Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

bioodpad

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD - A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK (hnedé nádoby - barna edény)

PODMIENKY  UŽÍVANIA  ZBERNEJ   NÁDOBY  NA  BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ  KOMUNÁLNY  ODPAD (BRKO)

 • Nádoba na BRKO je poskytnutá zdarma.
 • Užívateľ umiestni nádobu na BRKO na pozemku, ktorý sa nachádza na území mesta Štúrovo, je povinný nádobu chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením a nesmie ju prenechať do užívania tretej osobe.
 • Nádoba na BRKO musí byť umiestnená a používaná v súlade so stanoveným účelom, ktorým je zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Nádobu je vhodné umiestniť na verejne neprístupnom mieste, aby bolo zabránené jej prípadnému odcudzeniu alebo poškodeniu cudzím zavinením. Nádoba bude umiestnená na verejne prístupnom mieste len v deň odvozu.
 • Užívateľ je povinný udržiavať nádobu v takom technickom stave, aby bola zachovaná jej funkčnosť a používateľnosť.
 • Užívateľ je povinný umožniť oprávnenému zástupcovi mesta vykonať kontrolu umiestnenia nádoby a jej využívania.
 • Užívateľ sa zaväzuje oznámiť všetky zmeny skutočností do 15 dní (zmena adresy bydliska, zmena umiestnenia nádoby).
 • Za prípadné škody na nádobe nesie zodpovednosť užívateľ, ktorý je povinný v prípade poškodenia nádoby na vlastné náklady uhradiť opravy. V prípade odcudzenia nádoby bude užívateľovi poskytnutá náhradná nádoba na BRKO za poplatok vo výške 30,- Euro.
 • Užívateľ má právo kedykoľvek vrátiť nádobu mestu, ak na vlastnom pozemku zabezpečí kompostovanie.
 • Nádobu na BRKO môže odmietnuť občan v tom prípade ak na svojom pozemku kompostuje.
 • Nádobu odporúčame umiestniť do tieňa, nie na priame slnko. Zníži sa  tým riziko hnilobných procesov.
 • Veko nádoby je nutné nechávať zatvorené, zabráni sa tak prístupu hmyzu a pod.
 • Suchší odpad sa v nádobách prevrstvuje vlhkejším, v žiadnom prípade sa odpad nesmie stláčať, ale naopak, bioodpad sa udržiava nakyprený.

ČO  PATRÍ   DO  NÁDOBY  NA  BRKO :

 • zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie), izbové kvety, rezané kvety (bez stužiek a drôtov),
 • vypletá burina, drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov,
 • stromová kôra, hobliny, piliny /nie chemicky upravené drevo/, štiepka,

ČO  NEPATRÍ   DO  NÁDOBY  NA  BRKO :

 • veľké kusy drevného odpadu zo strihania a orezávania krovín a stromov,
 • odpady z čistenia ovocia a zeleniny, prezreté ovocie a zelenina, opadané a zhnité ovocie,
 • pevné zvyšky potravín rastlinného pôvodu a potraviny po záručnej dobe,
 • mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky),
 • oleje, potraviny v obaloch, plienky, hygienické vložky,
 • popol z uhlia, cigaretové ohorky, prach zo smetí a vysávania,
 • sklo, kovy, plasty, textil, papier, tetrapaky (viacvrstvové kombinované materiály), guma, nebezpečné odpady,

Biologicky  rozložiteľný komunálny odpad je tiež možné odovzdať celoročne v areáli spoločnosti KSOH Štúrovo, a.s., Komenského 18.  Jedná sa hlavne o väčšie množstvá pokosenej trávy, veľké kusy konárov z orezávania stromov.

Okrem toho 2 krát v roku, na jar a na jeseň, budú umiestnené v meste veľkoobjemové kontajnery na zber veľkých konárov, dreva, väčšieho množstva lístia a pod.

Separácia biologického odpadu zeleného zo záhrad

Ľudskou činnosťou je biologický odpad produkovaný zo záhrad, parkov, lúk, okrasných trávnikov, pozostatky pri obstrihovaní okrasných stromčekov, biologický odpad z cintorínov, popol z dreva, pri chove zvierat trus, hnoj . Tento biologický odpad patrí do biologického komunálneho odpadu zeleného.
Ďalej tu môžeme zaradiť odpad pri výrobe drevených výrobkov, či už sú to stolárske dielne, ktorými sú produkované piliny, tak isto aj pri rezných prevádzkach (gátrové píly), ktoré produkujú piliny a zvyšky z kmeňov stromov ako napríklad opadaná kôra a časti konárov. Pri činnosti ako je ťažba dreva, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna, čím sa vyťažuje množstvo lesného porastu, vzniká odpad ako sú orezané konáre, lístie, pilina z reťazových píl. Tento produkovaný biologický odpad je ponechávaný vo voľnej prírode. Z pohľadu životného prostredia je to v poriadku veď odpad vznikol v prírode, ale nevznikol prírodnými činnosťami, ale antropogennou činnosťou ľudstva, ktorí ho produkuje v oveľa väčšej miere ako vzniká v prírode samotnej. Preto sa stretávame s umiestňovaním pozostatkov v lesných porastoch na väčšie hromady, ktoré sa potom pália.
Nemalým zaťažením pre životné prostredie a zdravie ľudí je aj pálenie bioodpadu na záhradách a v domácnostiach. Hlavne v jesenných a jarných mesiacoch je celé Slovensko potiahnuté dymovými oblakmi. Tento dym je produktom nedokonalého spaľovania. Obsahuje škodlivé plyny, hlavne oxid uhoľnatý (je jedovatý a môže viesť k vnútornému uduseniu), uhľovodíky (plyny prispievajúce k fotochemickému smogu), dechtové látky (majúce rakovinotvorné účinky) a v niektorých prípadoch aj jedny z najnebezpečnejších látok - rakovinotvorné dioxíny.

Je načase sa zamyslieť nad zhodnocovaním biologického odpadu a začať ho  spracovávať.                                   

Prečo kompostovať?

Ekologické dôvody:
• kompostovaním privedieme organický materiál naspäť do biologického obehu
• kompostovanie je prirodzený spôsob recyklácie
• energiu , ktorú rastliny odobrali z pôdy k svojmu rastu, je vrátená naspäť do pôdy
• kompostovaním sa zamedzuje zaťaženie životného prostredia, ktoré by vznikalo hlavne pri obvyklom spaľovaní
• kompost je pre životné prostredie priaznivý prostriedok zlepšenia pôdy, ako aj zdroj živín pre rastliny

Ekonomické dôvody:
• kompostovanie pomáha v tom, aby sme znižovali množstvo odpadu a ušetrili poplatky za ukladanie odpadu na skládkach
• skládky môžme dlhšie využívať, lebo sa na nich ukladá objemovo menej odpadu
• kompost je z hľadiska výdavkov výhodný prostriedok na obohatenie pôdy a zdrojom živín pre rastliny

Základy kompostovania

Čo sa dá kompostovať:
• pokosená tráva, zvyšky zeleniny, lístie, kôra, zvädnuté rastlinné časti, odrezané konáriky drevín
• kuchynský odpad - kávové a čajové zbytky, šupky – kôra citrusových plodov v malom množstve, zvyšky jedál, vaječné škrupiny, zemiakové šupky
• hnedá lepenka a novinový papier v malom množstve
• trus a podstielka malých zvierat (nie mäsožravcov)
• exkrementy hospodárskych zvierat (obmedzené množstvo)
• slama a pozberové zvyšky
• popol z dreva
• drevitá vlna, triesky, piliny

Materiál nevhodný na kompostovanie:
• kovy
• plasty
• sklo
• textil
• papier
• farby
• staré lieky
• staré oleje
• batérie
• chemické prostriedky
• obsah vrecka z vysávača
• zvierace kosti a mäso, mliečne výrobky
• časti rastlín napadnuté chorobami

Ako si založiť kompost:

Kompost si môžete založiť na hociktorom mieste záhrady. Je však potrebné dodržať niektoré zásady a odporúčania:
• kompostér by nemal byť príliš ďaleko od domu, z ktorého sa nosia suroviny (donášková vzdialenosť)
• mal by byť k nemu ľahký prístup za každého počasia
• okolo kompostoviska by mal byť ponechaný dostatočný priestor pre manipuláciu s náradím
• kompostér by mal byť umiestnený tak, aby nič neobmedzovalo proces rozkladu, nie na priamo slnku, alebo veternom mieste, kde materiál vysýcha a bez vlhkosti proces nepokračuje
• kompostér je vhodné umiestniť do polotieňa (skupina stromov, živý plot, atď.)
• odporúča sa spevnený podklad pracovného miesta (nie kompostoviska), ktorý zabezpečí pohodlný prístup aj pri dlhodobejšom daždi
• nemali by sme zabudnúť ani na susedov, ktorým by mohla vaša aktivita z rôznych dôvodov prekážať, hoci pri dodržaní správneho postupu kompostovania je táto obava zbytočná                                               

Kompostovanie:

Na rozdiel od minerálnych hnojív sa do pôdy dodáva aj humus, ktorý veľmi dobre pôsobí na vlastnosti pôdy. Svojou vysokou hodnotou pH pôsobí proti okysličovaniu pôdy. Zrelý kompost možno použiť pre rôzne účely, napríklad na jar pridávame kompost k zelenine a ku kvetinám, čo podporuje úrodnosť pôdy a rastliny sú zásobované potrebnými živinami. Ďalší spôsob je, že väčšie množstvo kompostu nahrnieme k ovocným čo okrasným stromom, kde vrstva kompostu má priaznivý vplyv na prijímanie dažďovej vody a kyprosť pôdy.
Kompost môže tiež použiť pri zakladaní nových záhrad alebo trávnikov, kde pokladáme kompost vo vrstve 1 až 2 cm, odporúča sa zľahka prekypriť. Alebo na pestovanie rastlín v kvetináčoch zmiešame kompost a pôdu či piesok v pomere 1 : 1.
Vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu, stabilnú štruktúru (ak ho stlačíte v ruke, nevyteká z neho voda ani sa nerozpadne, ale udrží si formu) a nezapácha. Vyzretý kompost možno použiť využiť najmä na jar ku všetkým typom plodín (odporúčaná dávka je dva litre na štvorcový meter). Takzvaný čerstvý kompost (starý dva až šesť mesiacov) možno použiť len ako nástielku, čiže sa nezapracováva do pôdy Je ideálny najmä pre piesočnaté pôdy, ktoré majú málo živín.

Kompostovanie v kompostéroch:

Kompostér je ideálny pomocník pri kompostovaní. Je vyrobený z recyklovateľného plastu, nádoba kompostéru nemá dno z dôvodu voľného styku s pôdou a prístupu mikroorganizmom, červom a dážďovkám. Je osadený vekom s otočným ventilom pre reguláciu prístupu vzduchu, bočnými dvierkami pre vyberanie kompostu a otvormi na prevzdušňovanie.
Kompostovanie v kompostéroch má množstvo výhod. Urýchlenie procesu kompostovania až o polovicu doby nutnej pre kompostovanie v hromadách. Regulácia teploty, vlhkosti, prístupu vzduchu a svetla. Úspora miesta na záhrade (kompostér nahradí nevzhľadnú hromadu). Zužitkovanie odpadov zo záhrady a získanie kompostu – vynikajúceho zdroja živín a organických látok. Domáce kompostovanie nie je náročné na organizáciu práce, energie, čistenie bioodpadu. Konkrétna podpora mesta pre domácností spočíva v zakúpení záhradného kompostéra.

Návod na vlastné kompostovanie:

Kompostér umiestnime do polotieňa na rovnú plochu v záhrade, v sade tak, aby bol k nemu ľahký prístup. Ďalej postupujeme nasledovne:

 1. Materiál určený pre kompostovanie je vhodné rozdrviť a vložiť do kompostu. Na spodok kompostu sa položí hrubý a vzdušný materiál (väčšie časti vetvičiek, lístie s konárikmi, slama, posekané drevo) k zaisteniu vzdušnosti. Ku zmesi surovín pridať lopatku hliny či hotového kompostu, prípadne kompostové baktérie, červov, dážďovky, močovinu. Ak máte väčšie množstvo jednostranného materiálu (napr. lístia), je dobré si ho predbežne uskladniť a počkať kým nebudete mať vhodný materiál na jeho premiešanie, aby ste sa vyhli jednotvárnemu zloženiu kompostu.
 2. Pridaním vody sa zvlhčí každá vrstva kompostu.
 3. Vrstvy sa dôkladne premiešajú (veľmi dôležité!).
 4. Po naplnení sa kompostér uzavrie vekom . V letných mesiacoch sa pootvorí alebo úplne otvorí ventil vo veku kompostéru. V zimných mesiacoch je nutné ventil uzavrieť. Bočné otvory umožňujú dostatočne prevzdušnenie, veko s ventilom zabraňuje prevlhčeniu a tvorbe zápachu.
 5. Kompost je nutné aspoň jeden až štyri krát mesačne premiešať a umožniť tak dostatočný prístup kyslíka do všetkých vrstiev a podľa potreby zvlhčiť.

Obsah kompostéru sa pôsobením rozkladných procesov zredukuje až o polovicu. Za optimálnych podmienok je možné po 8 – 10 týždňoch vyňať z kompostéru kompost vhodný k mulčovaniu. Po uplynutí 16 – 20 týždňov by kompost mal dosiahnuť zrelosti – je drobivý, tmavo hnedý a vonia po lesnej pôde. Nie je vhodné používať kompost starší ako 12 mesiacov, pretože všetky užitočné látky v ňom obsiahnuté sú už rozložené.

 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka