Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Výberové konanie ZUŠ

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh-Počet videní: 1084


 

Výberové konanie MŠ Bartokova

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh- Vyprší o 15 dní.Počet videní: 1045


 

Výberové konanie MŠ Adyho

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh- Vyprší o 15 dní.Počet videní: 1072


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 6750


 

Projekt - POĎ S NAMI DO ŠKOLY BUSOM ZDARMA!Vytlačiť
 

Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme Vám predstavili pilotný projekt zameraný na bezplatné cestovanie  žiakov základných škôl v Štúrove. Cieľom projektu je ponúknuť alternatívne riešenie dopravy detí do škôl v záujme uľahčenia ranného cestovania a  zlepšenia dopravnej situácie v Adyho ulici.

Projektovými partnermi sú: Mesto Štúrovo a dopravná spoločnosť ARRIVA Nové Zámky. Prepravu finančne podporuje Mesto Štúrovo.  

Nárok na bezplatné cestovanie v dňoch školského vyučovania v čase od 7.00 do 8.00 hod. majú žiaci všetkých základných škôl s trvalým alebo prechodným pobytom v Štúrove, ktorí vlastnia Cestovný preukaz žiaka. Pred nástupom do autobusu je potrebné sa preukázať vodičovi týmto preukazom. 

 

preukaz žiaka malé.PNG

Ako a kde vybaviť Cestovný preukaz žiaka?

1. Vyplňte poštou obdržanú Žiadosť o vydanie cestovného preukazu žiaka.

2 Žiadosť odovzdajte na Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy (kancelária na adrese Pri Colnici 2).

3. Vaša žiadosť bude vybavená na počkanie. Vydanie cestovného preukazu je zdarma.

4. Cestovný preukaz žiaka si môžete vybaviť aj v priebehu školského roka.

 

Pevne veríme, že tento projekt uľahčí riešiť ranné cestovanie a dopravu Vášho dieťaťa do školy, zvýši bezpečnosť detí a spestrí cestu do školy.

Mestský úrad Štúrovo

 


 

Projekt - UTAZZ VELÜNK INGYENES BUSSZAL AZ ISKOLÁBA!

 

Tisztelt szülők!

Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek a párkányi alapiskolás tanulók ingyenes utaztatására irányuló próba jellegű projektet. A projekt partnerei Párkány Város és az ARRIVA Nové Zámky részvénytársaság. Az utazás Párkány Város pénzügyi támogatásával valósul meg.

A projekt célja, hogy alternatív megoldást kínáljon a gyermekek iskolai utaztatása területén, annak érdekében, hogy megkönnyítse a reggeli utazást és javítsa az Ady utcában kialakult forgalmi helyzetet.

Az ingyenes iskolába való utazást igénybe veheti a tanítási napokon 7.00 és 8.00 óra között bármelyik párkányi alapiskola tanulója, aki  állandó vagy átmeneti lakóhellyel rendelkezik városunkban és kiváltotta a Tanulói utazási igazolványt. Az autóbuszra történő felszálláskor az igazolványt fel kell mutatni a buszvezetőnek.

 

preukaz žiaka malé.PNG

Hogyan és hol lehet kiváltani az utazási igazolványt?

1. Töltse ki a postai úton kézbesített  az utazási igazolvány kiadása iránti kérvényt.

2. A kérvényt adja le a a Párkányi Városi Hivatalban a közszolgáltatási,  környezetvédelmi és szállítási szakosztályon (Pri Colnici/Vámházköz 2 szám alatt található iroda).

3. A kérvény elbírálása megvárásra történik. Az utazási igazolvány kiadása ingyenes.

4. Az utazási igazolvány a tanév közben is kiváltható.

 

Bízunk benne, hogy ezzel a projekttel sikerül megkönnyítenünk az iskolába való utazást, növelni a gyermekek biztonságát és vátozatossá tenni számukra az utazást.

Párkányi Városi Hivatal

 


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka