Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

papier, tetrapaky

PAPIER A TETRAPAKY (modrý kontajner, vrece na papier)

Papier tvorí asi 20 % odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného "odpadového" papiera sa v papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni cca 1 hektár 100 ročného lesa, ušetrí sa často až 70 % energie.

Papier sa používa na písanie na tlač, hárok papiera sa stáva dokumentom pre uloženie dôležitých záznamov. Používa sa pre komunikáciu v podobe listových zásielok, papier môže reprezentovať hodnotu, ako sú papierové peniaze, šek, potvrdenka, kupón. Na balenie sa používa vo forme obálok, baliaceho papiera, tapety. Pre potreby čistenia sa používa vo forme toaletného papiera, vreckoviek, papierovej utierky. Papier sa používa aj v stavebníctve ako dekorácia alebo papierová lepenka.

Z toho vidieť, že používanie papiera je zastúpené vo všetkých priemyselných sférach, na školách, v domácnostiach a je potrebné ho separovať od ostatných zložiek komunálneho odpadu, aby ho bolo možné vrátiť späť do výrobného procesu.

Pri označovaní sa používajú grafické znaky, pre presnenie doplnené písomnými a číselnými údajmi

(obr.1 - označovanie papierových obalov).

Písmená a značky upresňujú, o aký druh obalov sa jedná. Pri papierových obaloch, ako vidíme na obrázku, sa používajú písmená PAP. Pôvod označenia pochádza z anglického názvu PAPER – Papier. Číselné označenia upresňujú o aký papierový obal konkrétne ide.

U obalov z papiera sú číselnými znakmi vyjadrené druhy použitého papiera:

Papier Číselné označenie
vlnitá lepenka 20
hladká lepenka 21
papier 22

Obr.2 - Hladká a vlnitá lepenka

Ďalej sa stretávame s papierovými obalmi z viacerých materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda. 

Pri označovaní obalov z papiera s viacerými materiálmi sa používajú:

Kompozity „C“
Materiál Číselné označenie
Papier a lepenka / rôzne kovy  80
Papier a lepenka / plasty  81
Papier a lepenka / hliník  82
Papier a lepenka / cínový plech 83
Papier a lepenka / plasty/hliník  84
Papier a lepenka / plasty/hliník / cínový plech  86

Okrem týchto informačných symbolov sa na obaloch nachádza aj panáčik s košom (obr.3), ktorý upovedomuje o tom, že po použití je potrebné dať obal do zbernej nádoby.

(Obr.3 Panáčik s košom)

Uvedieme si niekoľko príkladov označovania papierových obalov na výrobkoch, ktoré používame v domácnostiach. Zo skupiny výrobkov ako vidíme na obr.4, ktoré používame ako potraviny sa na papierových obaloch nachádzajú informatívne značky, ktoré upresňujú, z  akého materiálu je obal na danom výrobku vyrobený.

Na obr.4 sa v pozadí výrobkov nachádza šípkový čaj (obr.5), ktorý je príkladom pre použitie kombinovaného obalového materiálu, kde vonkajší obal je z polypropylénu. C označuje, že ide o kombinovaný obalový materiál s prevahou PAP papierového obalu. 

(Obr. 4 - skupina výrobkov používaných v domácnosti)

(Obr. 5 - šípkový čaj)

S papierovými obalmi sa stretávame aj pri liekoch alebo vitamínoch. Samotné lieky, ktoré užívame sa nachádzajú v plastovom obale a plastový obal s liekmi je umiestnený v papierovom obale (obr.6). Po spotrebovaní liekov je potrebné papierový obal zmenšiť (obr.7), čím sa šetrí miesto v zbernej nádobe, a umiestniť ho do modrého kontajnera určeného na separovaný papier.

(Obr.6 Lieky s papierovým a plastovým obalom)

(Obr.7 Zmenšený papierový obal od liekov)

Kombinácia papiera a iného materiálu je používaná pri viacvrstvových kombinovaných materiálov VKM označovaných ako TetraPak obaly, ktoré sa používajú na ochranu nápojov ako je mlieko, víno, džúsy. Na obr.8 je znázornený TetraPak obal z mlieka, so zobrazeným informačným údajom.

(Obr.8 TetraPak obal z mlieka)

Pokiaľ to použitý obal dovoľuje, je potrebné zmenšovať rozmery obalov. Predtým než zmenšíme objem obalu, odstránime zbytky potravín, ktoré sa v obale nachádzajú. Jednoducho obal vypláchneme teplou vodou. Prvý krát použijeme 1 – 2 dcl, čím odstránime hrubšie zbytky a druhýkrát postačuje 1 dcl na čistejšie odstránenie zbytkov potravín.
Pri TetraPak obaloch je možné zmenšenie obalu (a tým aj objemu) rozložením obalu.

(Obr.9 Obal po skonzumovaní potravín)

Oddialime 4 rohy od základného obalu (obr.10), tým tvar obalu nadobudne čo najmenšie rozmery. Potom odstránime uzáver, aby sme mohli pri stlačení vypustiť vzduch (obr.11). Tým sme dosiahli najmenšie rozmery, ktoré zabezpečia neskoršie naplnenie zberných nádob a dobrú manipuláciu obalov pri preprave.

(Obr.10 Oddelené 4 rohy od základného obalu)

(Obr.11 Stlačený obal - pohľad z hora)

(Obr.12 Stlačený obal - pohľad z boku)

Obrázky 11 a 12 zobrazujú stlačený TetraPak obal. Takto stlačený obal zmení svoj objem z cca 1 litra na obal o rozmeroch 24x14x0,5 cm čo je 0,168 litra. Z toho vyplýva, že cca 6 takto stlačených obalov pripadá na jeden nestlačený. To znamená, že stláčaním obalov zmenšíme objem 6 násobne, čo sa odzrkadlí v naplnení zbernej nádoby.

Pokiaľ niekomu robí problém s rozkladaním obalov, tak je možné obal položiť na zem a pristúpiť, čím sa taktiež zmenší objem obalu.

TetraPak obaly sú vyrábané z kombinovaných materiálov.

S označením kombinovaných obalov sa môžeme stretnúť napríklad aj pri syroch (obr.13), kde je označený vonkajší obal z papiera a vnútorný obal kombinovaný hliníková fólia.

(Obr.13 Kombinované označenie obalu syrového výrobku)

Pri separácii papiera je dôležité odstrániť všetok materiál, ktorý je iného charakteru ako papier. Ide prevažne o plasty, kde sme si uviedli príklad na obr.5 a kovy. Oddelenie obalov z rôznych materiálov nie je v niektorých prípadoch komplikované. Ako sme si uviedli príklad použitia kombinovaných obalov na obrázkoch 5, 6, 13 . Po skonzumovaní potravín (syr), vonkajší obalový materiál je z papiera. To znamená, že vonkajší obal patrí do zbernej nádoby na papier. Vnútorný obal, ktorý je v priamom styku s potravinou je z obalu obsahujúceho hliník. To znamená, že obal vnútorný patrí do zbernej nádoby na kovy.
V nasledujúcom príklade, kde sa stretávame s kombinovanými materiálmi je potrebné použiť pomôcky na oddelenie materiálov. S kombináciou papier a plasty, poprípadne kov sa stretávame v kanceláriách, kde sú zopnuté listy papiera, buď plastovou lištou (obr.14), alebo zopnuté kovovou spinkou (obr.15).

(Obr.14 Papier skombinovaný s plastovou väzbou)

(Obr.15 Papier skombinovaný s kovovou spinkou, zopnutý a oddelený)

Papier hádžeme do modrej zbernej nádoby alebo do plastového vreca na papier. V domovej výstavbe sa používajú na separáciu zberné vrecia, do ktorých sa umiestňuje čistý papier zbavený nečistôt a iných materiálov.

 zdroj: internet                                       

 

 

 


 
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac
 • Výzva na doplnenie žiadosti a r o z h o d n u t i e o prerušení konania

  30.9.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka