Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatok za komunálne odpady (fyzické osoby, právnické osoby)

Vybavuje

Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov
Mestský úrad, Nám. slobody č. 1, 943 01 ŠtúrovoKomunálny odpad právnické osoby:                          Bc. Andrea Szabóová                                                                                             II. poschodie, č. dverí 50                                                                                             andrea.szaboova@sturovo.sk                                                                                             tel.: 036/ 2851-324

Komunálny odpad fyzické osoby:                               Eva Kiacová
                                                                                          
II. poschodie, č. dverí 50                                                                                            eva.kiacova@sturovo.sk                                                                                            tel.: 036/ 2851-324

Oznamovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedeným oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

Poplatníkom je:

a) fyzická osoba (občan), ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len ,,nehnuteľnosť“), eformulár (FO)

b) ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) VZN v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) VZN v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods.1 písm. a) VZN v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa § 2 písm. d) VZN fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta, eformulár (FO)

c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, eformulár (podnikateľ – množstvový zber)

d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania, eformulár (podnikateľ – množstvový zber)

Sadzba poplatku:

Sadzba poplatku pre jednotlivé skupiny poplatníkov sú ustanovené nasledovne:

Paušálny poplatok:

 • pre fyzickú osobu (občan) podľa § 2 ods. 1 písm. a),
 • pre právnickú osobu, podľa § 2 ods. 1 písm. c), kde nie je zavedený množstvový zber, je sadzba  0,0603  Eur/osoba/kalendárny deň stanovená  nasledovne:

Sadzba poplatku

v Eur/osoba/kalendárny deň

Poplatok za osoba/rok

0,0603

0,0603 x 365 = 22,00 € osoba/rok

Množstvový zber:

 • pre podnikateľov podľa § 2 ods. 1 písm. d)

Objem zbernej nádoby v litroch

Sadzba poplatku v Eur/liter

120

0,0095

1100

0,0072

5000 (VKK)

0,0156

Výška poplatku je stanovená ako súčin sadzby poplatku, objemu zbernej nádoby afrekvencie vývozov za rok nasledovne:

Objem zbernej nádoby Frekvenci vývozu za rok Sadzba poplatku v eur/liter zmesového odpadu za 1 vývoz Poplatok za rok podľa veľkosti zbernej nádoby a počtu vývozov v eur
120

1 x 7 dní
(52 vývozov)

0,0095 (0,0095x120x52) 59,28    
120

1 x 14 dní
(26 vývozov)

0,0095 (0,0095x120x26) 29,64
1100

1 x 7 dní
(52 vývozov)

0,0072 (0,0072x1100x52) 411,84
1100 1 x 14 dní
(26 vývozov)
0,0072 (0,0072x1100x26) 205,92
5000 (VKK)

1 x 7 dní
(52 vývozov)

0,0156 (0,0156x5000x52) 4056,00
5000 (VKK)

1 x 14 dní
(26 vývozov)

0,0156 (0,0156x5000x26) 2028,00
120

1 x 7 dní
(16 vývozov)

0,0095 (0,0095x120x16) 18,24
1100 1 x 7 dní
(16 vývozov)
0,0072 (0,0072x1100x16) 126,72
120 1 x 7 dní
(44 vývozov)
0,0095 (0,0095x120x44) 50,16
120 1 x 14 dní
(22 vývozov)
0,0095 (0,0095x120x22) 25,08
1100 1 x 7 dní
(44 vývoziv)
0,0072 (0,0072x1100x44) 348,48
1100 1 x 14 dní
(22 vývozov)
0,0072 (0,0072x1100x22) 174,24

Drobné stavebné odpady

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 0,064 € / kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Zákonná lehota

Oznámením poplatník plní povinnosť oznámiť správcovi dane v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti. Lehota na oznámenie je do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Oslobodenie platenia poplatku podľa príslušného VZN mesta Štúrovo š. 10/2016 O miestnom poplatku

LEGISLATÍVA:

 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN Mesta Štúrovo č. 10/2016 O miestnom poplatku

ELEKTRONICKÉ PODANIE


 
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka