Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Nocľaháreň

Sociálna služba krízovej intervencie

Adresa: Hlavná ul. č. 3035

V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie využívať poskytuje:

 • ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
 • utvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Nocľaháreň je v prevádzke od 01. novembra do 31. marca pre fyzické osoby bez prístrešia s trvalým pobytom v  meste Štúrovo. V prípade voľnej kapacity je možné so súhlasom vedúceho SBKZaŠ ubytovať aj občana s trvalým pobytom mimo územia mesta.

Nocľaháreň má nízkoprahový charakter (na poskytnutie sociálnej služby v nocľahárni nie je potrebné uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v zmysle §74 zákona o sociálnych službách). Sociálna služba v nocľahárni sa poskytuje prijímateľovi bezplatne.


 

Nocľaháreň

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka