Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Jarmok Šimona a Júdu

Jarmok Šimona – Júdu

Oznámenie

 

Riaditeľstvo jarmoku oznamuje verejnosti, že všetky  predajné miesta sú vypredané.

Kvôli výmene predajných miest, prosím, nerušte našu prácu.

Za pochopenie ďakujeme

riaditeľstvo jarmoku

 

 

 

Tradičný jarmok Šimona a Júdu je jedným z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí mesta Štúrovo. V tomto roku sa v dňoch 10. – 13. októbra uskutoční už 473. ročník na ktorý Vás a Vašu rodinu týmto srdečne pozývame.

Od štvrtka do nedele sa predstavia obchodníci s rôznym spotrebným tovarom, pešia zóna bude aj v tomto roku patriť remeselníkom. Nebudú chýbať stánky s gurmánskymi špecialitami a nápojmi.

Aj v tomto roku Vás očakávame bohatým kultúrnym programom rôznych hudobných žánrov.

Touto cestou by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na malé zmeny v kultúrnom programe.

Piatkové vystúpenie Tutta Forza Zenekar sa presúva zo 14.00-tej na 16.00-tú hodinu. V tejto súvislosti bude sláčikový orchester Little Symphony vystupovať na javisku o 14.00 hodine. Piatkový program spestrí aj štúrovská hudobná skupina Funk you od 21:30 hod.

V sobotu javisko bude patriť aj Citarovej skupine (13:00 hod.) a Crazy dance (17:00 hod.).

Príďte do Štúrova a zažite jedinečnú jarmočnú atmosféru!

MsÚ a MsKS

 

KULTÚRNY PROGRAM - KULTURÁLIS PROGRAM

10. október – štvrtok/csütörtök

18.00   Hollóének Hungarica (stredoveká hudba na dobových nástrojoch/középkori zene középkori hangszereken)

20.00   Jóvilágvan (pop-rock)

11. október – piatok/péntek

14.00   Little Symphony (klasická hudba, populárna hudba, šlágre z filmov/klasszikus zene, könnyűzene, filmslágerek)

16.00   Tutta Forza Zenekar (zábavná hudba/szórakoztató zene)

18.00   Družina (slovenský folklór trochu inak/szlovák népzene egy kicsit másképp)

20.00   MadDogX (rock)

21.30   Funk you (blues, rock, funk)

12. október – sobota/szombat

13.00 Citarová skupina - Citera zenekar 

14.00   Hollóének Hungarica (putovanie tancom a spevom po stáročia/vándorlás tánccal és énekkel évszádokon keresztül)

16.00   Weekend (country)

17.00  Crazy dance (Hip-Hop tanec)

18.00   Swingoperett - Bársony Bálint sextett, Homonnay Zsolt, Bordás Barbara, Dancs Annamari, Laki Péter

(známe šlágre z operiet v štýle swing/népszerű operett slágerek swingre hangolva)

20.30   Trapéz (beat, rock)

sj2019-poster_SK-1-D 2019-08-28_001.png


 

O z n á m e n i e

Informácie pre záujemcov o predaj na jarmoku Šimona  - Júdu, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.10.2019 – 13.10.2019

1. Pridelenie predajných miest predávajúcimje podmienené žiadosťou o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na jarmoku Šimona – Júdu s prílohami. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a Čestné vyhlásenie sú dostupné v priložených súboroch. Uchádzači k účasti na jarmoku  Šimona Júdu sa môžu prihlásiť podaním žiadosti výlučne poštou.

Poštová adresa: Mestský úrad

Nám. slobody 1

943 01 Štúrovo

2. Termín uzávierky podávania žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov na jarmoku Šimona –  Júdu je do 31.5.2019. Pre posúdenie zaradenia žiadosti do zoznamu uchádzačov k účasti na jarmoku Šimona – Júdu je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti v podateľni Mestského úradu v Štúrove.

Do zoznamu uchádzačov o účasť na jarmoku Šimona- Júdu nebudú zaradení žiadatelia, ktorí k žiadosti nepriložia doklady v zmysle § 3 zákona č. 178/1998 Z.Z. v znení neskorších predpisov.

3. Pridelenie miest na predaj sa vykoná do 30.6.2019pracovníkmi oddelenia správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti. Pridelenie miesta na predaj počas jarmoku Šimona – Júdu sa potvrdí uchádzačovi písomne s oznámením číselného označenia miesta na predaj a výšky účastníckeho poplatku.

Nedodržanie termínu zaplatenia poplatku je dôvodom na zrušenie miesta  na predaj.   

 1. Účastníkom, ktorí zaplatili poplatok v stanovenej lehote, bude zaslané povolenie na predaj výrobkov.
 2. V zóne pre remeselníkov jednému žiadateľovi môže byť pridelené predajné miesto o rozmeroch najviac 6 x 3 metre.
 3. Predajné miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok, budú určené na voľný predaj od 16. septembra 2019.
 4. Účastníci jarmoku, ktorí poskytujú zábavnú atrakciu sa môžu prihlásiť do 16.8.2019.
 5. Usporiadateľ si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzuje právo výberu účastníkov jarmoku Šimona  - Júdu. Pri pridelení predajných miest usporiadateľ zohľadní miesto obsadené uchádzačom na jarmoku v roku 2018.

Určenie sadzby nájomného:

 • Sadzba nájomného za  prenajatú plochu za účelom umiestnenia predajného zariadenia počas konania príležitostného trhu jarmok Š – J je nasledovná:   
 • v zóne  B               –   3,60 €/m2/deň (ostatný sortiment)
 • v zóne  C              –   7,30 €/m2/deň (zóna reštauračných zariadení)
 • v zóne  D             –    5,50 €/m2/deň (ostatný sortiment)
 • v zóne  E               –   2,00 €/m2/deň (zóna pre remeselníkov)
 • Sadzba nájomného za  prenajatú plochu za účelom umiestnenia stolov a stoličiek pre stánky  s občerstvením je 3,50 €/m2/deň.
 • Sadzba nájomného za prenajatú plochu za účelom parkovania osobného vozidla v priestoroch príležitostného trhu jarmok Š–J s možnosťou parkovania za predajným stánkom je 20,00 €/deň/auto.
 • Sadzba nájomného za prenajatú plochu za účelom umiestnenia  zábavných atrakcií počas konania konania príležitostného trhu jarmok Š – J v zóne F je: 1,80 €/m2/deň.

Pre účastníkov jarmoku, ktorí nemajú stánok, je povolený  voľný pohyb v jarmočných   priestoroch napr. predavači tekvicových semien, koláčikov a pod. sadzba nájomného za prenajatú plochu (voľný pohyb) je 7,30  €/m2/deň. 

Každý účastník jarmoku Š – J je povinný zakúpiť miestona všetky jarmočné dni.

 

 

                                                                                            Ing. Eugen   S z a b ó   v. r. 

                                                                                                  primátor mesta

V Štúrove, dňa 1.3.2019


 

Štúrovo ako miesto trhov

Začalo to r. 1546

V roku 1546 Turci dokončili obnovu pevnosti Kakath, ktorá sa týmto stala stráženým obývaným miestom. V roku 1589 – odvolávajúc sa na tradície -  píše ostrihomský beg Memy (Szokolovics) vo svojom liste: „... aby tu v Kakathe každý týždeň trh sa konal a znova aj veľké jarmoky sa konali...aby na trhy a jarmoky sem do Kakathu v pokoji mohli prichodiť a odchodiť spriaznení i nespriaznení...so všetkým dobytkom a nech predávajú, kupujú čo na jarmokoch zvykli.“ Beg sa pravdepodobne odvolával na rok 1546, ako začiatok trhov – potvrdzuje to aj miestna tradícia. Od tohto dátumu sa počíta história slávnych štúrovských jarmokov.

Donačná listina kráľa

Dôveryhodné pramene uvádzajú, že jarmoky sa v Štúrove konali oveľa skôr. Avšak až donačná listina panovníka Karola III. v roku 1724 aj oficiálne potvrdila Štúrovo ako jarmočné miesto a povoľovala 4 veľké krajinské jarmoky do roka: „Štyri Jarmoky, teda Ročné voľné trhy a to Prvý na Deň Svätého Juraja vojaka a mučeníka (24. apríl); Druhý na Deň Svätého Bartolomeja apoštola (24. augusta); Tretí na Deň Svätých Šimona a Júdu apoštolov (28. októbra); a nakoniec Štvrtý na Deň Panny Svätej Lucie mučeníčky (13. december).“ Donačnú listinu okrem arcibiskupa žiadali aj Štúrovčania, pretože prinášala mnoho výhod. „ ... za tých istých slobôd a zvláštnych výsad, ktoré prináležia našim slobodným Jarmokom...v hore uvedenom arcibiskupskom mieste Parkane mohli byť naveky konané a konateľné.“ Získanie darovacej listiny určite uľahčil fakt, že v tej dobe sa v Štúrove usporadúvali jarmoky už niekoľko storočí dozadu. Ako plynuli nasledujúce storočia, tak ostal nadnes už iba jeden z pôvodných štyroch jarmokov – Jarmok Šimona a Júdu, ktorý každoročne dodáva štúrovskej jesennej októbrovej oblohe zvláštny kolorit.

28. október- Deň apoštolov Šimona a Júdu

Onehdy trvali jarmoky aj 8 -10 dní, mnohokrát sa natiahli až do 5. novembra, keď boli v Štúrove hody. Ako to bolo možné? Nuž tak, že jarmok sa konal vtedy, na kedy to určil Karol III. vo svojej listine. Teda na konci októbra, keď slávime deň dvojice apoštolov. Už za prvej Československej republiky sa to však zmenilo, pretože 28. októbra bol štátny sviatok. Tak sa termín posunul až na začiatok mesiaca a ostal tam dodnes. V časoch socializmu zmenili názov jarmoku na štúrovský jarmok, ale to už dnes našťastie neplatí.

Tie staré dobré jarmoky...

O dobových jarmokoch píše viacero spisovateľov, pochádzajúcich z mesta alebo prebývajúcich v Štúrove. Napríklad Zsigmond Sebők píše o hojnosti lodí s kapustou: „ V oblúku Dunaja, spoza Božieho kopca sa rad- radom  vynárala prova lode s nákladom kapusty, pomaly sa spustila medzi ostatné, pristála a onedlho sa celé pobrežie sfarbilo do hnedasta tými mnohými vodnými čudami.“ Pozornosť si zasluhuje aj fakt, že jarmok v roku 1956 prenášala aj televízia! Bola to veľká vec, veď televízne vysielanie v Československu vtedy existovalo iba pár rokov.

Vcelku možno skonštatovať, že štúrovský jarmok Šimona a Júdu vždy lákal veľké davy ľudí svojou pestrosťou, veľkoleposťou, atmosférou. Dúfajme, že štúrovské jarmoky, zakladajúce si pomaly na poltisícročnej histórii, budú ešte počas dlhého obdobia vyžarovať rozjarenú atmosféru dávnych trhov, presýtenú vôňou pečienky a radostným výskotom detí.

III. Károly 1724.jpg

Párkány, mint vásáros hely

1546 a kezdet

A törökök 1546-ra újraépítették Kakat régi erődítményét, mely ettől kezdve őrséggel ellátott, lakott helynek számított. Memy bég a korábbi hagyományokra utalva ezt írja 1589-ben kelt levelében: „...hogy itt Kakaton mindön héten vásár legyen és ismét fősokadalmak is legyenek...hogy az sokadalmakra és az vásárokra ide Kakatra mind hódolt és hódolatlanok bízvást jöhetnek és mehetnek...minden marhájukkal és áruljanak, vegyenek, az mint sokadalmakban szoktanak.” A bég minden bizonnyal az 1546. évre hivatkozott, mint a vásárok kezdetére – ezt támasztja alá a helyi hagyomány is. A mai napig innen számítják a híres párkányi vásárok történetét.

A király adománylevele

Hiteles feljegyzések bizonyítják, hogy vásárokat már jóval korábban is tartottak Kakaton. A III. Károly király által, 1724-ben kiadott adománylevél viszont már hivatalosan is vásáros hellyé nyilvánította Párkány helységet, amely évi négy országos vásár megtartását engedélyezte: „Négy Vásár, vagyis Esztendei szabad piarcz és ugyan Első Szent György Vitéz és Mártír napján (ápr. 24); a másik Sz. Bertalan Apostol napján (aug. 24); a harmadik Sz. Simon és Júda Apostolok napján (okt. 28); a negyedik végre Szűz Sz. Luca Mártír napján (dec. 13).” Az adománylevelet a hercegprímás mellett maguk a párkányiak kérelmezték, mert az különféle kiváltságokkal járt. „...ugyanazon szabadságok, és különös jussok mellett, amellyeknél fogva szabad Vásárok...a fennmondott Párkány Érseki helységben örökösen tarthasson és tartasson.” Az adománylevél megszerzésében bizonyára megkönnyítette a dolgukat az a tény, a párkányi vásárok akkorra már több évszázados múltra tekintettek vissza. A századok multával az eredeti négy vásárból mára csupán a Simon-Júda napi vásár maradt fenn, mely a mai napig jellegzetes koloritot von az októberi égboltra.

Október 28, Simon és Júdás apostolok napja

„Megérkezett Simon-Júdás, jaj már néked pőregatyás” – ez a réges-régi mondás azt jelentette, hogy innentől fogva már melegebben kellett (és kell) öltözködni. Az egykori vásárok akár 8-10 napig is eltartottak, sokszor egybeolvadtak a november 5-i párkányi búcsúval. Hogy is volt ez? Hát úgy, hogy a vásár akkor tartatott, amikorra azt III. Károly az adománylevelében kiírta. Vagyis október végén, mikor Simon és Júdás apostolok kettős ünnepe van. Ez már az első Csehszlovák Köztársaság idején megváltozott, mivel október 28-a államünnep volt. Így került a vásár egészen a hónap elejére, ahogy mostanság is tartatik. A szocializmus időszakában még a nevétől is megfosztották ezt az ősi vásárt, és egyszerűen átkeresztelték štúrovói vásárra. Szerencsére, ez mára már nem érvényes.

Azok a hajdani vásárok...

A hajdani vásárokról több, párkányból elszármazott író is említést tett. Sebők Zsigmond pl. a káposztás hajók sokaságáról ír: „A Duna hajlatában, az Istenhegy mögül szakadatlan előbukkant az érkező káposztás hajó orra, lassan leereszkedett a többi mellé, kikötött s csakhamar végtelen sorban barnállott a sok vízi tákolmány a part mentén.”

Figyelemre méltó, hogy 1956-ban még televíziós közvetítés is létesült a vásár területéről! Ez igen nagy dolognak számított, mert maga a televíziózás is csupán néhány évvel korábban indult meg Csehszlovákiában. 

Összességében elmondható, hogy a párkányi Simon-Júda vásár mindig is nagy tömegeket vonzott a maga tarkaságával, látványosságával, méreteivel, hangulatával. Reméljük, hogy a lassan fél évezredet megélt párkányi vásárok még sokáig ontják magukból a régen volt sokadalmak pecsenyeillatú, gyermeki vidámságot árasztó, boldog hangulatát.

 

 


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka