Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Vybavuje

Oddelenie správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti
Mestský úrad, Námestie slobody č.1, 943 01 Štúrovo

 


Bc. Rózsa Izrael
Tel. č.: 036/ 2851-315
e-mail: rozsa.izrael@sturovo.sk
Kancelária č. 33, 2. poschodie

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrokov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydáva mesto na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.

Správu mestského trhoviska vykonávajú KSOH Štúrovo, a.s., Komenského 18, Štúrovo

Čo potrebujete (Doklady – prílohy)

 • Fotokópia podnikateľského oprávnenia (výpis zo ŽR, výpis z OP a pod.)
 • Fotokópia kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín).
 • Fotokópia daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, kde je zaznamenané DKP alebo
 • Čestné vyhlásenie podľa ktorého žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu.
 • Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny (§ 10 písm. b) zák č. 178/1998 Z.z. vznp).
 • Potvrdenie o vlastníctve alebo prenájme pôdy  (§ 10 písm. b) zák č. 178/1998 Z.z. vznp)
 • Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou (§ 10 písm. d) zák č. 178/1998 Z.z. vznp)
 • Čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov (§ 10 písm. c) zák č. 178/1998 Z.z. vznp)

Legislatíva:

 • Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení
 • Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení

Príslušné VZN obce:

 • VZN č. 16/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Štúrovo
 • VZN č. 1/2016 Trhový poriadok pre mestské trhovisko
 • VZN č. 2/2016 Trhový poriadok Príležitostné trhy – Veľkonočné trhy
 • VZN č. 3/2016 Trhový poriadok Príležitostné trhy – Majáles – kvetinvý festival
 • VZN č. 4/2016 Trhový poriadok pre príležitostný trh – Jarmok Šimona – Júdu v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 5/2016 Trhový poriadok pre príležitostný trh Otváranie leta na Dunaji – Dni mesta
 • VZN č. 8/2017 Trhový poriadok Príležitostné trhy - Čaro jesene
 • VZN č. 10/2017 Trhový poriadok pre Vianočné trhy
 • VZN č. 2/2018 Trhový poriadok – Dotyky s levanduľou
 • VZN č. 3/2018 Trhový poriadok – Strážcovia tradícií

Elektronické podanie


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka