Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

OCHRANA OVZDUŠIA

Ovzdušie je jednou zo zložiek životného prostredia, ktorého ochrana je mimoriadne dôležitá, nakoľko pri jeho znečistení sa takmer nedá zabrániť šíreniu škodlivých látok.

Právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia:
 Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
 Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
 VZN č. 2/2000 v znení VZN mesta č. 10/2003, č. 7/2006 a č. 17/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
Zdrojom znečistenia ovzdušia môžu byť
• Stacionárne zdroje - technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie,
• Mobilné zdroje - pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie
Kritériami na základe ktorých sa stanovuje prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia sú:
1. emisné limity,
2. všeobecné podmienky prevádzkovania,
3. národné emisné stropy,
4. emisné kvóty.

Mesto v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:
• kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malými zdrojmi (ďalej len „MZ“),
• vydáva súhlas na povoľovanie stavieb MZ, vrátane ich zmien a na ich užívanie,
• ukladá prevádzkovateľom MZ pokuty,
• ukladá prevádzkovateľom MZ opatrenia na nápravu,
• môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZ,
• určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZ, a iné.

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) - vybavenie súhlasov pre občana a prevádzku MZZO
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, s ktorými sa občan najčastejšie stretne, sú zariadenia (pričom za zariadenie sa považuje kotol, alebo skupina kotlov) na spaľovanie palív, t. j. každý
kotol alebo technický aparát, ktorý slúži na oxidáciu palív na účely využitia tepla. Za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa považujú tie, ktorých príkon je do 300 kW.

Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa  MZZO – každoročne do 15. februára
Mestský úrad, oddelenie výstavby, rozvoja územia a životného prostredia týmto upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta Štúrovo č. 2/2000 v znení VZN mesta č. 10/2003 a č. 7/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi, zaslali alebo osobne doručili na MsÚ.
Zároveň chceme upozorniť prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona NR SR c. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predloženia požadovaného oznámenia, je Mesto povinné uložiť sankciu na základe už uvedeného zákona.

Poplatky
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia, za ustanovených podmienok. Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je 34 € a menej. Pre stredné a veľké zdroje znečisťovania, ktoré užívajú hnedé uhlie majúce pôvod na území Slovenskej republiky v množstve nad 30% ročnej spotreby, platí osobitná poplatková povinnosť.
O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje obvodný úrad životného prostredia.  O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom okrese.

Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.

Prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára príslušnému obvodnému úradu životného prostredia úplné a pravdivé
• údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a
• údaje o dodržaní určených emisných limitov zistené podľa osobitného predpisu,
• výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a
• výpočet ročného poplatku.
Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže za uplynulý rok údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, ktoré mal zistiť kontinuálnym oprávneným meraním, je povinný v lehote ustanovenej v predchádzajúcom odseku písomne oznámiť tieto údaje zistené iným postupom výpočtu množstva emisie podľa tohto osobitného predpisu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia; aj v tom prípade oznamuje výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku.

AKO VYBAVIŤ SÚHLAS:
Vyplnením príslušného tlačiva, ktoré je k dispozícii na www.sturovo.sk alebo na oddelení výstavby, rozvoja územia a životného prostredia.

Tlačivo:
1. Žiadosť o záväzné stanovisko  na  stavbu  malého  zdroja  znečisťovanie  ovzdušia  v zmysle  § 27 ods. 1)  písm. c) zákona  č. 137/2010  Z. z. o ovzduší,
2. Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 20.. .

 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka