Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana vôd

Mesto a jeho kompetencie

Mesto Štúrovo v rámci prenesenej štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy vykonáva agendu prvostupňového orgánu. V rámci pôsobnosti prvostupňový orgán vydáva:

 • Vyjadrenia

             - k hydrogeologickému prieskumu
             - k zámeru vodnej stavby

 •  Povolenia

             - na uskutočnenie vodnej stavby - studne
             - na odber podzemnej vody

 • Kolaudačné rozhodnutia

             - pre vodné stavby – studne 

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, samostatne stojacieho bazéna, jazierka alebo vodnej nádrže nad 5 m3 , napúšťané vodou z vlastného vodného zdroja alebo vodou z povrchového odtoku, nie z verejného vodovodu je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu. je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Okresný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo Mesto Štúrovo (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba).

Postup pri povoľovaní vodnej stavby (studní) pre fyzické osoby - občanov

Vyplnené žiadosti s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na adresu:
Mesto Štúrovo, Námestie slobody č.1, 943 01 Štúrovo.

Podanie vybavuje Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy MsÚ Štúrovo.

1. krok - Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu

Prílohy:

 • 2x PD (projekt geologických prác)
 • kópia listu vlastníctva
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (katastrálna mapa)

2. krok - Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby

Prílohy:

 • záverečná správa z hydrogeologického prieskumu
 • projektová dokumentácia (jednoduchý nákres studne)
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

3. krok - Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody

Prílohy:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva nie starší ako 2 mesiace z katastra nehnuteľností s kolkom)
 • 2x PD vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej stavby
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • doklad o uhradení správneho poplatku (30.- / 50.-€)

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

4. krok - Návrh  na vydanie  kolaudačného rozhodnutia

Prílohy:

 • fotokópia stavebného povolenia
 • zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
 • doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni MsÚ (20.- €)

Lehota

Doba vybavenia v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Tlačivá

 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka