Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za ubytovanie

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 a 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len zariademie), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.

Sadzba dane je 0,70 € na osobu a prenocovanie v celom roku

Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní prechodného ubytovania daňovníkom, t.j. knihu ubytovaných osôb podľa náležitostí v príslušnom VZN obce.

Oslobodenie od dane:

Vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúcu sa v meste, jeho manželka (manžel), ich deti a

Osoba do 18 rokov veku

Zákonná lehota

Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac

Elektronický formulár

 

 

LEGISLATÍVA:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN o miestnej dani za ubytovanie č. 10/2012 v znení VZN č. 12/2014 a v znení VZN č. 12/2015

 

Elektronické podanie


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka