Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za psa

Vybavuje

Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov
Mestský úrad, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo


Dane A po L :                                                           Erzsébet Bajnok                                                                                    II. poschodie, č. dverí 51                                                                                    erzsebet.bajnok@sturovo.sk                                                                                     tel.: 036/ 2851-314

Dane M po Ž:                                                            Ing. Kornélia Bartmanová
                                                                                    II. poschodie, č. dverí 46                                                                                      kornelia.bartmanova@sturovo.sk                                                                                      tel.: 036/ 2851-316

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Sadzba dane

Správca dane na území mesta Štúrovo určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

 • 6 EUR za 1 psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade , v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií
 • 33,50 EUR za 1 psa chovaného v bytových domoch
 • 20 EUR za 1 psa v prípade kombinovaného chovu

Oslobodenie od dane 

Od dane je oslobodený:

 • daňovník, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 
 • daňovník, ktorý si adoptuje psa zo štúrovského útulku pre zvieratá. Oslobodenie mu vzniká odo dňa adopcie na 12 mesiacov 
 • Oslobodenie podľa odseku 1) a 2) sa nevzťahuje na evidované nebezpečné psy.

LEGISLATÍVA:

 • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN o dani za psa č. 8/2018

Elektronické podanie


 

Tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

V. oddiel Priznanie k dani za psa
 V-oddiel_pes.pdf (224 kB) (224 kB)

Príloha zníženie - oslobodenie
 Priloha_znizenie-oslobodenie.pdf (168.3 kB) (168.3 kB)

 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka