Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka pracovných miest

Výberové konanie ZUŠVytlačiť
 

M e s t o     Š t ú r o v o

v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, Komenského 2, Štúrovo

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §34 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov t.j. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie
 • vykonanie I.atestácie 
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutomvzdelaní,
 • čestné vyhlásenie, že nemá záznam v registri trestov
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 10.mája 2019 do 10:00 hod. (piatok) na adresu: Mestský úrad - sekretariát primátora mesta, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – ZUŠ Ferenca Liszta - Liszt Ferenc Művészti Alapiskola  – neotvárať.“

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania najmenej sedem dní pred jeho začatím.

 

 

V Štúrove, dňa 09.04.2019                                              Ing. Eugen Szabó, v. r.

                                                                                                  primátor mesta


 
 

Výberové konanie MŠ BartokovaVytlačiť
 

M e s t o     Š t ú r o v o

v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy - Óvoda

 na Bartókovej 38 v Štúrove.

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §34 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie I. atestácie
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutomvzdelaní,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade sozákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 10.mája 2019 do 10:00 hod. (piatok) na adresu: Mestský úrad - sekretariát primátora mesta, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – MŠ – Óvoda, Bartókova 38 – neotvárať.“

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania najmenej sedem dní pred jeho začatím.

 

 

V Štúrove, dňa 09.04.2019                                              Ing. Eugen Szabó v.r.

                                                                                                primátor mesta

 


 
 

Výberové konanie MŠ AdyhoVytlačiť
 

M e s t o     Š t ú r o v o

v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

bez právnej subjektivity na Adyho 2 v Štúrove.

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §34 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie I. atestácie  
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutomvzdelaní,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 10.mája 2019 do 10:00 hod. (piatok) na adresu: Mestský úrad - sekretariát primátora mesta, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo v uzatvorenej obálke s označením Výberové konanie: „MŠ, Adyho 2 -  neotvárať.“

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania najmenej sedem dní pred jeho začatím.

 

 

V Štúrove, dňa 09.04.2019                                              Ing. Eugen Szabó v.r.

                                                                                                 primátor mesta


 
 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboruVytlačiť
 

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.

Podmienky pre uchádzača:

-  štátny občan Slovenskej republiky

-  vek od 21 rokov

-  bezúhonnosť

-  spoľahlivosť

-  získané úplné stredné vzdelanie s maturitou

-  zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť

-  trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

-  ovládať štátny jazyk

V prípade záujmu kontaktujte Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove na telefónnom čísle 0961113960.

 


 

A medvei Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ ezúton közli, hogy bővíti a rendőrállományt.

A jelentkezés feltételei:

- szlovák állampolgárság

- 21 évnél idősebb

- feddhetetlenség

- megbízhatóság

- teljes középiskolai végzettség érettségivel

- egészségi, testi és szellemi rátermettség

- állandó lakhely Szlovákia területén

- az államnyelv ismerete.

Érdeklődés esetén vegye fel a kapcsolatot a medvei Menekültügyi Őrzött Befogadó Központtal a következő telefonszámon: 0961/113 960.

 

Image.ashx.jpg

 


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka