Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitný plán mesta Štúrovo

Komunitný plán

            Hlavným cieľom sociálnej služby je zabezpečiť a ochrániť sociálne blaho, teda určitú úroveň kvality  života všetkých obyvateľov. Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z.) vymedzuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na: prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity; zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti; zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby a rodiny; prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.        

            Komunitné plánovanie predstavuje jednu zo základných a nevyhnutných techník a metód pre riadenie rozvojových procesov, do ktorej sú v porovnaní s inými metódami zapojení všetci, ktorých sa daná oblasť dotýka alebo javia záujem o jej riešenie. Snahou komunitného plánovania je absorbovať  názory a potreby všetkých účastníkov komunitného plánovania sociálnych služieb. Je to otvorený proces, ktorý podlieha verejnej diskusii s cieľom zapojiť do jeho tvorby čo najviac účastníkov.

            Cieľom spracovania strategického dokumentu pre sociálnu oblasť je snaha mesta Štúrovo o zmobilizovanie občanov mesta a vytvorenie priestoru pre aktívnu spoluprácu s mimovládnymi a cirkevnými organizáciami, neformálnymi skupinami, dobrovoľníkmi a orgánmi štátnej správy.

            Komunitný plán sociálnych služieb mesta Štúrovo je dokument, ktorý analyzuje súčasný stav sociálnych služieb v meste s prihliadnutím na zhodnotenie ich kvality a dostupnosti. Dokument je výsledkom vzájomnej a otvorenej spolupráce medzi všetkými účastníkmi komunitného plánovania, ktorí majú v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti.


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka