Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca primátora

 

Mgr. Dominika Blaháková

Tel: +421-36-2851302

E-mail:

zastupca@sturovo.sk

dominika.blahakova@sturovo.sk
 

Zástupca primátora mesta 2018-2022

Primátor mesta Ing. Eugen Szabó poveril dňom 25.01.2019 písomným poverením zástupcu primátora v súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zastupovaním v  rozsahu poverenia zástupcu primátora Mgr. Dominiku Blahákovú. 

Postavenie zástupcu primátora mesta

Všeobecné informácie  

 • Primátora mesta zastupuje zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu primátora.
 • Zástupca primátora môže byť len poslanec.
 • Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom.
 • Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať.
 • Ak primátor odvolá zástupcu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní
  od odvolania.
 • Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.
 • Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 • Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora, patrí plat podľa osobitného zákona.
 • Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
 • Voľbou do funkcie zástupcu primátora sa nezakladá jeho pracovný pomer s mestom.
   

Počas neprítomnosti primátora

 • vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady;
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mesta
 • po dohode s primátorom mesta zastupuje mesto v oblasti spoločenskej a reprezentačnej,
 • venuje sa  partnerskej spolupráci s domácimi a zahraničnými subjektami najmä v oblasti partnerských vzťahov mesta
 • plní ďalšie úlohy a činnosti na základe písomného poverenia primátora mesta
   

Zástupkyni primátora určil rozsah zastupovania primátora nasledovne: 

 • riadi rozvoj cestovného ruchu v meste
 • spolupracuje s Vadaš s.r.o. pri tvorbe a realizácií koncepčných a rozvojových zámerov spoločnosti
 • koordinuje spoluprácu mesta a mestských inštitúcií s partnerskými mestami a ich subjektami
 • spolupracuje pri komunikácií mesta s verejnosťou
 • sleduje a vyhodnocuje plnenie uznesení MZ
 • zastupuje mesto v orgánoch obchodných spoločností a združení podľa rozhodnutí mestského zastupiteľstva a/alebo primátora mesta
 • spolupracuje so zainteresovanými subjektami v projekte „Strážca mosta“
 • spolupracuje pri organizovaní mestských podujatí
 • spolupracuje na projektoch zameraných na prácu s mládežou
 • udržiava informovanosť poslancov mestského zastupiteľstva o aktuálnych otázkach života miestnej samosprávy
   

Počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora v zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov plniť úlohy primátora mesta v plnom rozsahu.

Počas neprítomnosti primátora je zástupca primátora oprávnený podpisovať: bežnú administratívnu agendu MsÚ, povolenia, špecifikované rozhodnutia, oznámenia rôzneho druhu ako aj záväzné stanoviská vydávané oddeleniami MsÚ najmä v zmysle osobitného poverenia zástupcu primátora mesta k podpisovaniu verejných listín, oznámenie o určení súpisného čísla stavbe.

Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo akýchkoľvek iných dokladov a dokumentov, z ktorých by mestu Štúrovo vznikali finančné záväzky. Poverenie zároveň nezahŕňa ani podpisovanie rozhodnutí, podaní a prípravy projektov, vyjadrení a stanovísk k územnoplánovacej dokumentácii ÚP mesta a pod..

Zástupca primátora povinný všetky úkony súvisiace s týmto poverením vykonať osobne. Poverenie sa stáva platným dňom jeho podpísania primátorom mesta a zástupcom primátora mesta. 
 

Zverejnenie platu zástupcu  primátora  mesta podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od  25. januára  2019 určil primátor mesta Mgr. Dominike Blahákovej – zástupkyni primátora, dlhodobo uvoľnenej zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie plat vo výške 1 650,-  €.

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.02.2019 „poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu“. Takto určený plat obec zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od ich určenia starostom.


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka