Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Daň za užívanie verejného priestranstva platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá osobitne užíva verejné priestranstvo.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Štúrovo (miestne komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská, trhoviská, priechody, schodiská, ihriská a parky, parkové úpravy, zatrávnené plochy pri komunikáciách a pod.). Verejným priestranstvom podľa tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Základ a sadzba dane

Základom dane (t.j. od čoho výška dane závisí) za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Sadzba dane je určená v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Štúrovo č. 19/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva. Vyrubená daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

 1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane 3 dni pred vznikom daňovej povinnosti, najneskôr však v deň vzniku daňovej povinnosti.
 2. Daňovník oznámi zámer osobitného užívania verejného priestranstva žiadosťou.
 3. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Právne predpisy

 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Štúrovo č. 19/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva

Tlačivá 


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka