Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Úradné hodiny
Pondelok 7.30 – 11.30 h 12.00  – 15.30 h
Utorok
nestránkový deň
Streda 7.30  - 11.30 h 12.00  - 17.00 h
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
7.30 - 11.30 h

 -


 
Zamestnanci
Ing. Ladislav Majthényi - vedúci email: ladislav.majthenyi@sturovo.sk
Ing. Gábor Zeman email: gabor.zeman@sturovo.sk
 
 
Kancelária:
Pri colnici 2
943 01 Štúrovo
/Vedľa Mestského Múzea/
 
Podateľňa:
Mestský úrad Štúrovo
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
  
  Pracovisko s pôsobnosťou pre územia :
                
  - mesto Štúrovo
  - obec Belá
  - obec Mužla
  - obec Obid
  - obec Salka
 

 

 
Náplň práce stavebného úradu
 
 1. vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie
 2. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
 3. povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia
 4. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby
 5. nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení
 6. rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku
 7. rozhoduje o vyprataní stavby
 8. nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 9. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie
 10. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
 11. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom
 12. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 13. nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technických náročných alebo neobvyklých stavieb
 14. vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu
 15. prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti
 16. vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti
 17. zabezpečuje výkon rozhodnutia podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
 18. poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 19. povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podľa § 55 ods.2 stavebného zákona
 20. vydáva stavebné povolenie pre miestne komunikácie vo vlastníctve obce

 
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka