Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatok za komunálne odpady (fyzické osoby, právnické osoby)

Oznamovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedeným oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

Poplatníkom je:

a) fyzická osoba (občan), ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len ,,nehnuteľnosť“), eformulár (FO)

b) ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) VZN v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) VZN v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods.1 písm. a) VZN v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa § 2 písm. d) VZN fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta, eformulár (FO)

c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, eformulár (podnikateľ – množstvový zber)

d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania, eformulár (podnikateľ – množstvový zber)

Sadzba poplatku:

Paušálny poplatok:

pre fyzickú osobu (občan) podľa § 2 ods. 1 písm. a),

pre právnickú osobu, podľa § 2 ods. 1 písm. c), kde nie je zavedený množstvový zber,

je sadzba  0,0548  Eur/osoba/kalendárny deň stanovená  nasledovne:

 

 

Sadzba poplatku

v Eur/osoba/kalendárny deň

Poplatok za osoba/rok
0, 0548 0, 0548 x 365=20,00  osoba/rok

 

 

 

Sadzby poplatku pre jednotlivé skupiny poplatníkov, pre ktorých je zavedený množstvový zber:

 

pre podnikateľov podľa § 2 ods. 1 písm. d)

 

Objem zbernej nádoby v litroch Sadzba poplatku v Eur/liter
120 0,0086
1100 0,0065
5000 (VKK) 0,0142

 

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 0,058 € / kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

 

Zákonná lehota

Oznámením poplatník plní povinnosť oznámiť správcovi dane v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti. Lehota na oznámenie je do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Oslobodenie platenia poplatku podľa príslušného VZN mesta Štúrovo š. 10/2016 O miestnom poplatku

 

 

LEGISLATÍVA:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN Mesta Štúrovo č. 10/2016 O miestnom poplatku

 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Elektronické podanie

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, množstvový zber Elektronické podanie


 


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka