Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za ubytovanie

Vybavuje

Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov
Mestský úrad, Nám. slobody č. 1, 943 01 ŠtúrovoBc. Andrea Szabóová
Tel. č.: 036/ 2851-324
e-mail: andrea.szaboova@sturovo.sk
Kancelária č. 50, II. poschodie

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 a 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len zariademie), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.

Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie v celom roku

Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní prechodného ubytovania daňovníkom, t.j. knihu ubytovaných osôb podľa náležitostí v príslušnom VZN obce.

Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodení:

 • vlastník zariadenia nachádzajúceho sa na území mesta Štúrovo na individuálnu rekreáciu, jeho manžel/ka a ich deti
 • osoba do 18 rokov veku

Zákonná lehota

 • Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac

Legislatíva:

 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN o dani za ubytovanie č. 5/2018

Elektronické podanie


 

Tlačivá

Daň za ubytovanie

Registrácia platiteľa dane za ubytovanie
 Registracia platiteľa dane za ubytovanie.docx (15.4 kB) (15.4 kB)

Hlásenie počtu prenocovaní
 Hlásenie počtu prenocovaní.docx (26.3 kB) (26.3 kB)

 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka