Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitný plán mesta Štúrovo

Komunitný plán

            Hlavným cieľom sociálnej služby je zabezpečiť a ochrániť sociálne blaho, teda určitú úroveň kvality  života všetkých obyvateľov. Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z.) vymedzuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na: prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity; zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti; zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby a rodiny; prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.        

            Komunitné plánovanie predstavuje jednu zo základných a nevyhnutných techník a metód pre riadenie rozvojových procesov, do ktorej sú v porovnaní s inými metódami zapojení všetci, ktorých sa daná oblasť dotýka alebo javia záujem o jej riešenie. Snahou komunitného plánovania je absorbovať  názory a potreby všetkých účastníkov komunitného plánovania sociálnych služieb. Je to otvorený proces, ktorý podlieha verejnej diskusii s cieľom zapojiť do jeho tvorby čo najviac účastníkov.

            Cieľom spracovania strategického dokumentu pre sociálnu oblasť je snaha mesta Štúrovo o zmobilizovanie občanov mesta a vytvorenie priestoru pre aktívnu spoluprácu s mimovládnymi a cirkevnými organizáciami, neformálnymi skupinami, dobrovoľníkmi a orgánmi štátnej správy.

            Komunitný plán sociálnych služieb mesta Štúrovo je dokument, ktorý analyzuje súčasný stav sociálnych služieb v meste s prihliadnutím na zhodnotenie ich kvality a dostupnosti. Dokument je výsledkom vzájomnej a otvorenej spolupráce medzi všetkými účastníkmi komunitného plánovania, ktorí majú v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti.


 
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA ŠTÚROVO 2018-2023

 
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka