Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prebiehajúce

Podpora opatrovateľskej služby v meste Štúrovo

Názov projektu: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Štúrovo"

Hlavným cieľom projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Štúrovo je zvýšenie kvality poskytovaných služieb opatrovateľskej služby občanom s dôrazom na nové trendy v tejto oblasti a poskytovania kvalitných opatrovateľských služieb osobám odkázaným na pomoc druhej osoby v ich domácom prostredí a zlepšenie podmienok pre kvalifikovaných pracovníkov opatrovateľskej služby- opatrovateľky.

Zámerom projektu je poskytovať opatrovateľskú službu klientom v prirodzenom domácom prostredí, ktorí vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo sociálnu odkázanosť sa nedokážu o seba postarať a súčasne zabezpečiť tie životné potreby a úkony, ktoré samostatne a bezpečne nezvládajú. V rámci hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby“, sa podporí práca 14 kvalifikovaných opatrovateliek pracujúcich na plný pracovný úväzok.

Projekt bude realizovaný počas doby 26 mesiacov. Miestom realizácie projektu je mesto Štúrovo. Cieľovou skupinou projektu sú fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia.

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond.

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 207 480,00 EUR.

 

EU soc logo.JPG  IA_MPSVR_SR_1.jpg  OP logo.JPG

publicita.JPG


 

Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební Základnej školy Endre Adyho s VJM – Ady Endre Alapiskola v Štúrove

Názov projektu: „Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební Základnej školy Endre Adyho s VJM – Ady Endre Alapiskola v Štúrove"

Cieľom projektu je budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební na ZŠ Endre Adyho v Štúrove.

Celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 185 431,37 EUR.

Aktivity projektu:

 • Modernizácia školskej knižnice
 • Obstaranie biologickej/chemickej učebne
 • Obstaranie polytechnickej učebne
 • Obstaranie IKT učebne

Projekt pozostáva z nákupu školského nábytku a technológie do jednotlivých učební; a z drobných stavebných prác za účelom uloženia novej technológie/nábytku do jednotlivých učební.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Nenávratný finančný príspevok: 176 159,80 EUR. Výška finančnej podpory z EÚ: 157 316,66 EUR.

 

 

 

 


 

Zvýšenie kapacity materskej školy na ulici Bartókova v Štúrove

Názov projektu: „Zvýšenie kapacity materskej školy na ulici Bartókova v Štúrove"

Celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 510 000,00 EUR.

Projekt je zameraný na rozšírenie kapacity materskej školy na ulici Bartókovej v Štúrove s cieľom vytvorenia priestoru na zvýšenie hrubej zaškoleností detí v MŠ.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

 • Rozšírenie kapacity materskej školy na ulici Bartókova v Štúrove nadstavbou na 1 z pavilónov
 • Vytvorenie priestoru pre pohybové a voľnočasové aktivity rekonštrukciou átria a vytvorenie telocvične
 • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ zateplením obvodového plášťa a dokončením výmeny starých hliníkových otvorových výplní okien
 • Obstaranie vybavenia telocvične

Nadstavbou zvýšime rozlohu MŠ,  tým vytvoríme priestor na zvýšenie kapacity o 22 + 3, t.j. o 25 miest, a úpravou sa zlepšia  podmienky pre existujúce kapacity. Zateplením obvodových stien, strechy a suterénu, a výmenou okien a dverí sa zlepšia hygienické a zdravotné podmienky v interiéri budovy, zníži sa energetická náročnosť budovy ,s čím súvisí aj zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia. Úpravou obvodového plášťa budova dostane aj nový, estetický vzhľad, ktorý tiež môžeme považovať za prvok inkluzívneho vzdelávania.

Vnútorné úpravy spĺňajú všetky požiadavky prevádzkového chodu materskej školy z hygienického, bezpečnostného ako aj  z estetického hľadiska. V novovytvorenej telocvični rôzne hry, zdravotné, relaxačné a uvoľňovacie  cvičenia napomôžu rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Nenávratný finančný príspevok: 484 500,00 EUR. Výška finančnej podpory z EÚ: 433 500,00 EUR.

 

 

 

  


 

Mária Valéria Bike

Názov projektu: „Mária Valéria Bike (MVB) - Public cross border bicycle-sharing system in Esztergom and Štúrovo“
Mária Valéria Bike(MVB) - cezhraničný systém spoločnej požičovne bicyklov v Ostrihome a Štúrove
Oprávnené výdavky celkom: 921 155,00 eur (Štúrovo: 425 155 eur / Ostrihom: 496 000 eur)
ERDF 85 %: 782 981,75 EUR (Štúrovo: 361 381,75 eur)
SR 10 %: 42 515,50 eur (Štúrovo)
Mesto Štúrovo 5 %: 21 257,75 eur

Cieľom projektu je vybudovanie novej formy verejnej dopravnej služby  - systém požičovne bicyklov – ktorá ešte viac spojí obyvateľov žijúcich na oboch stranách hranice a turistov prichádzajúcich do Štúrova a Ostrihomu. Prostredníctvom tejto služby môže ešte viac ľudí prejsť cez hranice a súčasne sa zníži aj miera znečistenie prostredia.

V rámci projektu budú v oboch mestách na viacerých bodoch vybudované stanice na vypožičanie bicyklov, s ktorých sa okrem klasických bicyklov budú môcť vypožičať aj elektrické bicykle. Vďaka spoločne vyvinutému systému si bude môcť každý vypožičať bicykel s ktorej koľvek stanice a taktiež ho bude môcť do ktorej koľvek stanice vrátiť. Stanice budú umiestnené v blízkosti všetkých dôležitých mestských ustanovizní (úradných, dopravných) oboch miest. Vybudovanie systému a spustenie tejto novej služby bude predovšetkým slúžiť miestnym obyvateľom (pracujúci, žiaci), ktorí pravidelne prechádzajú cez hranice.

Plánujeme vybudovať 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich bude v Štúrove a osem v Ostrihome. Systém sa doplní o 105 nových bicyklov, vrátane 45 bicyklov s elektrickým pomocným pohonom. Celý systém bude vybavený obslužnou infraštruktúrou. Systém bude odovzdaný do prevádzky do konca roka 2018.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou: Európskym fondom regionálneho rozvoja – EFRR, Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

 

 


 

DANUrB

Medzinárodný projekt DANUrB (DANube Urban Brand) je zameraný na vytvorenie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania za účelom posilniť dunajskú kultúrnu identitu a solidaritu.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie tzv. „Dunajskej kultúrnej promenády”, ktorá spája všetky spoločenstvá pozdĺž rieky Dunaj, zjednocuje ich do jednej turistickej destinácie pod spoločnou značkou, ponúka tematické trasy a možnosti na rozvoj, čo sa môže v konečnom dôsledku prejaviť zvýšením počtu návštevníkov a prenocovaní v regióne. DANUrB si kladie za cieľ objaviť nevyužité kultúrne dedičstvo a ďalšie zdroje, ako napríklad: priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej éry, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície v malých a stredných mestách siedmych štátov dunajského regiónu.

V priebehu riešenia projektu sa bude realizovať: výskum kultúrneho a historického dedičstva, vypracovanie DANUrB stratégie, vybudovanie kultúrnej siete tzv. „Dunajskej kultúrnej promenády“, prepojenie všetkých kultúrnych a historických dát v mobilnej aplikácii a organizovanie pilotných aktivít s cieľom otestovať výstupy projektu v praxi.

DANUrB je realizovaný v rámci programu medzinárodnej spolupráce Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020. Projekt sa uskutoční v období  od 1. januára 2017  do 30. júna 2019.

Koordinátorom projektu je Technická a ekonomická univerzita Budapešť (BME). Druhým najväčším partnerom je Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Do projektu sa zapojilo zo siedmych štátov dunajského regiónu (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko) celkom tridsaťdeväť inštitúcií.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja – ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II.).

mapa DANUrB.png

 


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka