poľnohospodárstva - informácia

Vážený pán, vážená pani,
dovoľte mi, aby som sa Vám v prvom rade predstavil, volám sa Zsolt Cserge. V spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska so sídlom v Dunajskej Strede sa pustil program „Obe ...viac...

Zverejnené 23.11.2018 -kz-Počet videní: 2826


 

Primátorský uhol pohľadu - Bilancovanie výsledkov práce

Súčasťou každého volebného obdobia by malo byť aj bilancovanie vykonanej práce a dosiahnutých výsledkov. Preto mi dovoľte, priblížiť Vám môj pohľad na niektoré výsledky, ktoré z pohľadu rozvoja mesta ...viac...

Zverejnené 8.10.2018 -kz-Počet videní: 3446


 

POĎ S NAMI DO ŠKOLY BUSOM ZDARMA!

2018_2019 plagát ARRIVA, MHD_SK_001.png

Vážení rodičia!
V školskom roku 2018/2019 mesto Štúrovo opäť odštartuje projekt zameraný na bezplatné cestovanie žiakov základných škôl v Štúrove. Našim projektovým partnerom je dopravná spoloč ...viac...

Zverejnené 15.8.2018 -kz-Počet videní: 7404


 

Poliklinika v Štúrove v spolupráci s mestom Štúrovo - O Z N A M U J E

poliklinika_image_001.JPG


Poliklinika v Štúrove v spolupráci s mestom Štúrovo
O Z N A M U J E
občanom, že Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast na Poliklinike NSK Štúrovo v zmysle Zákona č. 576/2 ...viac...

Zverejnené 26.7.2018 -lh-Počet videní: 5056


 

Primátorský uhol pohľadu - Bytová politika mesta

Charakteristickým znakom bytovej situácie na Slovensku je, že vyše 90% bytov je v súkromnom vlastníctve a iba zlomok bytov je vo vlastníctve štátu a miestnej samosprávy. V iných štátoch EU obce a štát ...viac...

Zverejnené 11.7.2018 -kz-Počet videní: 4672


 

OCENENIE MNOHONÁSOBNÝCH DARCOV KRVI JANSKÝMI PLAKETAMI

Odovzdávanie Janského plakiet DSCN9813 -OK- web.JPG

Dňa 5. júna 2018 sa v reštaurácii Thermal konalo tradičné ocenenie darcov krvi. Za mnohonásobné darovanie krvi a za záchranu života bolo Janskými plaketami ocenených celkom 22 dobrovoľných darcov s tr ...viac...

Zverejnené 4.7.2018 -kz-Počet videní: 5991


 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

uwaga.png

Informácia je určená všetkým chovateľom ošípaných nárazníkovej zóny AMO v okrese Nové Zámky, ktorá zahŕňa tieto obce: Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný ...viac...

Zverejnené 16.5.2018 -lh-Počet videní: 6090


 

Dotazník k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Štúrovo

   Vážení občania, Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Štúrovo na obdobie 2018-2023 obracia na Vás s prosbou o ...viac...

Zverejnené 26.1.2018 -lh-Počet videní: 6622


 

Primátorský uhol pohľadu - Rekonštrukcia Nánanskej cesty sa stane realitou

Rekonštrukcia Nánanskej cesty sa stane realitou
Približne pred rokom došlo k výraznému obratu vo veci rekonštrukcie Nánanskej cesty, keď na Ministerstve dopravy a výstavby SR padlo rozhodnutie ...viac...

Zverejnené 5.2.2018 -kz-Počet videní: 6265


 

Primátorský uhol pohľadu - Zmena územného plánu mesta

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí, konanom v posledný novembrový deň, prerokovalo a schválilo zmeny Územného plánu mesta. Posledná zmena územného plánu bola vykonaná ešte v roku 2 ...viac...

Zverejnené 4.12.2017 -kz-Počet videní: 7809


 

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Snímka.PNG

Zverejnené 1.12.2017 -lh-Počet videní: 8104


 

Preventívna činnosť v rámci ochrany proti požiarom – rodinné domy

oznam.jpg

Vážení obyvatelia a majitelia rodinných domov!
Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle §15 a §23  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je mesto povinné venovať sa  preventívnej čin ...viac...

Zverejnené 3.7.2017 -kz-Počet videní: 11180


 

Upozornenie občanom

i_4510902.png

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov na prípady podvodov, ktoré sa v poslednej dobe vo zvýšenej miere vyskytujú v okrese Nové Zámky a ktorých sa dopúšťajú neznámi ...viac...

Zverejnené 13.6.2017 -kz-Počet videní: 13626


 

Mesto Štúrovo sa zapojilo do projektu na posilnenie dunajskej kultúrnej identity

DANUrB Logo.jpg

 
Medzinárodný projekt DANUrB (DANube Urban Brand) je zameraný na vytvorenie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania za účelom posilniť dunajskú kultúrnu identitu a sol ...viac...

Zverejnené 15.3.2017 -kz-Počet videní: 13925


 

Informácia širokej motoristickej verejnosti o dopravno–bezpečnostnej situácii na cestách okresu Nové Zámky

logo2.png

 
     Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch na základe zhoršujúcej sa dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách v okrese Nové Zámky zaslalo upozornenie pre širokú verejnosť, ...viac...

Zverejnené 19.12.2016 -kz-Počet videní: 14743


 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

bigstock-Exclamation-Mark-40472260.jpg

 
Vážení občania,
  v zmysle pokynu odboru krízového riadenia Okresného úradu Nové Zámky
Vás v prílohe č.1 informujeme o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky.
...viac...

Zverejnené 5.12.2016 -kz-Počet videní: 15460


 

OOCR Podunajsko - Turistické informačné centrum Štúrovo

podunajsko logo - web.jpg

 
Na území mesta Štúrovo má svoje sídlo aj nedávno založená oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO-DUNAMENTE, ktorá zahájila svoju činnosť na konci minulého roka.
Zakladateľmi ...viac...

Zverejnené 19.7.2016 -kz-Počet videní: 16506


 

Upozornenie pre občanov

Snímka.JPG

 
Mestská polícia Štúrovo upozorňuje širokú verejnosť, že v poslednej dobe zaregistrovala pokus o vylákanie peňazí od starších ľudí, a to tým spôsobom, že im zatelefonuje údajne ich rodinný prí ...viac...

Zverejnené 8.6.2016 -kz-Počet videní: 14744


 

Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie pre občanov
 
Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ktorý bol schválený  na  zasadnutí
čí s l o OU ...viac...

Zverejnené 11.1.2016 -lh-Počet videní: 15278


 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

COSK.png

Civilná ochrana
   V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Mestský úrad v Štúrove informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimori ...viac...

Zverejnené 28.3.2012 -lh-Počet videní: 16582


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka