Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Nájomné byty

Podmienky pre vytvorenie zoznamu žiadateľov

Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov vedie Mestský úrad v Štúrove, oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva. Informácie  o podávaní žiadostí a podmienkach prideľovania nájomných bytov podáva MsÚ, oddelenie SBKZaŠ, zároveň vydáva záujemcom potrebné tlačivá a kontroluje úplnosť dokladov.

Žiadatelia o nájomný byt sa  zaraďujú do zoznamu  žiadateľov na základe podmienok, ktoré boli doporučené  Komisiou sociálnou, zdravotníckou a bývania a tie sú:

 • trvalý pobyt na území mesta Štúrova
 • úplná resp. neúplná rodina, ktorá zabezpečuje starostlivosť o nezaopatrené  dieťa
 • žiadateľ ani spoločne posudzovaná osoba nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom, ani staviteľom rodinného domu, resp. vlastníkom bytu na území mesta Štúrovo.

MsÚ, oddelenie  SBKZaŠ  tiež zostaví osobitný zoznam žiadateľov na nájomné byty, pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí spĺňajú podmienky podľa osobitného  predpisu.

Kritéria prideľovania nájomných bytov

 • Žiadateľ musí byť fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem  osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa nie je nižší ako suma  životného minima a neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
 • Ak je žiadateľ  fyzická osoba, ktorá je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem  osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, nie je nižší ako suma  životného minima a neprevyšuje štvornásobok životného minima platného k 31.decembru kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
 • Žiadateľ, alebo spoluposudzovaná osoba musí mať v čase pridelenia nájomného bytu trvalý pobyt na území mesta Štúrova minimálne 1 rok.
 • Žiadateľ resp. spoločne posudzovaná osoba  nesmie byť nájomníkom mestského bytu, družstevného, ani služobného bytu.
 • Žiadateľ resp. spoločne posudzovaná osoba nesmie mať záväzok voči mestu Štúrovo.
 • Žiadateľ resp. spoločne posudzovaná osoba nesmie byť občan, ktorému bol vydaný súhlas na predaj  bytu v osobnom vlastníctve odkúpeného od mesta.
 • V prípade ak žiadateľ odmietne súčinnosť pri poskytovaní údajov, resp. poskytne neúplné alebo nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách, alebo ich neposkytne v stanovenej lehote, oddelenie SBKZaŠ  takéhoto žiadateľa vyradí zo zoznamu  žiadateľov.

Ak žiadateľ odmietne pridelený byt, alebo nesúhlasí s podmienkami stanovenými v nájomnej  zmluve, nemá nárok na pridelenie ďalšieho bytu a bude vyradený z poradovníka žiadateľov.

Po splnení podmienok a kritérií oddelenie SBKZaŠ vytvorí zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov. V prípade, že v zozname bude viac žiadateľov ako je počet nájomných bytov,  poradovník sa určí losovaním, za ktoré zodpovedá Komisia sociálna, zdravotnícka a bývania. Poradovník žiadateľov  schvaľuje  primátor mesta.

Uzatváranie nájomnej zmluvy

Prenajímateľ uzatvára nájomné zmluvy s nájomcom.

Nájomná zmluva sa uzatvára so žiadateľom na dobu, ktorá neprevýši tri roky, a to aj v tom prípade, ak je nájomcom občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Prenajímateľ môže uzatvoriť nájomnú zmluvu s nájomcom opätovne ak:

 • nájomca požiada prenajímateľa o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr tri mesiace pred uplynutím dohodnutej doby nájmu,
 • nájomca a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti i naďalej spĺňajú podmienky a kritéria , ktoré sú určené v tomto VZN,
 • nájomca dodržiava všetky podmienky uvedené v nájomnej zmluve ako aj  v osobitnom predpise.

Prenajímateľ bude žiadať finančnú zábezpeku za užívanie bytu, a to, vo výške trojmesačného nájomného a záloh za služby súvisiace s bývaním, pričom lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní  pred podpísaním nájomnej zmluvy.

Legislatíva

 • VZN č. 5/2007 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu v znení VZN č. 3/2010, VZN č. 5/2010 a VZN č. 4/2011


 

Tlačivo

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.pdf (84.2 kB) (84.2 kB)

 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka