Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pri odpadovom hospodárstve ide o predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
Zo zákona vyplýva, že za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
1. januárom 2010 sú obce povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov a skla.
Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou SR. Od 1.1.2006 pre obce a mestá platí zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Obce a mestá majú povinnosť tento odpad kompostovať.
Zložky komunálneho odpadu sú:
• Papier - tlačiarenský odpad, noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové sáčky, lepenka, krabice z tvrdého papiera
• Biele sklo : predmety z bieleho priehľadného skla, nevratné a poškodené fľaše, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné a zrkadlové sklo
• Farebné sklo: hnedé a zelené fľaše, predmety a črepy z nich

• Kovový šrot a kovové obaly zo železa a ocele: konzervy, sudy, bubny, kanistre, hoboky, plechovky, škatule, zátky, uzávery, veká, cyklopáska a jej spony, železo, liatina, plech, pozinkovaný a pocínovaný plech, oceľové plechovky od nápojov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble, starý riad, obaly zo sprayov.
• Farebné kovy - meď, mosadz, nerez, hliník (čistý alobal, hliníkové plechovky od nápojov, hliníkové obaly od syrov, čokolád, jogurtu)...
• Plasty - mäkké umelé hmoty - igelitové fólie, sáčky a tašky, umelohmotné obaly podľa označenia - znakom recyklácie je trojuholník, ktorý sa skladá z troch šípiek, vo vnútri je číslo označujúce materiál a pod trojuholníkom skratka označujúca materiál - kelímky a fľaše, sáčky od mlieka
• Biologický odpad: ovocný a zeleninový odpad, zvyšky jedál, lístie, burina – vhodnou metódou recyklácie je kompostovanie
Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Príloha č. 1 vymedzuje odpad nasledovne:
• odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ďalších bodoch bližšie špecifikovaný,
• výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti,
• výrobky po záručnej lehote,
• rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené materiály vrátane materiálov, zariadení a pod., ktoré boli v dôsledku nehody znečistené,
• plánovanými činnosťami znečistené alebo znehodnotené materiály (napr. odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery),
• nepoužiteľné súčiastky (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory),
• látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené rozpúšťadlá, vyčerpané temperovacie soli),
• odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilačné zvyšky),
• odpad z procesov znižujúcich znečisťovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávačov, použité filtre),
• odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústruženia, okuje z valcovania),
• odpad z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy),
• znehodnotené materiály (napr. oleje znečistené polychlorovanými bifenylmi),
• akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktorých používanie zákon zakazuje,
• výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z poľnohospodárstva, domácností, kancelárií, obchodov),
• znečistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných činností týkajúcich sa pôdy,
• akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vyššie uvedených bodoch.

Účelom odpadového hospodárstva je:
• predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
• zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa predchádzajúceho bodu,
• využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa predchádzajúcich bobov,
• zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Prečo separovať
Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie, znižujeme spotrebu ropy. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu. Správne triedenie  okrem iného zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach, vrátane čiernych, ktoré sa takto eliminujú a umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou.


Čo separujeme
• papier
• plasty
• sklo

Separácia papiera
Na výrobu 1 tony papiera zo starého odpadového papiera sa použije len polovica vody, iba 30 percent energie, je nižšie znečistenie ovzdušia o 75 percent, nižšie znečistenie vody o 35 percent a zachráni sa 17 stromov, ako keď vyrábame papier z celulózy, primárnej suroviny.

Papier - noviny a časopisy predstavujú jednu zložku komunálneho odpadu, ktorá sa v súčasnosti separuje. V prírode dôjde k ich rozloženiu v priebehu niekoľkých mesiacov. Separovaním papiera sa šetria primárne suroviny – drevo, neznečisťuje sa ovzdušie a šetria sa energie. Z vyseparovaného papiera sa vyrábajú obalové papiere, s ktorými sa stretávame v obchodných reťazcoch pri balení výrobkov, alebo potravín. Vyrábajú sa tiež toaletné papiere, kartóny, ktoré pre svoju funkčnosť nevyžadujú vysokú kvalitu.


Papier umiestňujeme do modrých kontajnerov

 

 


Do zbernej nádoby umiestňujte:: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier.
Do zbernej nádoby nepatrí:: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové materiály, plastové časti používané pri väzbách, plastové obaly používané pri balení napr. časopisov.)

                                               Význam recyklácie papiera

Recykláciou papiera dokážeme ušetriť nielen primárne zdroje, ale aj energiu a vodu, ktoré sú potrebné na výrobu papiera. Niekoľko štatistických údajov:
• 1 tona vyseparovaného papiera nahradí 2,5 m3 vyťaženej drevnej hmoty, čo je približne 17 dospelých stromov
• 110 ton vyseparovaného papiera zachráni 1 ha 80-ročného lesa
• viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu
• pri výrobe papiera z druhotných surovín sa spotreba vody znižuje o viac ako 50 % oproti prvovýrobe
• voda, ktorá je použitá pri recyklácii, je až o 1/3 menej znečistená ako voda z prvovýroby
• pri recyklácii papiera je vypúšťaných až o 74 % menej emisií ako pri primárnej výrobe
• recykláciou papiera ušetríme 23 - 74 % elektrickej energie (v porovnaní s prvovýrobou)
• svet v súčasnosti stráca okolo 14 miliónov hektárov prirodzeného lesa každý rok - oblasť väčšia ako Grécko. Z dreva ťaženého pre „priemyselné" účely sa 42 % spotrebuje na výrobu papiera.

Separácia plastov

výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje 2,5 tony ropy. Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 tony zberových plastov. Pri recyklácii plastov dochádza až k 97 percentnej úspore energie oproti výrobe plastov z ropy.

Plasty sa v spracovateľských firmách triedia a pripravujú sa na ďalšie spracovanie. Vyrábajú sa z nich drte, ktoré sa využívajú pri tvorbe nových produktov. Nádoby žltej farby sú na zber plastov a PET fliaš. Plasty by sa mali vhadzovať opláchnuté od hrubých nečistôt a PET fľaše a iné duté obaly zdeformované stlačením.
Do zbernej nádoby umiestňujte: PE (polyetylén): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; a rôzne plastové nádobky a hračky; obaly kozmetických výrobkov.
Do zbernej nádoby nepatrí: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Pred separovaním je potrebné odstrániť uzáver fľaše a fľašu zlisujeme pristúpením nohou na zemi, aby sa nám do kontajnera zmestilo čo najviac vyseparovaných fliaš.
Plasty umiestňujeme do žltých kontajnerov:

 

Plasty nás obklopujú všade, svojimi účinkami ovplyvňujú (znečisťujú) pracovné a životné prostredie a nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus.

Jednou z výhod plastov je ich odolnosť voči korózii a rozkladu. Pretože sú plasty odolné voči vode a nehnijú, sú ideálnym materiálom na vodovodné rúry či kvetináče. Ľahko sa tvarujú, sú praktické, ľahké a po použití sa znehodnotia.
Niektoré chemikálie z plastov však prenikajú do potravín (napr. z polystyrénu sa uvoľňuje styrén, z PET fliaš sa uvoľňuje acetylaldehyd). Pri spaľovaní plastov vznikajú tiež karcinogénne látky - dioxíny, ktoré vedci považujú za najjedovatejšie chemikálie, aké kedy človek vyprodukoval. Vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, pri ktorých sa pri spaľovaní používa chlór. Existuje asi 210 druhov dioxínov.
Plasty sú jedným z najťažšie recyklovateľných materiálov a najviac zaťažujú naše životné prostredie. Plastová fľaša od malinovky sa môže vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel alebo ako izolácia do spacích vakov.
Zo zmesi plastového odpadu však možno recykláciou vyrobiť napríklad odolný plastový plot, protihlukové panely pre dopravné komunikácie, clony proti oslneniu, zábrany proti snehu či nosiče dopravných značiek

 


Separácia skla

Použitím sklených črepov pri výrobe skla ušetríme štvrtinu sklárskych surovín, a to piesok , sódu a vápenec, 43 percent energie a výrazne znížime vylučovanie oxidu uhličitého do ovzdušia. Recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetriť až 400 Wh elektrickej energie (žiarovka 100 W svieti cca 4 hodiny). Výroba 1 tony sklených obalov z črepov môže znížiť zaťaženie životného prostredia emisiami CO2 až o 400 kg.
Je dôležité, aby sklenené fľaše a poháre boli bez uzáverov, nakoľko dotrieďovanie skla nie je také jednoduché, ako v prípade plastov a papiera. Sklenené fľaše a poháre pred hodením do kontajnera je potrebné vyprázdniť.
Zakazuje sa do zberných nádob pre triedené zložky ukladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené.
Sklo je ušľachtilý materiál s viac ako 5000 rokov starou tradíciou. Je jediným obalovým materiálom, ktorý sa možno 100%-ne recyklovať. Vyrába sa z črepov a prírodných surovín, čím je jednoznačne najekologickejším obalom. Obaly zo skla je možné bezo zvyšku využiť na výrobu nového skla - znova a znova. Recykláciou tak možno znížiť znečistenie ovzdušia o 20% a vody o 50 %.
Recyklovaním jedinej sklenenej fľaše sa ušetrí energia potrebná na chod počítača po dobu 25 minút
Sklo  umiestňujeme do zelených kontajnerov:

 

Separácia biologického odpadu zeleného zo záhrad

Ľudskou činnosťou je biologický odpad produkovaný zo záhrad, parkov, lúk, okrasných trávnikov, pozostatky pri obstrihovaní okrasných stromčekov, biologický odpad z cintorínov, popol z dreva, pri chove zvierat trus, hnoj . Tento biologický odpad patrí do biologického komunálneho odpadu zeleného.
Ďalej tu môžeme zaradiť odpad pri výrobe drevených výrobkov, či už sú to stolárske dielne, ktorými sú produkované piliny, tak isto aj pri rezných prevádzkach (gátrové píly), ktoré produkujú piliny a zvyšky z kmeňov stromov ako napríklad opadaná kôra a časti konárov. Pri činnosti ako je ťažba dreva, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna, čím sa vyťažuje množstvo lesného porastu, vzniká odpad ako sú orezané konáre, lístie, pilina z reťazových píl. Tento produkovaný biologický odpad je ponechávaný vo voľnej prírode. Z pohľadu životného prostredia je to v poriadku veď odpad vznikol v prírode, ale nevznikol prírodnými činnosťami, ale antropogennou činnosťou ľudstva, ktorí ho produkuje v oveľa väčšej miere ako vzniká v prírode samotnej. Preto sa stretávame s umiestňovaním pozostatkov v lesných porastoch na väčšie hromady, ktoré sa potom pália.
Nemalým zaťažením pre životné prostredie a zdravie ľudí je aj pálenie bioodpadu na záhradách a v domácnostiach. Hlavne v jesenných a jarných mesiacoch je celé Slovensko potiahnuté dymovými oblakmi. Tento dym je produktom nedokonalého spaľovania. Obsahuje škodlivé plyny, hlavne oxid uhoľnatý (je jedovatý a môže viesť k vnútornému uduseniu), uhľovodíky (plyny prispievajúce k fotochemickému smogu), dechtové látky (majúce rakovinotvorné účinky) a v niektorých prípadoch aj jedny z najnebezpečnejších látok - rakovinotvorné dioxíny.

Je načase sa zamyslieť nad zhodnocovaním biologického odpadu a začať ho spracovávať
                                                

Prečo kompostovať?
Ekologické dôvody:
• kompostovaním privedieme organický materiál naspäť do biologického obehu
• kompostovanie je prirodzený spôsob recyklácie
• energiu , ktorú rastliny odobrali z pôdy k svojmu rastu, je vrátená naspäť do pôdy
• kompostovaním sa zamedzuje zaťaženie životného prostredia, ktoré by vznikalo hlavne pri obvyklom spaľovaní
• kompost je pre životné prostredie priaznivý prostriedok zlepšenia pôdy, ako aj zdroj živín pre rastliny
Ekonomické dôvody:
• kompostovanie pomáha v tom, aby sme znižovali množstvo odpadu a ušetrili poplatky za ukladanie odpadu na skládkach
• skládky môžme dlhšie využívať, lebo sa na nich ukladá objemovo menej odpadu
• kompost je z hľadiska výdavkov výhodný prostriedok na obohatenie pôdy a zdrojom živín pre rastliny


Základy kompostovania

Čo sa dá kompostovať:
• pokosená tráva, zvyšky zeleniny, lístie, kôra, zvädnuté rastlinné časti, odrezané konáriky drevín
• kuchynský odpad - kávové a čajové zbytky, šupky – kôra citrusových plodov v malom množstve, zvyšky jedál, vaječné škrupiny, zemiakové šupky
• hnedá lepenka a novinový papier v malom množstve
• trus a podstielka malých zvierat (nie mäsožravcov)
• exkrementy hospodárskych zvierat (obmedzené množstvo)
• slama a pozberové zvyšky
• popol z dreva
• drevitá vlna, triesky, piliny

Materiál nevhodný na kompostovanie:
• kovy
• plasty
• sklo
• textil
• papier
• farby
• staré lieky
• staré oleje
• batérie
• chemické prostriedky
• obsah vrecka z vysávača
• zvierace kosti a mäso, mliečne výrobky
• časti rastlín napadnuté chorobami


Ako si založiť kompost:
Kompost si môžete založiť na hociktorom mieste záhrady. Je však potrebné dodržať niektoré zásady a odporúčania:
• kompostér by nemal byť príliš ďaleko od domu, z ktorého sa nosia suroviny (donášková vzdialenosť)
• mal by byť k nemu ľahký prístup za každého počasia
• okolo kompostoviska by mal byť ponechaný dostatočný priestor pre manipuláciu s náradím
• kompostér by mal byť umiestnený tak, aby nič neobmedzovalo proces rozkladu, nie na priamo slnku, alebo veternom mieste, kde materiál vysýcha a bez vlhkosti proces nepokračuje
• kompostér je vhodné umiestniť do polotieňa (skupina stromov, živý plot, atď.)
• odporúča sa spevnený podklad pracovného miesta (nie kompostoviska), ktorý zabezpečí pohodlný prístup aj pri dlhodobejšom daždi
• nemali by sme zabudnúť ani na susedov, ktorým by mohla vaša aktivita z rôznych dôvodov prekážať, hoci pri dodržaní správneho postupu kompostovania je táto obava zbytočná
                                                    Kompostovanie:

Na rozdiel od minerálnych hnojív sa do pôdy dodáva aj humus, ktorý veľmi dobre pôsobí na vlastnosti pôdy. Svojou vysokou hodnotou pH pôsobí proti okysličovaniu pôdy. Zrelý kompost možno použiť pre rôzne účely, napríklad na jar pridávame kompost k zelenine a ku kvetinám, čo podporuje úrodnosť pôdy a rastliny sú zásobované potrebnými živinami. Ďalší spôsob je, že väčšie množstvo kompostu nahrnieme k ovocným čo okrasným stromom, kde vrstva kompostu má priaznivý vplyv na prijímanie dažďovej vody a kyprosť pôdy.
Kompost môže tiež použiť pri zakladaní nových záhrad alebo trávnikov, kde pokladáme kompost vo vrstve 1 až 2 cm, odporúča sa zľahka prekypriť. Alebo na pestovanie rastlín v kvetináčoch zmiešame kompost a pôdu či piesok v pomere 1 : 1.
Vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu, stabilnú štruktúru (ak ho stlačíte v ruke, nevyteká z neho voda ani sa nerozpadne, ale udrží si formu) a nezapácha. Vyzretý kompost možno použiť využiť najmä na jar ku všetkým typom plodín (odporúčaná dávka je dva litre na štvorcový meter). Takzvaný čerstvý kompost (starý dva až šesť mesiacov) možno použiť len ako nástielku, čiže sa nezapracováva do pôdy Je ideálny najmä pre piesočnaté pôdy, ktoré majú málo živín.

Kompostovanie v kompostéroch:

Kompostér je ideálny pomocník pri kompostovaní. Je vyrobený z recyklovateľného plastu, nádoba kompostéru nemá dno z dôvodu voľného styku s pôdou a prístupu mikroorganizmom, červom a dážďovkám. Je osadený vekom s otočným ventilom pre reguláciu prístupu vzduchu, bočnými dvierkami pre vyberanie kompostu a otvormi na prevzdušňovanie.
Kompostovanie v kompostéroch má množstvo výhod. Urýchlenie procesu kompostovania až o polovicu doby nutnej pre kompostovanie v hromadách. Regulácia teploty, vlhkosti, prístupu vzduchu a svetla. Úspora miesta na záhrade (kompostér nahradí nevzhľadnú hromadu). Zužitkovanie odpadov zo záhrady a získanie kompostu – vynikajúceho zdroja živín a organických látok. Domáce kompostovanie nie je náročné na organizáciu práce, energie, čistenie bioodpadu. Konkrétna podpora mesta pre domácností spočíva v zakúpení záhradného kompostéra.


Návod na vlastné kompostovanie:

Kompostér umiestnime do polotieňa na rovnú plochu v záhrade, v sade tak, aby bol k nemu ľahký prístup. Ďalej postupujeme nasledovne:
1. Materiál určený pre kompostovanie je vhodné rozdrviť a vložiť do kompostu. Na spodok kompostu sa položí hrubý a vzdušný materiál (väčšie časti vetvičiek, lístie s konárikmi, slama, posekané drevo) k zaisteniu vzdušnosti. Ku zmesi surovín pridať lopatku hliny či hotového kompostu, prípadne kompostové baktérie, červov, dážďovky, močovinu. Ak máte väčšie množstvo jednostranného materiálu (napr. lístia), je dobré si ho predbežne uskladniť a počkať kým nebudete mať vhodný materiál na jeho premiešanie, aby ste sa vyhli jednotvárnemu zloženiu kompostu.
2. Pridaním vody sa zvlhčí každá vrstva kompostu.
3. Vrstvy sa dôkladne premiešajú (veľmi dôležité!).
4. Po naplnení sa kompostér uzavrie vekom . V letných mesiacoch sa pootvorí alebo úplne otvorí ventil vo veku kompostéru. V zimných mesiacoch je nutné ventil uzavrieť. Bočné otvory umožňujú dostatočne prevzdušnenie, veko s ventilom zabraňuje prevlhčeniu a tvorbe zápachu.
5. Kompost je nutné aspoň jeden až štyri krát mesačne premiešať a umožniť tak dostatočný prístup kyslíka do všetkých vrstiev a podľa potreby zvlhčiť.
Obsah kompostéru sa pôsobením rozkladných procesov zredukuje až o polovicu. Za optimálnych podmienok je možné po 8 – 10 týždňoch vyňať z kompostéru kompost vhodný k mulčovaniu. Po uplynutí 16 – 20 týždňov by kompost mal dosiahnuť zrelosti – je drobivý, tmavo hnedý a vonia po lesnej pôde. Nie je vhodné používať kompost starší ako 12 mesiacov, pretože všetky užitočné látky v ňom obsiahnuté sú už rozložené.

 


 
 • Oznámenie o odstránení motorového vozidla HC 502AG

  27.6.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka