Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Daň za užívanie verejného priestranstva platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá osobitne užíva verejné priestranstvo.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Štúrovo (miestne komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská, trhoviská, priechody, schodiská, ihriská a parky, parkové úpravy, zatrávnené plochy pri komunikáciách a pod.). Verejným priestranstvom podľa tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Základ a sadzba dane

Základom dane (t.j. od čoho výška dane závisí) za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Sadzba dane je určená v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Štúrovo č. 19/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva. Vyrubená daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

 1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane 3 dni pred vznikom daňovej povinnosti, najneskôr však v deň vzniku daňovej povinnosti.
 2. Daňovník oznámi zámer osobitného užívania verejného priestranstva žiadosťou.
 3. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Právne predpisy

 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Štúrovo č. 19/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva

Tlačivá 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka