Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka pracovných miest

Oznámenie voľné pracovné miesto - referent na OSMVytlačiť
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Mesto Štúrovo, Nám slobody č. 1, 943 01  Štúrovo

 

Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom sa pracovnom mieste na Mestskom úrade v Štúrove: 

Názov pracovného miesta:     referent správy mestského majetku kúpa-predaj-prenájom

Miesto výkonu práce:               Mestský úrad Štúrovo

Rozsah pracovného úväzku:  plný úväzok

Základná charakteristika pracovného miesta:

 • vykonáva majetkovoprávne záležitosti mestského majetku:
 • vybavuje žiadosti o odkúpenie, odpredaji a o prenájme mestského majetku,
 • pripravuje zmluvy na predaj, prenájom, kúpu a zámenu nehnuteľnostía ich realizáciu cez OÚ NZ – katastrálny odbor,
 • vypracúva návrhy do príslušných komisií a mestského zastupiteľstva týkajúcich sa nakladania s mestským majetkom a zabezpečuje s ním súvisiace činnosti,
 • vypracúva VZN a návrhy zmien VZN na vlastnom odbore,
 • vykonáva agendu súvisiacu s prípravou a realizáciou jarmoku Šimona – Júdu

Kvalifikačné predpoklady:

 • min. stredoškolské  vzdelanie s maturitou, resp. vysokoškolské vzdelanie - vzdelanie            ekonomického, geodetického alebo stavebného zamerania výhodou
 • znalosť obsahu geometrických plánov
 • schopnosť pripravovať zmluvy týkajúcich sa majetkovo-právneho usporiadania mestského majetku
 • komunikatívnosť, ústretovosť pri práci s klientom, systematickosť
 • schopnosť pracovať samostatne, zodpovedne a spoľahlivo, znalosť práce s PC samozrejmosťou

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis, motivačný list (odporúča sa uviesť aj e-mail a telefónny kontakt)
 • kópia dokladu o vzdelaní

Platové podmienky: v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania a pracovných skúseností podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu:  15.03.2019 resp. podľa dohody

Prihlášky s požadovanými dokladmi prosíme adresovať resp. doručiť do 05.03.2019 do 15.30h        na adresu: Mestský úrad  Štúrovo,  Nám. slobody č. 1,  943 01 Štúrovo alebo na e-mail: org@sturovo.sk 

V prípade doručovania prihlášky je obálku potrebné označiť textom:

„Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent OSM“

Štúrovo, dňa: 11.02.2019                                                                                                                           

Ing. Eugen Szabó v.r., primátor mesta

Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom sa pracovnom mieste na Mestskom úrade v Štúrove: Oznámenie_voľné pracovné miesto - referent na OSM.pdf Oznámenie_voľné pracovné miesto - referent na OSM.pdf (385.3 kB)

 
 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboruVytlačiť
 

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.

Podmienky pre uchádzača:

-  štátny občan Slovenskej republiky

-  vek od 21 rokov

-  bezúhonnosť

-  spoľahlivosť

-  získané úplné stredné vzdelanie s maturitou

-  zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť

-  trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

-  ovládať štátny jazyk

V prípade záujmu kontaktujte Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove na telefónnom čísle 0961113960.

 


 

A medvei Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ ezúton közli, hogy bővíti a rendőrállományt.

A jelentkezés feltételei:

- szlovák állampolgárság

- 21 évnél idősebb

- feddhetetlenség

- megbízhatóság

- teljes középiskolai végzettség érettségivel

- egészségi, testi és szellemi rátermettség

- állandó lakhely Szlovákia területén

- az államnyelv ismerete.

Érdeklődés esetén vegye fel a kapcsolatot a medvei Menekültügyi Őrzött Befogadó Központtal a következő telefonszámon: 0961/113 960.

 

Image.ashx.jpg

 


 
 
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka