Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za nevýherné hracie prístroje

Vybavuje

Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov
Mestský úrad, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo


Dane A po L :                                                           Erzsébet Bajnok                                                                                    II. poschodie, č. dverí 51                                                                                    erzsebet.bajnok@sturovo.sk                                                                                     tel.: 036/ 2851-314

Dane M po Ž:                                                            Ing. Kornélia Bartmanová
                                                                                    II. poschodie, č. dverí 46                                                                                      kornelia.bartmanova@sturovo.sk                                                                                      tel.: 036/ 2851-316

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Daňovník je povinný viesť preukázateľnú evidenciu na účely dane a zabezpečiť identifikáciu nevýherných hracích prístrojov (v súlade s uvedeným VZN).

Za nevýherné hracie prístroje sú považované:

 • elektrické prístroje na počítačové hry
 • mechanické prístroje
 • elektronické prístroje
 • automaty
 • iné zariadenia na zábavné hry

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 166,00 € ročne za jeden hrací prístroj, okrem mechanických prístrojov: biliard a šípky, kde určuje sadzbu 40,- € za jeden prístroj ročne.

Identifikácia predmetu dane a rozsah vedenia evidencie

Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádz-kovateľa, prevádzku s adresou, kde je prístroj umiestnený, druhové označenie prístroja, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam nevýherných hracích prístrojov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.  Správcovi dane uvedie svoje identifikačné údaje, t.j. obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo resp. miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých nevýherných hracích prístrojov, miesto ich umiestnenia, druhové určenie a výrobné číslo. 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Legislatíva

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce č. 11/2012 v znení VZN č. 13/2014

Elektronické podanie


 

Tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

VII. oddiel Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
 VII-oddiel_nevyherne-hracie-pristroje.pdf (296 kB) (296 kB)

 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka