Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vybavuje:

Ing. Dóra Fodorová
Pri colnici 2 (vedľa mestského múzea)      
943 01 Štúrovo
Telefón: 036/ 2851 322
e-mail: dora.fodorova@sturovo.sk     

Uzatvorenie zmluvy o nájme hrobového miesta

K vybaveniu potrebujete:

 • osobne navštíviť oddelenie, kde je potrebné nájomnú zmluvu na hrobové miesto podpísať

Potrebné dokumenty:

 • preukaz totožnosti

Povinnosti vyplývajúce zo zmluvy: sú uvedené v nájomnej zmluve.

Prideľovanie hrobových miest a urnových miest

K vybaveniu potrebujete:

 • nahlásiť potrebné údaje k evidencii o hrobovom mieste

údaje o zomrelej osobe:

 • meno a priezvisko, rodné meno, titul
 • rodné číslo
 • posledná adresa trvalého pobytu
 • dátum úmrtia, dátum pochovania resp. spopolnenia, uloženie ostatkov

údaje o nájomcovi:

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • číslo telefónu
 • e-mail

Zákonná lehota

 • na vybavenie: 30 dní (Rieši sa priebežne v poradí žiadosti)

Nájomné  za hrobové miesta v zmysle VZN č. 3/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Štúrovo      

detský hrob 7  € / 10 rokov
jednohrob  15 € / 10 rokov
dvojhrob 23 € / 10 rokov 
trojhrob   31 € / 10 rokov
štvorhrob  38 € / 10 rokov
päťhrob   46 € / 10 rokov
šesťhrob  53 € / 10 rokov
urnové miesto 20 € / 10 rokov
krypta  1m2     13 € / 10 rokov    

Cintorínske služby - poplatky

Poskytnutie obradnej siene k pietnemu aktu 25 €
Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 8 €
Použitie ozvučovacej techniky vobradnej sieni a napohrebisku 3 €
Poplatok za odber vody na 10 rokov 10 €
Jednorazový vstup s vozidlom 2 €
Povolenie stavebných úprav hrobových miest 7 €

Tlačivá:

Ďalšia súvisiaca agenda:

 • evidencia o hrobových miestach obsahuje nasledovnú dokumentáciu
 • výzvy a upomienky na úhradu nájomného za hrobové miesta
 • evidencia o úhrade nájomného za hrobové miesta
 • súhlas pre pohrebnú službu na vykopanie hrobu
 • žiadosť o súhlas na vykonanie stavby na hrobové miesto alebo na prevedenie úpravy hrobového miesta
 • zmenu nájomcu hrobového miesta

LEGISLATÍVA

 • Zákon č.131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve
 • Zákon č.40/1964 Zb. občiansky zákonník
 • VZN Mesta Štúrovo č. 3/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Štúrovo

 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka