Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

Mesto Štúrovo
Matričný úrad
Námestie slobody 1
943 01  Štúrovo


Matrikárka:                                       Mgr. Emília Valovičová 
                                                           prízemie, č. dverí 1
                                                           emilia.valovicova@sturovo.sk
                                                           tel. 036/2851-360 

Zástupkyňa matrikárky:                  Erika Magyarová
                                                           prízemie, č. dverí 12
                                                           erika.magyarova@sturovo.sk
                                                           tel. 036/2851-343

Zástupkyňa matrikárky:                  Mária Dobrocsányi
                                                           prízemie, č. dverí 13
                                                           maria.dobrocsanyi@sturovo.sk
                                                           tel. 036/2851-342

Úradné hodiny matričného úradu:

Pondelok 7.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00


• do matričného obvodu patria obce Nána, Obid a mesto Štúrovo

Vydanie duplikátu rodného, sobášneho a úmrtného listu

o výpis môže požiadať občan, ktorého sa výpis z matričnej knihy týka, jeho zákonný zástupca /rodič dieťaťa/, prípadne člen rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci alebo iná blízka osoba po preukázaní oprávneného záujmu/

doklad sa vydá aj na základe splnomocnenia s overeným podpisom

Potrebné doklady:

 • platný doklad totožnosti
 • osobné údaje osoby, ktorej výpis žiadate

Lehota vybavenia: obvykle na počkanie

Poplatok: 5,- EUR - za každý vydaný duplikát

Upozornenie: O úradný výpis z matriky môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky

Lehota vybavenia: obvykle 1-2 dni

Poplatok: 5,- EUR - za každý vydaný duplikát

Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí okresný úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov dieťaťa

K ne/narodenému dieťaťu: dostavia sa osobne obidvaja rodičia pred (odporúča sa) alebo po narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:
• platné občianske preukazy
• rodné listy
• právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva, ak je rodinný stav rodiča rozvedený
• úmrtný list, ak je rodinný stav rodiča vdova/vdovec

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom!
Lehota vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

Zápis mena na cudzí ekvivalent

Zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania „ová“

• osobná účasť žiadateľa/ky (prípadne žiadosť s overeným podpisom žiadateľa/ky)
• žiadosť – k dispozícii na matričnom úrade

• platný občiansky preukaz
• všetky doposiaľ vydané rodné listy
• všetky doposiaľ vydané sobášne listy, pri zmene na sobášnom liste
• za maloleté dieťa podávajú žiadosť obaja rodičia

Upozornenie: o zmenu tvaru mena alebo priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého nastalo narodenie alebo bolo uzavreté manželstvo.
Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska podľa osobitného predpisu je príslušný Okresný úrad podľa trvalého pobytu občana.

Lehota vybavenia: 1-2 dni
Poplatok: 5,- EUR

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o opätovné prijatie predošlého priezviska.

Potrebné doklady:
• dostaviť sa osobne (prípadne žiadosť s overeným podpisom žiadateľa)
• žiadosť – k dispozícii na matričnom úrade
• platný občiansky preukaz
• sobášny list
• právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

Upozornenie: o prijatie skoršieho priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo

Poplatok: bez poplatku
Lehota vybavenia: 1-2 dni

Úmrtie

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého

Potrebné doklady:

• 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom
• občiansky preukaz zosnulého
• rodný list zosnulého
• sobášny list zosnulého
• občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje úradné záležitosti súvisiace s úmrtím

Obdržíte:
• úmrtný list
• tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb

Lehota vybavenia: obvykle na počkanie

Poplatok: bez poplatku

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine eviduje
Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.

Upozornenie: Matričný úrad v Štúrove preberá žiadosti k zápisu do osobitnej matriky občanov s trvalým pobytom (alebo posledným trvalým pobytom v SR) v Štúrove, v Obide a v Náne.

Lehota vybavenia: 1-2 mesiace
Poplatok: 10,- EUR

Zápis narodenia

Potrebné doklady:

• rodný list dieťaťa (originál alebo NOTÁROM overená fotokópia) + úradný preklad do slovenského jazyka a v prípade potreby rodný list musí obsahovať legalizáciu alebo osvedčovaciu doložku „Apostille“

• platné občianske preukazy rodičov dieťaťa

• sobášny list rodičov dieťaťa

• rodné listy rodičov dieťaťa (v prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec, doklady nie je potrebné prekladať)

 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia

• právoplatný rozsudok o rozvode alebo úmrtný list, ak ide o rozvedeného alebo ovdovelého rodiča

(Informatívna príloha č. 1)

Zápis uzavretia manželstva

Potrebné doklady:

• sobášny list (originál alebo NOTÁROM overená fotokópia) + úradný preklad do slovenského jazyka a v prípade potreby musí sobášny list obsahovať legalizáciu alebo osvedčovaciu doložku „Apostille“

•  platné občianske preukazy

• rodné listy (v prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec, doklady nie je potrebné prekladať)

• právoplatný rozsudok o rozvode alebo úmrtný list, ak ide o rozvedeného alebo ovdovelého snúbenca

• mená, rodné čísla, dátumy narodenia svedkov uzavretia manželstva

(Informatívna príloha č.2)

Zápis úmrtia

Potrebné doklady:

• úmrtný list (originál alebo NOTÁROM overená fotokópia) + úradný preklad do slovenského jazyka a v prípade potreby musia obsahovať legalizáciu alebo osvedčovaciu doložku „Apostille“

• občiansky preukaz zosnulej osoby a osoby vybavujúcej žiadosť o zápis

• rodný list zosnulej osoby

• sobášny list zosnulej osoby

• právoplatný rozsudok o rozvode, ak bola zosnulá osoba rozvedená
• úmrtný list manžela/ky, ak bola zosnulá osoba ovdovelá

(Informatívna príloha č.3)

SOBÁŠNA MATRIKA

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci osobne

a) snúbenci , ak aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v Náne, v Obide alebo v Štúrove

Potrebné doklady:

slobodní

• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)

rozvedení

• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)
• právoplatný rozsudok o rozvode

ovdovelí

• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)
• úmrtný listy bývalého manžela alebo manželky

Upozornenie: ak ide o cirkevný sobáš (v Štúrove, v Náne alebo v Obide) snúbenci žiadosť, potvrdenú na matričnom úrade, odovzdajú na farskom úrade a po uzavretí manželstva vydá matričný úrad sobášny list

Poplatky: bez poplatku

b) snúbenci s trvalým pobytom mimo mesta Štúrovo a ostatných obcí uvedených v bode a)

Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)
• žiadosť o uzavretie manželstva
• povolenie k uzavretiu manželstva vydané matričným úradom v obvode trvalého pobytu jedného zo snúbencov
Poplatok: 20 EUR v hotovosti

 c) snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu

Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)

Upozornenie: príslušný matričný úrad vystaví Povolenie na uzavretie manželstva pre matričný úrad, kde sa bude uzatvárať manželstvo, ktoré je platné 6 mesiacov od dátumu vystavenia.
Poplatok: 20 EUR v hotovosti

 d) jeden zo snúbencov je neplnoletý

Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)
• neplnoletý snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Poplatok: bez poplatku

 e) jeden zo snúbencov je cudzinec

Potrebné doklady:
• občan SR doklady podľa bodu a)

cudzinec predloží:
• doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz)
• rodný list (originál alebo notárom overená kópia)
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte
• doklad o rodinnom stave (nie starší ako 6mesiacov)
• ak je rozvedený právoplatným rozsudok o rozvode manželstva
• ak je ovdovelý úmrtný list bývalého manžela (manželky)

Doklady musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka, a v prípade potreby legalizované alebo musia mať osvedčovaciu doložku „Apostille“

Poplatok: 70 EUR v hotovosti
Lehota vybavenia: najmenej 14 dní pred sobášom, odporúča sa aj viac (cca mesiac)!

Predpokladaný dátum sobáša žiadame nahlásiť minimálne 2 týždne pred uzavretím manželstva.

Sobášne obrady sa vykonávajú v sobášnej sieni Mestského úradu v Štúrove.

v sobášne dni: bez poplatku - štvrtok a sobota v čase medzi 13:00 hod. - 17:00 hod.

v ostatných pracovných dňoch: poplatok 20 €                                           

pondelok, utorok, streda, piatok v čase medzi 13:00 hod. - 17:00 hod.

V dňoch pracovného pokoja a v štátnych sviatkoch sa sobášne obrady nevykonávajú!

Sobášiaci:

 • Mgr. Dominika Blaháková
 • Ing. František Árendás
 • Bc. Mónika Benyó
 • JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
 • Mgr. Miroslav Chalmovský

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35€
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66€
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200€
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200€

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka