Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

 

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrokov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydáva mesto na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.

Správu mestského trhoviska vykonávajú KSOH Štúrovo, a.s., Komenského 18, Štúrovo

 

Čo potrebujeme (Doklady – prílohy):

Fotokópia podnikateľského oprávnenia (výpis zo ŽR, výpis z OP a pod.)

Fotokópia kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín).

Fotokópia daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, kde je zaznamenané DKP alebo

Čestné vyhlásenie podľa ktorého žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu.

Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny (§ 10 písm. b) zák č. 178/1998 Z.z. vznp).

Potvrdenie o vlastníctve alebo prenájme pôdy  (§ 10 písm. b) zák č. 178/1998 Z.z. vznp)

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou (§ 10 písm. d) zák č. 178/1998 Z.z. vznp)

Čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov (§ 10 písm. c) zák č. 178/1998 Z.z. vznp)

 

 

Legislatíva:

Zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní

Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení

VZN Mesta Štúrovo č. 16/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Štúrovo

VZN Mesta Štúrovo č. 1/2016 Trhový poriadok pre mestské trhovisko

 

 

Elektronicke podanie


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka