Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za predajné automaty

Vybavuje

Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov
Mestský úrad, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo


Dane A po L :                                                           Erzsébet Bajnok                                                                                    II. poschodie, č. dverí 51                                                                                    erzsebet.bajnok@sturovo.sk                                                                                     tel.: 036/ 2851-314

Dane M po Ž:                                                            Ing. Kornélia Bartmanová
                                                                                    II. poschodie, č. dverí 46                                                                                      kornelia.bartmanova@sturovo.sk                                                                                      tel.: 036/ 2851-316

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Sadzba dane

Sadzba dane je 40,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. Sadzba dane sa zvýši na päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky.

Identifikácia predmetu dane

Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý predajný automat štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou kde je automat umiestnený, druhové označenie automatu, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam predajných automatov, ktorý obsahuje údaje v členení predchádzajúcej vety.

Platenie dane

Daňovník je povinný pri úhrade dane používať označenie platby, ktoré je určené rozhodnutím o vyrubení dane.

Legislatíva:

 • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN o dani za predajné automaty č. 9/2018

Elektronické podanie


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka