Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Práce na ZŠ Endre Adyho

Rekonštrukcia ZŠ Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským

 

 

Kolaudučným rozhodnutím č. 1621/2006/SÚ/O/Ma-2 zo dňa 13.11.2006 obec Obid, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1967 Zb. o územným plánovaním a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 82 stavebného zákona na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Štúrovo povolil užívanie stavby ZŠ Endre Adyho Štúrovo – Prechod k vyššiemu štandardu vzdelávania, základ budúcnosti – zmena dokončenej stavby.

Oprávnené náklady investície boli spolufinancované Európskou úniou, zo štátneho rozpočtu SR a CEF Stredoeurópskou nadáciou. Ich celková schválená hodnota podľa Zmluvy o nenávratný finančný príspevok bola 28 946 417,86 Sk, z toho 80 % (23 157 134,29 Sk) hradila Európska únia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 15 % (4 341 962,68 Sk) bolo financované zo štátneho rozpočtu SR a na 5 % (1 447 320 Sk) spolufinancovanie získalo mesto grant od CEF Stredoeurópska nadácia. Počas výstavby vznikli neoprávnené náklady v hodnote 2 439 631,07 Sk, ktoré financovalo mesto z vlastného rozpočtu. Celková cena investície bola 31 386 048,93 Sk.

Hlavným projektantom bol Ing. Ladislav Bréda. Zmluvný dodávateľ bol Gabriel Frühvald – Stavebniny, Topoľníky. 

 

Zábery z výstavby:
 

 

  

 

 
Konečný stav:
 

 

 

 

 

 

 


 
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka