Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana ovzdušia

Mesto a jeho kompetencie v oblasti ochrany ovzdušia

 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malými zdrojmi (ďalej len „MZ“),
 • vydáva súhlas na povoľovanie stavieb MZ, vrátane ich zmien a na ich užívanie,
 • ukladá prevádzkovateľom MZ pokuty,
 • ukladá prevádzkovateľom MZ opatrenia na nápravu,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZ,
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZ, a iné.

Čo je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia?

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa  MZZO  každoročne do 15. februára.

Mestský úrad, oddelenie výstavby, rozvoja územia a životného prostredia týmto upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta Štúrovo č. 2/2000 v znení VZN mesta č. 10/2003 a č. 7/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi, zaslali alebo osobne doručili na MsÚ.
Zároveň chceme upozorniť prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona NR SR c. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predloženia požadovaného oznámenia, je Mesto povinné uložiť sankciu na základe už uvedeného zákona.

Poplatok

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Povinnosť platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na:

 • prevádzkovateľov zdrojov tepla v rodinných domoch, v zariadeniach predškolskej a školskej výchovy, v detskom domove, v domove detí a mládeže, v kluboch dôchodcov, v dome opatrovateľskej služby a v detských jasliach.
 • fyzické osoby oprávnené na podnikanie prevádzkujúce malé zdroje s tepelným príkonom do 50 kW.
 • na prevádzkovateľov malého zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorým je mesto, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta

Potrebné doklady

Vyplnené tlačivo" Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia"

Stavba malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať mesto Štúrovo o súhlas na umiestnenie a užívanie MZZO na území mesta.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie a užívanie MZZO (tlačivo)
 • projektová dokumentácia

Právne predpisy:

 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiace predpisy
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 2/2000 v znení VZN mesta č. 10/2003, č. 7/2006 a č. 17/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Tlačivá


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka