Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“ Vytlačiť
 

Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa :

pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo

 

d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e  

 

stavba:                        „Zmena dokončenej stavby RD“

účel:                            bývanie                      

na pozemku:              č. parcely 460,461,462  podľa registra C KN

kat. územie:                Štúrovo

príslušnosť

k zastavanému úz. :   pozemok v zastavanom území obce

list vlastníctva :            LV č. 2496       

vlastníci pozemku :     René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo

Jestvujúci objekt je s jedným nadzemným podlažím, zastrešený sedlovou a pultovou strechou s nevyužívaným povalovým priestorom, pôdorys členitého tvaru s maximálnymi rozmermi 21,20 X 11,20 m. Zvislé nosné konštrukcie pozostávajú z keramických výrobkov (plných pálených tehál a dierovaných tehál na obyčajnú maltu) resp. z miešanej murive (tehla + hlina). Strop nad prízemím je s rovným podhľadom, drevený trámový s podbíjaním a záklopom. Nosné konštrukcie sú založené na základových pásoch - plošný spôsob založenia. Nosný systém strešnej konštrukcie je z klasicky viazaného dreveného krovu v tvare a sedlovej a pultovej strechy s rôznymi výškami hrebeňa. Podlahy sú bez izolácii, na povrchu je keramická dlažba, laminátové parkety, PVC + koberec a betónová mazanina. Okná a dvere sú plastové a drevené, vonkajšia povrchová úprava muriva je riešená vonkajšou omietkou. Vnútorné omietky existujúceho muriva sú hladké, vápenné s maľovkou. Podľa vyjadrenia vlastníka rodinný dom bol postavený v roku 1890.

Nakoľko stavba je už dokončená, stavebný úrad nestanovuje podmienky pre jej umiestnenie ani pre realizáciu.


 
 
 • Verejná vyhláška: Ručná "autoumyváreň"

  Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania stavebník : REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno v zastúpení                     Ing.Vladimír Štvrtecký, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky          Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územn

  18.2.2019 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka