Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Podnikatelia

Pre podnikateľov:

Operačný program Kvalita životného prostredia - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/

Otvorená výzva, termíny: 28.2.2019, 30.4.2019, ...

 

Operačný program Ľudské zdroje - Podpora pracovných miest

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20183.1.101

 

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby.

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 07. 01. 2019, 28. 02. 2019, 15. 04. 2019

 

Program Baross Gábor - Stimuly do hospodárstva pre Južné Slovensko

http://www.baross-palyazatok.eu/home

 

Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 7. marca 2017 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry:

 1. Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie
 2. Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok
 3. Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1226

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 22.11.2016 dve výzvy zamerané na podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov. V rámci oboch výziev môžu z celkovej sumy 70 miliónov eur získať podporu projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Výzvy sú otvorené, t.j. viac hodnotiacích kôl. Úplné znenie výziev vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Minimálna výška NFP na projekt je 30 000 EUR a maximálna 200 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci je pre nové a začínajúce podniky 60 %.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Minimálna výška NFP na projekt je 50 000 EUR a maximálna 200 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci je pre existujúce podniky 50 %.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

15. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 40 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov,

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/15-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-nebezpecnych-odpadov/

16. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 100 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-zhodnocovanie-nie-nebezpecnych-odpadov-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2016-16/

Obe výzvy sú vyhlásené ako otvorené, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

 

Slovak Business Agency

Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch. Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

http://www.sbagency.sk/

 

Podpora účasti firiem (malé a stredne veľké podniky) na výstavách

Ministerstvo hospodárstva SR

http://www.mhsr.sk/10893-menu/143364s

 

Naše Mesto - Výzva pre podnikateľov

Zapojte sa!

http://www.nasemesto.sk

 

Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG (stlačený zemný plyn) v slovenskej doprave

Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu

Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP

www.ekofond.sk

 

SLOVSEFF

Úverová linka na podporu
rozvoja energetickej efektívnosti na Slovensku

Energetická efektívnosť v priemysle
Obnoviteľné zdroje energie
Bytové spoločenstvá

www.slovseff.eu

 

Výhodnejšie úvery pre malých a stredných podnikateľov

JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky)

Slovenský záručný a rozvojový fond

http://www.szrf.sk/sk/szrf

 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka