Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia domov a bytov

Vybavuje

Oddelenie organizačné a vnútornej správy
Mestský úrad, Námestie slobody č.1, 943 01 ŠtúrovoIng. Monika Bitter
tel: 036/2851-331
e-mail: monika.bitter@sturovo.sk
Kancelária č. 39, II. poschodie

Pridelenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mesto Štúrovo v súlade s par. 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 1. Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v uvedenej lehote žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného a orientačného čísla aj bez žiadosti.
 2. Povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, mesto určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.
 3. Zároveň je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Pre určenie súpisného čísla pre novostavby a stavby postavené po rok 1976  je potrebné predložiť:

 • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (príloha č. 1)
 • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou
 • Doklad ovlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 • Zameranie adresného bodu

Pre určenie súpisného čísla pre stavby postavené pred rokom 1976  je potrebné predložiť:

 • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (príloha č. 1)
 • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
 • ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie (príloha č. 2), v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané.
 • Doklad ovlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 • Zameranie adresného bodu

Pre zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla  je potrebné predložiť:

 • Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla na  (príloha č. 3) stavbu
 • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. právoplatné búracie      povolenie  alebo doklad o odstránení stavby)
 • list vlastníctva

Doba vybavenia:
     • do 30 dní

Správny poplatok:

    • bez poplatku

Vydanie potvrdenia o veku stavby

    - Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (príloha č. 4)

Doba vybavenia:
     • do 30 dní

Správny poplatok:

    • bez poplatku

 

 

 


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka