Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia domov a bytov

Vybavuje:
Oddelenie organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, číslo dverí 39,
Monika Bitter
tel: 036/2851-331, kl. 331
e-mail: monika.bitter@sturovo.sk

Pridelenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mesto Štúrovo v súlade s par. 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 1. Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v uvedenej lehote žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného a orientačného čísla aj bez žiadosti.
 2. Povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, mesto určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.
 3. Zároveň je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Pre určenie súpisného čísla pre novostavby a stavby postavené po rok 1976  je potrebné predložiť:

 • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (príloha č. 1)
 • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou
 • Doklad ovlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 • Zameranie adresného bodu

Pre určenie súpisného čísla pre stavby postavené pred rokom 1976  je potrebné predložiť:

 • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (príloha č. 1)
 • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
 • ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie (príloha č. 2), v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané.

Pre zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla  je potrebné predložiť:

 • Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla na  (príloha č. 3) stavbu
 • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. právoplatné búracie      povolenie  alebo doklad o odstránení stavby)
 • list vlastníctva

Doba vybavenia:
     • do 30 dní

Správny poplatok:

    • bez poplatku

Vydanie potvrdenia o veku stavby

    - Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (príloha č. 4)

Doba vybavenia:
     • do 30 dní

Správny poplatok:

    • bez poplatku

 

 

 


 

Evidencia domov a bytov

Príloha č.1 Žiadosť o určenie súpisného čísla (od 01.07.2015)
 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla_od_1.7.2015.pdf (462.1 kB) (462.1 kB)

Príloha č.3 Žiadosť o zmenu-zrušenie súpisného čísla (od 01.07.2015)
 ziadost_o_zmenu-zrusenie_supisneho_cisla_od_1.7.2015.pdf (291.3 kB) (291.3 kB)

Príloha č.2 Čestné prehlásenie stavby pred r. 1976
 cestne_prehlasenie-stavby_pred_r.1976.pdf (111.3 kB) (111.3 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_veku_stavby.pdf (119.1 kB) (119.1 kB)

 • Verejná vyhláška: Ručná "autoumyváreň"

  Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania stavebník : REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno v zastúpení                     Ing.Vladimír Štvrtecký, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky          Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územn

  18.2.2019 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka