Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

L A U D Á C I A

Prof.MUDr. Michal Mego, DrSc.

z príležitosti udelenia ocenenia

„ČESTNÝ OBČAN MESTA ŠTÚROVO“

na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Štúrove dňa 9. júna 2018

 

Vážený pán primátor, Vážení poslanci mestskej samosprávy,

Vážení členovia rodiny, milé dámy, vážení páni a ctení hostia!

 

Som nesmierne potešená, že Vám môžem predstaviť jedného výnimočného a úspešného mladého človeka.

Dovoľte, aby som v mene Samosprávy mesta Štúrovo predniesla Laudáciu  pána  Michala Megu.

Profesor Michal Mego pochádza zo Štúrova. Narodil sa 18. marca 1977. Tu, v našom meste, prežil so svojou rodinou – s rodičmi a sestrou viac ako dve desaťročia.  

Už na základnej škole prejavil výnimočný záujem o biológiu a v rámci biologickej olympiády sa venoval „výskumu“ nášho najväčšieho pavúka strehúňa škvrnitého, ktorého najsevernejší výskyt v Európe je práve v oblasti Štúrova. Po skončení základnej školy sa rozhodol študovať na Gymnáziu v Štúrove, ktoré ukončil v roku 1995. Aj tu vynikal výbornými študijnými výsledkami. V mysli sa mi jasne vybavuje jeho hĺbavý pohľad „mladého vedátora“, z ktorého som na našich hodinách fyziky už vtedy cítila jeho vedecké ambície.

K medicíne ho ťahalo už od malička, aj vďaka rodičom. O inom povolaní ani veľmi neuvažoval. Takže v rokoch 1995 až 2001 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave a zároveň pracoval ako študentská vedecká sila v Ústave experimentálnej onkológie(ÚEO) Slovenskej akadémie vied (SAV). V rokoch 2001 až 2007 bol lekárom Internej kliniky Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave.

Po absolvovaní doktorandského štúdia v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied a na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského na tému „Možnosti uplatnenia probiotík v onkológii“ v roku 2006, pôsobil v rokoch 2007 až 2011 ako odborný asistent na II. Onkologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a v Národnom onkologickom ústave.

Od roku 2010 je vedúcim Jednotky translačného výskumu II. Onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, od roku 2011 začal pôsobiť ako docent onkológie a od roku 2017 je prednostom II. Onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu.

V roku 2017 mu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil vedecko – pedagogický titul „Profesor“ v odbore Onkológia. V súčasnosti je najmladším profesorom na Slovensku.

V januári roku 2018 ho minister zdravotníctva Slovenskej republiky vymenoval do funkcie hlavného odborníka pre klinickú onkológiu v rámci Slovenskej republiky.

V priebehu rokov 2004 až 2009 sa zúčastnil mnohých zahraničných odborných stáží a študijných pobytov. Absolvoval postgraduálne štúdium klinického výskumu na Viedenskej škole klinického výskumu a Lekárskej viedenskej univerzite, ktoré ukončil v roku 2007 získaním Diplomu klinického výskumu. V roku 2007 absolvoval aj odbornú stáž na Jednotke translačného výskumu v Barcelone v Španielsku. V rokoch 2008 až 2009 absolvoval študijný pobyt v Onkologickom centre MD Anderson - na Texaskej Univerzite v Houstone v Spojených štátoch amerických, kde v roku 2014 aj pôsobil ako hosťujúci profesor.       

Za svoju prácu získal mnohé ocenenia: Krištáľové krídlo v oblasti Medicína a veda za rok 2016, Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2011, Cenu Americkej spoločnosti pre výskum rakoviny v roku 2009, Cenu Medzinárodnej ligy proti rakovine a Americkej onkologickej spoločnosti v roku 2008, Cenu Európskej onkologickej Spoločnosti v roku 2006, Cenu primátora Bratislavy 2015.

Je tiež autorom piatich patentových návrhov z rôznych oblastí medicíny, ako aj autorom a spoluautorom viac ako 290 publikácií - z nich viac ako 50 je karentovaných publikácií. Okrem toho sa aktívne venuje prednášateľskej činnosti.   

Profesor Michal Mego je človek, a bol aj ako študent veľmi skromný, nesmierne pracovitý a cieľavedomý. Významné medzinárodné ocenenia a úspechy sú výsledkom jeho neúnavnej húževnatej práce, ktorá je nielen jeho profesiou, ale aj životným poslaním – pomáhať ľuďom, ktorí trpia zákerným ochorením.

Svojím doterajším životným dielom a postojmi preukazuje morálny príklad a spoločenské uznanie.

Obyvatelia mesta Štúrovo si vysoko vážia a oceňujú činnosť profesora Michala Megu a vyjadrujú hlboké uznanie a úprimné poďakovanie za jeho prácu v prospech ľudstva.     

Preto primátor mesta Eugen Szabó a Mestské zastupiteľstvo mesta Štúrovo udeľuje

Profesorovi MUDr. Michalovi Megovi, DrSc.

ocenenie „ČESTNÝ OBČAN MESTA ŠTÚROVO“

za výnimočné zásluhy vo vedeckej činnosti a za prínos jeho vedeckej práce v oblasti výskumu a liečby rakoviny .

 

PaedDr. Kornélia Slabáková, viceprimátorka Mesta Štúrovo

V Štúrove, dňa 9. júna  2018

 

Fotogaléria>>>

2018-06-09-7 Čestný občan Prof. MUDr. Mego DrSc. DSCN9983.JPG


 
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka