Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj na trhových miestach

 

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydáva obec na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

 

LEGISLATÍVA:

 • Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení
 • Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní
 • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení
 • Príslušné VZN obce:

VZN č. 16/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Štúrovo
VZN č. 1/2016 Trhový poriadok pre mestské trhovisko
VZN č. 2/2016 Trhový poriadok Príležitostné trhy – Veľkonočné trhy
VZN č. 3/2016 Trhový poriadok Príležitostné trhy – Majáles – kvetinvý festival
VZN č. 4/2016 Trhový poriadok pre príležitostný trh – Jarmok Šimona – Júdu v znení neskorších predpisov
VZN č. 5/2016 Trhový poriadok pre príležitostný trh Otváranie leta na Dunaji – Dni mesta
VZN č. 8/2017 Trhový poriadok Príležitostné trhy  - Čaro jesene
VZN č. 10/2017 Trhový poriadok pre Vianočné trhy
VZN č. 2/2018 Trhový poriadok – Dotyky s levanduľou
VZN č. 3/2018 Trhový poriadok – Strážcovia tradícií


 

 

 

 

 

 

 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka