Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Popis systému nakladania s komunálnym odpadom v meste

POPIS SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU V MESTE ŠTÚROVO

I. NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOB ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom:
1) Na území mesta sa zavádza zber zmesových komunálnych odpadov pre nasledovných pôvodcov odpadu:

a) fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľov (právnické osoby, fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť), ktorí sú v meste oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania.

2) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa na území mesta zavádza pre všetkých podnikateľov (právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť), ktorí sú v meste oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania. Pôvodcovia odpadu si určujú počet, objem nádoby a frekvenciu vývozu, pričom musí byť primeraná množstvu vyprodukovaného odpadu. Veľkosť nádoby a frekvenciu vývozu odsúhlasuje poverený zamestnanec mesta. Mesto je oprávnené kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného odpadu.

3) Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcov odpadu, u ktorých nie je zavedený množstvový zber, sú:

a) 110 l, 120 l, 1 100 l zberná nádoba označená s logom „KSOH“  alebo nálepkou s logom „KSOH Štúrovo a.s.“
b) veľkokapacitný kontajner označený s logom „KSOH“,
c) odpadové koše – na zber drobného odpadu pri pohybe osôb na verejných priestranstvách.

4) Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcov odpadu, u ktorých  je zavedený množstvový zber, sú::

a) 120 l zberná nádoba označená nálepkou s logom „KSOH Štúrovo a.s.“ alebo vrece označené s logom „KSOH Štúrovo a.s.“
b) 1 100 l zberná nádoba označená s logom „KSOH“,,
c) veľkokapacitný kontajner označený s logom „KSOH“

5) Systém poskytnutia zberných nádob na zmesový komunálny odpad je nasledovný:

a) Pre pôvodcov odpadu, u ktorých nie je zavedený množstvový zber:

 • Fyzické osoby - rodinné domy (IBV- individuálna bytová výstavba)

     Počet a druh zberných nádob:
     - 1 x 120 l zberná nádoba pre domácnosť s počtom členov 1 až 4,
     - 2 x 120 l zberná nádoba pre domácnosť s počtom členov 5 a viac,
Frekvencia odvozu – podľa harmonogramu,

 • Fyzické osoby - bytové domy (KBV- komplexná bytová výstavba)

     Počet a druh zberných nádob:
     - 1 x 1 100 l zberná nádoba pre 70 - 100 osôb alebo 20 - 25 bytových jednotiek,
     - veľkokapacitný kontajner,
     Frekvencia odvozu – podľa harmonogramu,

b) Pre pôvodcov odpadu, u ktorých je zavedený množstvový zber:

 • Podnikatelia (právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť)

     Druh zberných nádob:
     - 120 l zberná nádoba alebo vrece,
     -  1 100 l zberná nádoba,
     - veľkokapacitný kontajner,
Frekvencia odvozu – 1 x za týždeň alebo 1 x za 14 dní,

6) Pôvodca komunálneho odpadu pri rodinných domoch je povinný v deň zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu na verejne prístupnom mieste v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupného pre zberné vozidlo,

7) Zberné nádoby pri bytových domoch sú umiestnené v určených stojiskách odsúhlasených mestom. Miesta pre zberné nádoby musia byť zvolené tak, aby zohľadnili vhodné donáškové vzdialenosti od bytových domov a zároveň estetické a hygienické podmienky. Sporných prípadoch určí miesto pre zbernú nádobu zodpovedný pracovník mesta,

8) Komunálny zmesový odpad vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách je ukladaný do odpadkových košov,

9) Do odpadkových košov je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, tj. komunálny a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk a pod,

10) Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu – fyzické osoby majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v miestnom poplatku. V danom poplatku sú zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu,

11) Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob schválený mestom a zodpovedajúci systému zberu,

12) Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom využívajúcim množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa prísne zakazuje ukladať odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, do nádob určených na komunálny odpad rozmiestnených v rámci mesta,

13) Mesto si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne prostredníctvom zberovej spoločnosti vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného a odvezeného odpadu,

14) Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad,

15) Zber podľa harmonogramu zvozu, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území mesta výhradne zberová spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti,
16) Harmonogram zvozu je zverejnený obvyklým spôsobom oznamovania.

17) Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní vzniknutí odpad ukladať len do pre nich mestom určených zberných nádob. V prípade, že im príležitostne vznikne väčšie množstvo odpadu a nádoba nie je postačujúca, je možné na Mestskom úrade Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy zakúpiť si  120 l plastové vrecia logom „KSOH Štúrovo a.s.“ označené vrecia. Tieto môžu byť vyložené k zbernej nádobe pri najbližšom vývoze zbernej nádoby a budú odvezené. V cene tohto vreca sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie odpadu na skládku odpadu

18) Ukladať zmesový komunálny odpad do neoznačených plastových vriec a následne ich vyložiť vedľa oficiálne pridelených zberných nádob v súlade s týmto VZN je zakázané. Neoznačené plastové vrecia so zmesovým komunálnym odpadom od zberných nádob nie sú odvážané.

Nakladanie s drobným stavebným odpadom:

1) Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber DSO určí mesto vo všeobecne záväznom nariadení.

2) Pôvodcovia DSO sú povinní DSO vytriediť na jednotlivé zložky KO – stavebné materiály, kovy, sklo, plasty, drevo a pod.

3) DSO - stavebné materiály (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.) sú pôvodcovia DSO povinní odovzdať v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s., na Komenského 18 v Štúrove.

4) Zakazuje sa:

a) ukladať DSO - stavebné materiály do zberných nádob (z dôvodu ich preťaženia),
b) ukladať vedľa zberných nádob a na verejné priestranstvá.

Nakladanie s objemným odpadom z domácností:

1) Objemný odpad z domácností je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo hmotnosť umiestniť v klasických zberných nádobách, alebo jeho množstvo presahuje ich objem. Ide výlučne o objemné odpady, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, a nie o odpady z podnikateľskej činnosti,

2) Medzi objemný odpad patrí: nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové rúry, sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa) a pod.,
3) Medzi objemný odpad nepatrí: elektroodpad (elektrospotrebiče), stavebný odpad, autobatérie, pneumatiky a pod.,

4) Objemný odpad z domácností je možné celoročne odovzdať aj v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s., na Komenského 18 v Štúrove,

5) Mesto  zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu najmenej dvakrát do roka, a to pristavením veľkokapacitného kontajnera v lokalitách  KBV a odvozom priamo s pred domov v lokalitách IBV. O dni zberu objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov bude mesto vopred informovať držiteľov objemného odpadu v meste obvyklým spôsobom (miestnymi novinami, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke mesta),

6) Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa zberných nádob a na verejné priestranstvá.

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností:

1) Do skupiny odpadov s obsahom škodlivých látok z domácností patria: použité autobatérie a akumulátory, odpadové motorové oleje a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod. Ide výlučne o odpady s obsahom škodlivých látok, ktoré sú s súčasťou komunálneho odpadu, a nie o odpady           z podnikateľskej činnosti,

2) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivých látok z domácností (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z KO a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie,

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu,

4) Mesto zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a prepravu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok najmenej dvakrát do roka  na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia prostredníctvom oprávnenej spoločnosti. O dni mobilného zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých a o mieste pristavenia zberných nádob bude mesto informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v meste obvyklým spôsobom (mestských novinách, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke mesta),

5) Zakazuje sa:

a) ukladať odpad s obsahom škodlivých látok z domácností do zberných nádob  na zmesový komunálny odpad a do nádob na zber vytriedených zložiek, alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá,

b) zmiešavať odpad s obsahom škodlivých látok z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,

c) odovzdávať odpad s obsahom škodlivých látok z domácností iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú s mestom uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné oprávnenia.  

II. TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV

1) Na území mesta je zabezpečený triedený zber zložiek komunálneho odpadu:

a)  elektroodpad z domácnosti,
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov (papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov),
b) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
c) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,
d) šatstvo a textílie z domácností,
e) jedlé oleje a tuky z domácností,
f) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
g) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
h) odpadové pneumatiky.

2) Na triedený zber zložiek komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby a mobilný zber  v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Mesto pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov (papier, plast, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály), má podpísanú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov,

3) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba, nie mesto ani pôvodca odpadu,

4) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

5) Triedený zber zložiek komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle mesta alebo v miestnych novinách. 

6) Občan môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu aj počas celého roka v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s.,  na Komenského 18 v Štúrove,

7) Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:

a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov,
b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,  
c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
d) oznamovať mestu údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu. 

8) Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.  

Spôsob a podmienky triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov - elektroodpadov z domácností:

1) Zber elektrodpadov z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov,

2) Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov,

3) Elektroodpad z domácností je možné odovzdať: 

a) bezplatne distribútorovi elektrozariadení formou spätného zberu priamo v predajni elektrospotrebičov,
b) na miesto určené mestom v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,
c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu, ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad aj na zberné miesto elektroodpadu,
d) počas celého roka v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s.,  na Komenského 18 v Štúrove.

4) Do elektroodpadu patria najmä: 

a) veľké domáce spotrebiče: chladničky, práčky, mrazničky, umývačky a pod.,  
b) malé domáce spotrebiče: mixéry, šľahače, grily, žehličky, vysávače a pod.,
c) spotrebná elektronika: televízory, rádioprijímače, audio prehrávače, tlačiarne, kopírky, videokamery a pod.,
d) svetelné zdroje: žiarovky, žiarivky, výbojky a pod.,  
e) elektrické a elektronické nástroje: vŕtačky, pílky, šijacie stroje, nástroje na opravy a pod.,
f) zdravotnícke prístroje: tlakomery, váhy, tukomery, zvlhčovače vzduchu a pod.,  
g) prístroje na monitorovanie: termostaty, tepelné regulátory, hlásiče elektr. a požiarnej signalizácie a pod.

5) Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností musí uzatvoriť zmluvu s mestom, v ktorej sa špecifikujú podmienky tohto zberu. 

6) Zakazuje sa:

c) ukladať elektroodpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob na zber vytriedených zložiek, alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá,  
d) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
e) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu z domácností pred jeho odovzdaním oprávnenej osobe,  
f) odovzdávať elektroodpad z domácností iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú s mestom uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné oprávnenia.  

Spôsob a podmienky triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov (papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov):

1) Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu:

a) žltá pre zložku plast,
b) zelená pre zložku sklo,
c) modrá pre zložku papier,
d) červená pre zložku kovy,  
e) oranžová pre zložku viacvrstvové kombinované materiály.

2) OZV, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu podľa zákona o odpadoch, znáša náklady na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály.

3) Mesto je povinné umožniť takejto OZV na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály.

4) OZV  je oprávnená na základe overenia funkčnosti triedeného zberu navrhovať mestu a oprávnenej osobe, ktorá vykonáva na území mesta triedený zber, zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.

5) Ak mesto alebo oprávnená osoba, ktorá vykonáva v meste triedený zber komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté podľa odseku 3, je OZV oprávnená uhrádzať oprávnenej osobe, ktorá v meste vykonáva triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov                  v príslušnom regióne je povinná tejto oprávnenej osobe uhradiť mesto. 

6) OZV je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej a ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu viac ako 50%, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto OZV.

7) Triedený zber komunálnych odpadov - odpady z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi:

a) Plasty a plastové obaly

Patria sem: PE (polyetylén) - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;  PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;  PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky (pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál) a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.  

V individuálnej bytovej zástavbe pôvodca odpadu ukladá odpady z plastov priamo v mieste vzniku do plastových vriec farebne rozlíšených /žlté/ a označených s nápisom „PLASTY“.
 
V komplexnej bytovej zástavbe pôvodca odpadu ukladá odpady z plastov do 1100 l zberných nádob farebne rozlíšených /žlté/ a označených s nápisom „PLASTY“.

Zber sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu triedeného zberu odpadu. Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Mimo harmonogramu zberu je možné doniesť vytriedené odpady z plastov v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s., na Komenského 18 v Štúrove.

b) Sklo a sklenené obaly

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.  

V individuálnej bytovej zástavbe pôvodca odpadu ukladá odpady zo skla a sklenené obaly priamo v mieste vzniku do plastových vriec farebne rozlíšených /zelené/ a označených s nápisom „SKLO“ alebo do vlastných pevných obalov.
 
V komplexnej bytovej zástavbe pôvodca odpadu ukladá odpady zo skla a sklenené obaly do 1100 l zberných nádob farebne rozlíšených /zelené/ a označených s nápisom „SKLO

c) Papier a lepenka a obaly z papiera a lepenky

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti) silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.  

V individuálnej bytovej zástavbe pôvodca odpadu ukladá odpady z papiera a lepenky a obaly z papiera a lepenky  priamo v mieste vzniku do plastových vriec farebne rozlíšených /modré/ a označených s nápisom „PAPIER“ alebo zviazané do balíkov.
 
V komplexnej bytovej zástavbe pôvodca odpadu ukladá odpady papiera a lepenky a obaly z papiera a lepenky do 1100 l zberných nádob farebne rozlíšených /modré/ a označených s nápisom „PAPIER“.

Odpady z papiera a lepenky a obaly z papiera a lepenky (napr. krabice z tvrdého papiera)  musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

d) Kovy a kovové obaly

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, obaly zo sprejov,  starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

V individuálnej bytovej zástavbe pôvodca odpadu ukladá odpady z kovov a kovové obaly priamo v mieste vzniku do plastových vriec farebne rozlíšených /červené/ a označených s nápisom „KOVOVÉ  OBALY“.
 
V komplexnej bytovej zástavbe pôvodca odpadu ukladá odpady z kovov a kovové obaly do 1100 l zberných nádob farebne rozlíšených /červené/ a označených s nápisom „KOVOVÉ OBALY“.

Odpady z kovov a kovové obaly (napr. plechovky)  musia byť stlačené a uložené do nádob   na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

e) Viacvrstvové kombinované materiály

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
 
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

V individuálnej bytovej zástavbe pôvodca odpadu ukladá zber vytriedených odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov do vriec farebne rozlíšených /oranžové/ a označených s nápisom „VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY“.

V komplexnej bytovej zástavbe pôvodca odpadu ukladá zber vytriedených odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov do 1100 l zberných nádob farebne     rozlíšených /oranžové/ a označených s nápisom „VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY“.

Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

8) Zber odpadov z papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov) sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu triedeného zberu odpadu,

9) Zakazuje sa odovzdať odpady z papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov,

10) Na území mesta pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa na zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov uplatňuje kalendárový zber,

11) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov a odpadov z  neobalových výrobkov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto  uzatvorenú zmluvu,

12) Odpady z papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov  je možné odovzdať  aj v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s., na Komenského 18 v Štúrove.

Spôsob a podmienky triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov- použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov:

1) Zber batérií a akumulátorov možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

2) Použité batérie a akumulátory je možné odovzdať: 

a) bezplatne distribútorovi batérií a akumulátorov formou spätného zberu priamo v predajni prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,  
b) osobe oprávnenej na zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
c) v rámci kalendárového (mobilného) zberu odpadov s obsahom škodlivých látok,
d) počas celého roka v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s., na Komenského 18 v Štúrove.

3) Zakazuje sa: 

a) ukladať batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na zber vytriedených zložiek, alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá,
b) zmiešavať batérie a akumulátory s inými druhmi odpadov,
c) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov, vrátane použitých batérií a akumulátorov,
d) odovzdávať batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači), ktorí nemajú s mestom uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné oprávnenia.

Spôsob a podmienky triedeného zberu zložiek  komunálnych odpadov – veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok:

1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať,

2)    Zakazuje sa: 

a) ukladať nespotrebované lieky do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a  nádob na zber vytriedených zložiek, alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá,
b)  zmiešavať nespotrebované lieky s inými druhmi odpadov.

 Spôsob a podmienky triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov z domácností:

1) Jedlé oleje a tuky z domácností môže pôvodca odpadu, fyzická osoba - nepodnikateľ odovzdať celoročne v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s.,  na Komenského 18 v Štúrove,

2) Jedlé oleje a tuky z domácností sa odovzdávajú v priehľadných plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si  občania zabezpečujú samostatne,

3) Prepravu a zneškodňovanie uvedeného druhu odpadu zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu,

4) Zakazuje sa: 

a) ukladať jedlé oleje a tuky  z domácností  do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na zber vytriedených zložiek, alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá,
b) zmiešavať jedlé oleje a tuky  s inými druhmi odpadov.

Spôsob a podmienky triedeného zberu zložiek  komunálnych odpadov – šatstva a textílie z domácností:
1) Šatstvo a textílie z domácností je možné celoročne uložiť do špeciálne označených zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené po celom území mesta,

Patria sem: čisté a suché šatstvo a textílie (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.), prípadne iné druhy textílií.

Nepatria sem: netkané textílie, napr. používané v záhradníctve.

2) Zberné nádoby sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý zodpovedá za ich údržbu, vyprázdňovanie, estetický vzhľad a frekvenciu vývozu. Zber, prepravu a zhodnocovanie vykonáva spoločnosť, ktorá má na uvedenú činnosť zmluvu s mestom,

3) Oznámenie preplnených nádob sa podáva na telefónnom čísle uvedenom na zbernej nádobe alebo na telefónnych číslach mestského úradu, oddelenia komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy.

Odpadové pneumatiky:
1) Distribútor pneumatík je povinný: 

a) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu,  
b) informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,

2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel, 

3) Zakazuje sa

a) ukladať odpadové pneumatiky do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na zber vytriedených zložiek, alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá,
b) do veľkokapacitných kontajnerov určených na zber objemného odpadu.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom:

1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
c) jedlé oleje a tuky z domácností.

2) Na nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

3) Pôvodca biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prednostne predchádza vzniku odpadu individuálnym kompostovaním v kompostovanom zariadení na svojom pozemku.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov:

1) Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad:

a) do hnedých plastových zberných nádob s objemom 120 litrov a 1100 litrov označených štítkom s nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“, frekvenciou odvozu zberných nádob jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november,
b) celoročne v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s.,  na Komenského 18 v Štúrove,
c) pristavením veľkokapacitných kontajnerov určených lokalitách v meste na jar a jeseň, o dni zberu a  o mieste pristavenia veľkokapacitných  kontajnerov mesto vopred informuje držiteľov odpadu v meste obvyklým spôsobom (miestnymi novinami, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke mesta).

2) Medzi biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad patria najmä: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny a pod.,

3) Medzi biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad nepatria najmä: zvyšky jedál, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.,

4) Odpady z cintorína sa zhromažďujú do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v areáli cintorínov. Do týchto kontajnerov môžu občania a správca cintorína zhromažďovať odpady z jeho údržby. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorína,

5) Je zakázané biologicky rozložiteľné odpady ukladať do zberných nádob v igelitových taškách, vreciach a pod. Odpad musí byť do nádob voľne uložený,

6) Za zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadov zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná záhradkárska organizácia, pričom:

a) odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári povinní kompostovať,
b) ak vyššie uvedené zhodnotenie nie je možné (z hľadiska jeho veľkého množstva), platí pre držiteľa biologicky rozložiteľného odpadu objednávkový systém zberu prostredníctvom zberovej spoločnosti,
c) zberová spoločnosť následne po dohode so zástupcom záhradkárskej organizácie určí typ zbernej nádoby a počet, termín pristavenia a termín odvozu zbernej nádoby.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností:

1) Mesto nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologického rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti v zmysle § 81, ods. 7, písm. b) zákona o odpadoch, a to z dôvodu, že je to pre Mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku (§ 81, ods.21, písm. d) zákona o odpadoch). Uvedená výnimka sa nevzťahuje na povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne.

2) Medzi biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností patrí najmä: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky        z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,  použité  papierové  vreckovky  a  servítky,  nespracované  zostatky  surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

3) Medzi biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností nepatrí: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety, lístie a pod.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchýň:

1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom,

2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom,

3) Náklady spojené s nakladaním, tj. zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov vrátane nákladov        na zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne, nakoľko nie sú súčasťou miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach,

4) Nakladanie biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom môže pre prevádzkovateľa kuchyne vykonávať iba osoba, ktorá má všetky potrebné súhlasy orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností,

5) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť zhromažďovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov do doby ich odovzdania oprávnenej osobe tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť,

6) Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na jeho pozemkoch alebo pozemkoch, na ktoré majú užívacie právo,

7) Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 1069/2009   o vedľajších živočíšnych produktov a Nariadením EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
8) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť interval zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov v súlade s hygienickými predpismi,

9) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,

10) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu,  a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom,

11) Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,

12) Body 1) až 11) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne (výdajnej školskej jedálne),

13) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je zakázané:

a) ukladať do nádob určených mestom na zber komunálneho odpadu,
b) kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat,
c) zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.,
d) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka