Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň z nehnuteľností (stavby, pozemky, stavby na VÚ, byty )

Vybavuje

Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov
Mestský úrad, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo


Dane A po L :                                                           Erzsébet Bajnok                                                                                    II. poschodie, č. dverí 51                                                                                    erzsebet.bajnok@sturovo.sk                                                                                     tel.: 036/ 2851-314

Dane M po Ž:                                                            Ing. Kornélia Bartmanová
                                                                                    II. poschodie, č. dverí 46                                                                                      kornelia.bartmanova@sturovo.sk                                                                                      tel.: 036/ 2851-316

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

DAŇ Z POZEMKOV

Základ dane

Správca dane na území mesta Štúrovo ustanovuje hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 :

 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,50 €/ m2.

Sadzba dane

Správca dane na území mesta Štúrovo určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,60 %
 • záhrady 0,40 %
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40 %
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,40 %
 • stavebné pozemky 0,60 %

zo základu dane, ktorým je hodnota pozemkov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 a č.2 zákona č. 582/2004 Z. z. a pri lesných pozemkoch, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, hodnoty pôdy za 1 m2 podľa § 2 tohto nariadenia.

DAŇ ZO STAVIEB

Sadzba dane

Správca dane na území celého mesta Štúrovo určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

 • 0,182 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • 0,166 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 0,298 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • 0,497 € za samostatne stojace garáže,
 • 0,497 € za stavby hromadných garáží,
 • 0,497 € za stavby hromadných garáží, umiestnených pod zemou,
 • 0,861 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 1,659 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, nachádzajúce sa v zóne č. 1,
 • 1,493 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, nachádzajúce sa v zóne č. 2,
 • 0,663 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, nachádzajúce sa v zóne č. 3,
 • 0,517 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

Správca dane určuje 3 mestské zóny a to nasledovne:

- zóna č. 1: ulice Továrenská, Hlavná, Pri vadaši, nám. Slobody, nám. Sv.Imricha, Pri starej pošte, Kostolná, Sobieskeho, Hasičská, Széchényiho, Sládkovičova, Železničný rad, Sv. Štefana, Petőfiho, Vajanského, Adyho, Kossúthova, Družstevný rad, Športová, Balassiho, Jesenského, Komenského, Nánanská cesta, Vörösmartyho, Dubčekova, Lipová, M. Bela, Tehliarska, Trhovnícka, Kozmonautov, Dolná a Bocskaiho rad,

- zóna č. 2: ulice Krátka, J. Bema, Svätoplukova, Nová, Mierová, Zrínskeho a Bartókova

- zóna č. 3: ulice nachádzajúce sa v ostatnej časti mesta.

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV

Sadzba dane

Správca dane na území mesta Štúrovo určuje ročnú sadzbu dane z bytov v bytových domoch za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,182 €.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Oslobodenie od dane a zníženie dane

Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:

 • pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
 • časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu el. energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod el. energie a vykurovacích plynov,
 • pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 • pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacich verejnej doprave,
 • pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:

 • stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
 • stavby na bývanie a byty podľa zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

LEGISLATÍVA:

 • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN o dani z nehnuteľností č. 7/2018

Elektronické podanie


 

Tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

II. oddiel Priznanie k dani z nehnuteľností - daň z pozemkov
 II-oddiel_pozemky.pdf (206.3 kB) (206.3 kB)

III. oddiel Priznanie k dani z nehnuteľností Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
 III-oddiel_stavby-jeden-ucel.pdf (189.5 kB) (189.5 kB)

III. oddiel Priznanie k dani z nehnuteľností Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely
 III-oddiel_stavby-viac-ucelov.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

IV. oddiel Priznanie k dani z nehnuteľností Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
 IV-oddiel_byt_a_nebytovy_priestor.pdf (199.4 kB) (199.4 kB)

Príloha zníženie - oslobodenie
 Priloha_znizenie-oslobodenie.pdf (168.3 kB) (168.3 kB)

 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka