Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Narodenie dieťaťa

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje  za účelom hmotnej podpory a  pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností rodičom dieťaťa, ktorým sa narodilo dieťa a po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov.

Oprávnené osoby

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku  na jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa  sa považujú:  

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 •  rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 •  iná fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Podmienky nároku na príspevok sú:   

 • narodenie dieťaťa,
 •  trvalý pobyt oprávnenej osoby na území mesta Štúrovo,
 • prvý trvalý pobyt  dieťaťa  pri narodení na území mesta Štúrovo

Nárok na príspevok vzniká na to isté dieťa iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.

Nárok na finančný príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím jedného roka od narodenia dieťaťa.

Výška jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa je v sume 100,- €.

Nárok na príspevok nevzniká oprávneným osobám ak:

 •  pred uplatnením nároku na príspevok dali privolenie na osvojenie dieťaťa,
 •  ak matka po pôrode opustila dieťa v zdravotníckom zariadení
 •  dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia súd

Postup pri poskytnutí príspevku

 • oprávnená osoba písomne podá Mestskému úradu OSBKZaŠ oznámenie vo veci narodenia dieťaťa,
 • oprávnená osoba vyplní a podpíše tlačivo „Čestné prehlásenie“ pred príslušným referentom odd.  OSBKZaŠ, ktoré slúži ako podklad na preskúmanie splnenia podmienok poskytnutia jednorazového finančného príspevku
 • v prípade, ak sa preukáže, že oprávnená osoba sa na území mesta trvale nezdržiava, príspevok pri narodení dieťaťa sa nevyplatí.

LEGISLATÍVA

 •  Smernica č.7/2018 o poskytovaní  jednorazového  finančného  príspevku  pri narodení  dieťaťa
 • Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevkoch pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Tlačivo

Oznámenie vo veci narodenia dieťaťa
 Oznámenie vo veci narodenia dieťaťa.docx (10.9 kB) (10.9 kB)

 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka